Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων ΠΜΜΕ του Νοτίου Αιγαίου»

18 Φεβρουαρίου, 2022

Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
– Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
– Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
– H δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού .

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων είναι από 23.2.2022 έως 15.4.2022

Δικαιούχοι

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
– Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
– Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
– Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
– Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
– Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
– Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
– Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
– Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Η κατηγορία Γ1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί  με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση,
είναι οι ακόλουθες:
– Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
– να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
– Με την σύσταση τους να πληρούν τους εξής όρους:
– Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
– Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
– Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
-Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.

Η κατηγορία Γ3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας


  • Αγροδιατροφή
  • Τουρισμός της εμπειρίας
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες

   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΕΠΙ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/ΥΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ35%75%
ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ35%75%
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ35%75%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ15.000 €75%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (<1500€/Είδος)5.000 €75%
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ60%100%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ30%75%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ20%75%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ20%75%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ3.000 €75%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ40%75%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ10%75%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ30%75%

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.  Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.

Κριτήρια Αξιολόγησης

AΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΡΥΤΗΤΑ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ50%
A1Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων / μετόχων της επιχείρησης15%
A2Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης ή15%
A3Ανεργία (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)20%
A3Δείκτης κέρδους (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ)20%
BΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ50%
B1Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υπολογιζόμενης σε ετήσιες μονάδες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας (Ε.Μ.Ε)25%
B2Δαπάνες κατάρτισης / εκπαίδευσης προσωπικού/εταίρου5%
B3Υλοποίηση σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων20%

Η πρόταση θα πρέπει να συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία των 55 μορίων προκειμένου να δύναται να χρηματοδοτηθεί.

Καταβολή Ενίσχυσης

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
– Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης του 20% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.
– Η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης έως του 80% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η Αποπληρωμή καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας εφόσον εφαρμόζεται.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr