Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

PK Consulting group

Επιχειρηματικότητα 360 0

Καθεστώς Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22
Ολοκληρώθηκε η Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 10 Μαΐου 2023
Σκοπός

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και την δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

αναπτυξιακοσ νομοσ Επιχειρηματικοτητα 360°
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας
– Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
– Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.
– Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας
• 07 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10.1 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.10.10 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.21.1 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.21.10 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.29.1 Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
07.29.11 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού
07.29.12 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου
07.29.13 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου
07.29.14 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων
07.29.15 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
07.29.19 Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π.δ.κ.α.
• 08 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου. Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
08.11.11 Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια
08.11.12 Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
08.9 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.91.1 Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.91.12 Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου
08.91.19 Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων
08.91.19.01 Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαριτίνης)
08.91.19.02 Εξόρυξη φυσικού κρυόλιθου
08.93 Εξόρυξη αλατιού
08.93.1 Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
08.93.10 Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
08.99.1 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
08.99.10 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
08.99.2 Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών· εξόρυξη άλλων ορυκτών
08.99.21 Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι
08.99.22 Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών

•36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε. όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.
•38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών

38.2    Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 38.21   Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
  38.21.1  Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
   38.21.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
      
    38.21.29.01Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
    38.21.29.02Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων

 

 

 38.22.19  Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων
38.3    Ανάκτηση υλικών
 38.31   Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
  38.31.1  Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
   38.31.11 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
   38.31.12 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
    38.31.12.01Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων
    38.31.12.02Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)
    38.31.12.03Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών
 38.32   Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
  38.32.1  Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
   38.32.11 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών
   38.32.12 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
  38.32.2  Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
   38.32.21 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων
   38.32.22 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων
    38.32.22.01Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
    38.32.22.02Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
    38.32.22.03Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
   38.32.23 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού
   38.32.24 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου
   38.32.25 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου
   38.32.29 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών
  38.32.3  Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
   38.32.31 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
   38.32.32 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού
   38.32.33 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
   38.32.34 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
   38.32.35 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών
   38.32.39 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών
    38.32.39.01Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
    38.32.39.02Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
    38.32.39.03Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

•39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

58 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58    Εκδοτικές δραστηριότητες
58.1    Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 58.11   Έκδοση βιβλίων
  58.11.1  Έκδοση έντυπων βιβλίων
   58.11.11 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου
   58.11.12 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
   58.11.13 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων
   58.11.14 Έκδοση έντυπων λεξικών και εγκυκλοπαιδειών
   58.11.15 Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες
   58.11.16 Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου
   58.11.19 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
  58.11.2  Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
   58.11.20 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
  58.11.3  Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
   58.11.30 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
 58.13   Έκδοση εφημερίδων
  58.13.1  Έκδοση έντυπων εφημερίδων
   58.13.10 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
  58.13.2  Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
   58.13.20 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
 58.14   Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
  58.14.1  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
   58.14.11 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος
   58.14.12 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
   58.14.19 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους
  58.14.2  Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
   58.14.20 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
   58.19.11 Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων
   58.19.12 Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
   58.19.13 Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων
   58.19.14 Έκδοση έντυπων ασφράγιστων γραμματόσημων, χαρτόσημων και παρόμοιων· χαρτοσημασμένου χαρτιού· επιταγών· χαρτονομισμάτων, τίτλων μετοχών, μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοιων έγγραφων τίτλων
   58.19.15 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών
   58.19.19 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού

• 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

59    Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
59.1    Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 59.11   Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  59.11.1  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
   59.11.11 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
    59.11.11.01Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών
    59.11.11.02Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
   59.12.11 Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών 
    59.12.11.01Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών
    59.12.11.02Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών
   59.12.12 Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών
    59.12.12.01Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων
   59.12.13 Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών
   59.12.14 Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών
   59.12.15 Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)
   59.12.16 Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών
    59.12.16.01Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες
   59.12.17 Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών
   59.12.19 Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
   59.20.11 Υπηρεσίες ηχογράφησης
   59.20.12 Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου
   59.20.13 Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
  59.20.2  Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος
   59.20.31 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής
   59.20.32 Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή
   59.20.33 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα
   59.20.34 Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου

• 60 Ραδιοφωνικές εκπομπές (Επιλέξιμοι ΚΑΔ – 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3)

  60.10.2  Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)
   60.10.20 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)
  60.20.1  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής
   60.20.11 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ’ ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών
    60.20.11.01Υπηρεσίες δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, εκτός από τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα
    60.20.11.02Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας
  60.20.2  Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
   60.20.20 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
  60.20.3  Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού


• 63 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες (δικτυακές πύλες) 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios»

  63.11.2  Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου
   63.11.21 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας
   63.11.22 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου
  63.12.1  Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
   63.12.10 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

• 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων.

• Δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας –  όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και  Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος επένδυσης άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

   86.10.13 Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
    86.10.13.01Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης


• Οίκοι Ευγηρίας ( ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος επένδυσης άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

 87.20   Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
  87.20.1  Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
   87.20.11 Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
   87.20.12 Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ενήλικες που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.3    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 87.30   Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  87.30.1  Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους
   87.30.11 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους
    87.30.11.01Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας

• 93.11.10.01 Υπηρεσιών γηπέδου με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.

    93.11.10.01Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
    93.11.10.03Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

• 96.01.19.02 Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων
• 96.01.13.01 Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων

Των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

επιχειρηματικότητα 360°

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
– δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
– δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
– δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25)

Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

αναπτυξιακοσ νομοσ Επιχειρηματικοτητα 360°
Είδη - Ένταση Ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360° ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

Μέγεθος ΦορέαΦορολογική ΑπαλλαγήΕπιχορήγησηΧρηματοδοτική ΜίσθωσηΚόστος  Δημιουργούμενης Απασχόλησης
Μικρή100%80%100%  100%  
  90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*  
Μεσαία80%80%80%
 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*
Μεγάλη80%80%80%
 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

* Ειδικές Κατηγορίες

Τα κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
Ββ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

γ. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ποσά Ενίσχυσης

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:
– τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης
– τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

αναπτυξιακοσ νομοσ Επιχειρηματικότητα 360°
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
Ελλάδα – Περιφέρειες  NUTSΠοσοστά Ενίσχυσης
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio60%70%75%
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio40%50%60%
EL43 Κρήτη / Kriti50%60%70%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/ Anatoliki Makedonia, Thraki50%60%70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia50%60%70%
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia50%60%70%
EL54 Ήπειρος / Ipeiros50%60%70%
EL61 Θεσσαλία / Thessalia50%60%70%
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia40%50%60%
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda50%60%70%
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda40%50%60%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας / Dutikos Tomeas/15%25%35%
EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-Dutiki Attiki / Peiraias / Islands25%35%45%
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos40%50%60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας50%60%70%

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%

– Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης,  παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 60% για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70% αντίστοιχα.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

– Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022, όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4949/2022 για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.
Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:
α) το 20 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
β) το 10 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

αναπτυξιακοσ νομοσ Επιχειρηματικότητα 360°
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων - Κατηγορίες Δαπανών

α. Κτηριακές Εγκαταστάσεις. Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων καθώς και οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

β. Έργα διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Χωματουργικές εργασίες, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Περίφραξη Οικοπέδου, Οικοδομικά βιολογικού καθαρισμού, Φυτεύσεις, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου, Υδραυλικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου, Υδροδότηση

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και  80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

γ. Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές – ειδικές εγκαταστάσεις. Αγορά & εγκατάσταση  σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων & γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους & τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές). Μεμονωμένο βασικό Μηχάνημα Διακριτή ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα μεμονωμένο βασικό μηχάνημα που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. πρέσα σύνθλιψης)

δ. Λοιπός εξοπλισμός. Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης

ε. Μεταφορικά μέσα. κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και πελατών ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων.

στ. Αγορά παγιών στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
– Αγορά του ακινήτου (κτήριο) της μονάδας
– Αγορά του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της μονάδας

ζ. Άυλα στοιχεία ενεργητικού. Δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, Αγορά, ανάπτυξη λογισμικού, Συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

η. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας. 
Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις  300.000,00 ευρώ υπολογιζόμενου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό  50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.

β. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Περιλαμβάνονται δαπάνες για εξυγίανση εδαφών, υπόγειων νερών και διαχείρισης αποβλήτων. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών. Ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

γ. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Οι πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα που θα κατασκευαζόταν χωρίς να λάβει ενίσχυση. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό από 35%-55%.

δ. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα σημαντικά για τη λειτουργία και οργάνωσης της επιχείρησης.

ε. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε  εμπορική έκθεση. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών & μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

στ. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
Οι δαπάνες αυτές  είναι σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

 

αναπτυξιακοσ νομοσ Επιχειρηματικότητα 360°
Διαδικασία Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:
α. εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
β. εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται  επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση  συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με  βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού  σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Τα κριτήρια διακρίνονται σε 4 Ομάδες:

  1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
  2. Αξιολόγηση χρηματοδοτικού  σχήματος
  3. Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
  4. Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 65 βαθμούς

αναπτυξιακοσ νομοσ επιχειρηματικότητα 360°
Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

Υποβολή, Eλεγχος  πληρότητας, νομιμότητας

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν). Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης.

Αξιολόγηση, Προσωρινός Πίνακας, Ενστάσεις

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Με την ολοκλήρωση αξιολόγησης ανακοινώνεται ο  προσωρινός πίνακας κατάταξης. 

Οριστικός Πίνακας & Απόφαση Υπαγωγής

Μετά από την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Η Απόφαση υπαγωγής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

αναπτυξιακοσ νομοσ επιχειρηματικότητα 360°
Φορείς Υποδοχής

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 για τη χορήγηση ενισχύσεων υποβάλλονται ως εξής:

Στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) των Περιφερειών της Χώρας τα  επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους  έως και ενός  εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας.

Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) τα επενδυτικά σχέδια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων ευρώ (1.000.001 € – 3.000.000 €) που υλοποιούνται στις Περιφέρειες  Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.