Επιχειρηματικά Εργαλεία

PK CONSULTING GROUP

Επιχειρηματικά εργαλεία για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων:
Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ 2021-2027 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

PK CONSULTING GROUP

Αναπτυξιακός Νόμος

Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές/Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης/Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης/Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος,  δίνει έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, στη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων και στην επιχορήγηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Θεσπίζονται 13 νέα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αποσκοπούν στην δημιουργία νέας μονάδας, ή στην  επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, ή στην διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, ή τέλος στην Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Ανάλογα με το είδος της επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς και την περιοχή επένδυσης, η ενίσχυση μπορεί να κυμανθεί από 30% έως 75% του προϋπολογισμού κάθε έργου, με ανώτατο ύψος ενίσχυσης τα 10 εκ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, τα 20 εκ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκ. € μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες.

περισσότερα

PK CONSULTING GROUP

ΕΣΠΑ- Επιχορηγήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνουν:

Τομεακά Προγράμματα

 • ΕΠ  Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
 • ΕΠ  Υποδομές Μεταφορών
 • ΕΠ  Ανταγωνιστικότητα 
 • ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • ΕΠ  Πολιτική Προστασία 
 • ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
 • Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
 • Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

Περιφερειακά Προγράμματα

 • ΕΠ Aττική
 • ΕΠ Θεσσαλία
 • ΕΠ Κεντρική Μακεδονία
 • ΕΠ Ήπειρος 
 • ΕΠ Βόρειο Αιγαίο
 • ΕΠ Ιόνια Νησιά 
 • ΕΠ Πελοπόννησος 
 • ΕΠ Κρήτη
 • ΕΠ Δυτική Μακεδονία 
 • ΕΠ Νότιο Αιγαίο 
 • ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 • ΕΠ Στερεά Ελλάδα 
 • ΕΠ Δυτική Ελλάδα

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

 • (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria
 • (Interreg VI-A) Greece-Italy
 • (Interreg VI-A) Greece-Cyprus
 • (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania
 • (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia
 • (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED)
 • (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian
 • (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED
 • (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin
 • (Interreg VI-C) Interreg Europe
 •  (Interreg VI-C) Interact
 • Urbact IV
 • ESPON 2030 Cooperation Programme

περισσότερα

PK CONSULTING GROUP

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί το σχέδιο Ανάκαμψης είναι οι εξής:

Πυλώνας 1 Πράσινη Μετάβαση
Πυλώνας 2 Ψηφιακή Μετάβαση
Πυλώνας 3 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Πυλώνας 4 Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Α) Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων
Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Β) Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση τομεακών ιδιωτικών επενδύσεων (Τουρισμός, Γεωργικές επενδύσεις κ.α ) και προβλέπεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2022.

περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr