Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Επιχειρηματικά Εργαλεία

PK CONSULTING GROUP

Επιχειρηματικά εργαλεία για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων:
Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ 2021-2027 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

PK CONSULTING GROUP

Αναπτυξιακός Νόμος

Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές/Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης/Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης/Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος,  δίνει έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, στη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων και στην επιχορήγηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Θεσπίζονται 13 νέα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αποσκοπούν στην δημιουργία νέας μονάδας, ή στην  επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, ή στην διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, ή τέλος στην Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Ανάλογα με το είδος της επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς και την περιοχή επένδυσης, η ενίσχυση μπορεί να κυμανθεί από 30% έως 75% του προϋπολογισμού κάθε έργου, με ανώτατο ύψος ενίσχυσης τα 5εκ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, τα 20 εκ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκ. € μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες.

PK CONSULTING GROUP

ΕΣΠΑ 2021 2027

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελείται από 22 Προγράμματα, από τα οποία 9 είναι Τομεακά και 13 Περιφερειακά:

– Τα Τομεακά Προγράμματα ( ​​Ανταγωνιστικότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές, Πολιτική Προστασία, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα​) αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα

– Τα Περιφερειακά Προγράμματα, ( ​Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά​, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη,​ Νότιο Αιγαίο) ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

– Στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 υλοποιούνται 5 ​​Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας – Interreg ( Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Βουλγαρία,​​​​​ Ελλάδα – Κύπρος​​​​, ​Ελλάδα – Ιταλία,​ Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία)

PK CONSULTING GROUP

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί το σχέδιο Ανάκαμψης είναι οι εξής:

Πυλώνας 1 Πράσινη Μετάβαση
Πυλώνας 2 Ψηφιακή Μετάβαση
Πυλώνας 3 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Πυλώνας 4 Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Α) Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων
Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Β) Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση τομεακών ιδιωτικών επενδύσεων (Τουρισμός, Γεωργικές επενδύσεις κ.α ) και προβλέπεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2022.