Έξυπνη Μεταποίηση - Ελλάδα 2.0

PK Consulting Group

Έξυπνη Μεταποίηση

Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Άξονας 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης»

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης έως 31  Μαρτίου 2023.

ΈΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ « Ελλάδα 2.0 »

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες.

Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0.

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

– Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis).

Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επιστήμη Δεδομένων είναι οι δύο κύριες τεχνολογίες του μέλλοντος. Στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης AI βρίσκονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data). Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων (Internet of Things) και αποθηκεύονται στο Cloud. Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και άλλων συσκευών IoT (Internet of Things) ορίζεται και επιταχύνεται με την εισαγωγή των δικτύων 5G. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

– Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0.

Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων, καθώς και τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραγωγή προσαρμοσμένων, μεμονωμένων προϊόντων. Τεχνολογίες όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.

– Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό.

Χρηματοδότηση

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων , ανέρχεται σε 73.227.620 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για
την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:
α) 70% του Προϋπολογισμού θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις 
β) 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου βάσει βαθμολογικής κατάταξης. Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ειδικότερα:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις. Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.
– Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψησ
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

– Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας  υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης ή πριν το αίτημα προκαταβολής.

– Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
– Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές,
– Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

– Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση 
– Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

– Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία
– Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. 

– Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια
– Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση
– Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών 

ΈΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ « Ελλάδα 2.0 »
Ποσά Ενίσχυσης

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €

Ενδεικτικές Παρεμβάσεις

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων αφορούν τα ακόλουθα:
– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:
– μηχανολογικό εξοπλισμό,
– κτιριακές εγκαταστάσεις,
– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,
– υπηρεσίες ασφάλειας IT,

– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
– κόστη πιστοποίησης,
– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ « Ελλάδα 2.0 »
Ένταση ενίσχυσης
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ                        Δαπάνες Άρθρου 14Δαπάνες Άρθρου 18 και 31
ΜΕΣΑΙΕΣΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣΑνεξαρτήτως μεγέθους
Βόρειο Αιγαίο70%75%50%
Κρήτη60%70%50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη60%70%50%
Κεντρική Μακεδονία60%70%50%
Δυτική Μακεδονία60%70%50%
Ήπειρος60%70%50%
Θεσσαλία60%70%50%
Ιόνια Νησιά50%60%50%
Δυτική Ελλάδα60%70%50%
Στερεά Ελλάδα50%60%50%
Ευρυτανία50%60%50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας60%70%50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι50%60%50%
Νότιο Αιγαίο50%60%50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι35%45%50%
Δυτικός τομέας Αθηνών25%35%50%
ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ « Ελλάδα 2.0 »
Επιλέξιμες Δαπάνες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1Μηχανολογικός εξοπλισμόςΈως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
2Δαπάνες για κτίριαΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
3Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
4Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
5Δαπάνες λογισμικού και        εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
6Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
7Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιοΈως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)
ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλ-ελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).

στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα του βιομηχανικού οικοσυστήματος.

 Επισημαίνεται ότι ότι η επένδυση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αρχικής επένδυσης

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

α) Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
β) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες
γ) Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μόνο ΜΜΕ και σε κάθε περίπτωση απαιτείται να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, 
α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση·
β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης
δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων σταδίων:

 – Στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών  πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων-
κατάσταση δικαιούχου (πχ μέγεθος/νέα ή υφιστάμενη)
 –  Στάδιο Β’: Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ΕΣ και καθορισμός επιλέξιμων δαπανών
 – Στάδιο Γ΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα βαθμολογούμενων κριτηρίων. – Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100,00, η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είναι το 40,00.
 –  Στάδιο Δ’: Καθορισμός ποσού επιχορήγησης Τελική κρίση Αξιολογητή
 – Στάδιο Ε΄: Γνωμοδότηση για την έγκριση / απόρριψη των Αιτήσεων

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

ΈΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ « Ελλάδα 2.0 »
Καταβολή Ενίσχυσης

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΓΔΟΥ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Γ) Αποπληρωμή

Το ποσό αποπληρωμής καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί της ολοκλήρωσης του έργου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, με την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση .

Pexels Cottonbro Studio 5532664 300x200Pexels Tara Winstead 8386422 300x200Pexels Pixabay 53176 225x300Robot G0bdcc2401 1920 E1666246959672 300x188

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση προκηρυξη

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Έξυπνη μεταποίηση 

εξυπνη μεταποιηση

Έξυπνη μεταποίηση Ελλάδα 2.0

εξυπνη μεταποιηση ταμειο ανακαμψης

Ενημερωτικός Οδηγός ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - Ελλάδα 2.0

Δείτε την συνοπτική παρουσίαση του καθεστώτος
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr