Παρατείνεται για δύο έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του 4399/2016 – Εξαίρεση της υποχρέωσης διατήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενους που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους

25 Μαΐου, 2021

Με τον Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ Α’ 83/24.05.2021)παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Νόμου, καθώς επίσης για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων.

Ειδικότερα:

Παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φορείς να εκδώσουν την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών κυμαίνεται μεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ης.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Ο έλεγχος της πλήρωσης του εν λόγω όρου λαμβάνει χώρα μετά την ανωτέρω περίοδο και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Προβλέπεται ότι σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν.4399/2016, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021, μπορεί να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Συμπληρώνεται το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 σχετικά με την παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η διάρκεια της παράτασης για την ολοκλήρωση αυτών για λόγους ανωτέρας βίας, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ανωτέρω νόμων έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δείτε εδώ το Νόμο

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr