Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

PK CONSULTING GROUP

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

O Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25)
ζ. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

Αναπτυξιακός Νόμος

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου, απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

αναπτυξιακοσ νομοσ

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Nόμου, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας,
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αξιοποιεί τις  δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014, περί υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (π.χ. για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν, πλέον, να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,  αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

2. Τα είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Αναπτυξιακός Νόμος

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

• 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
• 03 Αλιεία
• 07 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
• 08 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου

• 10 Βιομηχανία Τροφίμων
• 11 Ποτοποιία
• 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
• 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
• 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
• 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
• 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
• 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
• 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
• 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
• 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
• 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
• 22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
• 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
• 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
• 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδηεξοπλισμού
• 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
• 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
• 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
• 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
• 31 Κατασκευή επίπλων
• 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
• 33 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

•36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση Α.Π.Ε.
•37 Επεξεργασία λυμάτων
•38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
•39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια
αα) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW,
αβ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
αγ) υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) , στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεση Κρήτης Αττικής.
αδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
αε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
αστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

•46.46 Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων

Μόνο για το καθεστώς ενισχύσης: «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια»

• 46.71.12.05 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (και σκαφών)
• 46.71.13.14 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή
• 46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη

• 50 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
• 51 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

• 52.21.24.00 Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων
• 52.21.26.01 Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.
• 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
• 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων,
• 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

• 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλύματων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστεριών.
γ) Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
δ) Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping,
ε) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
στ) Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια,
ζ) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια,
η)Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού
θ) Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης
ι) Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον:
ια: φέρουν διακριτικό τίτλο ΄΄Ξενώνα Φιλοξενίας΄΄
ιβ: υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μία από τις ακόλουθες περιοχές:
i. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
iii. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
ιγ: κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών με Απόφαση του ΥΠ. Τουρισμού
ιδ: διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιααζόμενων  δωμάτιων.
κ. Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού

58 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

• 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

• 60 Ραδιοφωνικές εκπομπές
• 61 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
• 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
• 63 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες δικτυακές πύλες

• 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. Εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα ”Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” &  ”Επιχειρηματικότητα 360Ο”.

 • 71.20  για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία».

• 72  Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

• 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές δραστηριότητες

• Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας
• Μονάδες παροχής στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
• Οίκοι Ευγηρίας ( ΚΑΔ 87.30.11.01)

(Αφορούν μόνο στη δημιουργία μονάδας)

• 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κ.λπ.,
• 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

• 96.01.19.02 Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων
• 96.01.13.01 Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων

• Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

• Μπορεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αναπτυξιακός Νόμος
Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

• Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στο τομέα του τουρισμού και σε επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 70%  για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στις Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

• Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.

• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

• Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

• Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

• συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις , τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να ενισχυθούν και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Ψηφιακός και τεχνολογικός µετασχηµατισµός επιχειρήσεων», «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθµιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Δ.Α.Μ.)», «Έρευνα και εφαρµοσµένη καινοτοµία» και «Επιχειρηµατική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας» περιλαμβάνονται επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Γ.Α.Κ..

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό  50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των  50.000 ευρώ.

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού 20% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των  200.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται

3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό 50% για βιομηχανική έρευνα, 25% για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 200.000 ευρώ.

4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού, μισθοδοσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες). Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι  το 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των  200.000 ευρώ.

5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 15%, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 50% για τις ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

6. Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος με ένταση ενίσχυσης 40% των επιλέξιμων δαπανών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10%, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις και 20%, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 200.000 ευρώ.

7. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης με ένταση ενίσχυσης 30%. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20% σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

8. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20%, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά  10%, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι  5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε 45% των επιλέξιμων δαπανών. (υπό προυποθέσεις. Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από Α.Π.Ε. ενισχύονται μέχρι 20% του συνολικού ενισχυόμενου  κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης . Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 20%επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

11. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 5%  επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 35% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (αναβάθμιση προσόντων ή επανεκπαίδευση). Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 50% αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι 70%) των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής:
α) 10%, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,
β) 10% , εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20%, εάν χορηγείται σε μικρές. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

14. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει  50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. (Α. Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση με ένταση της ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων δαπανών Β. Εργαζόμενοι με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης 75% των επιλέξιμων δαπανών Γ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων δαπανών Δ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση)

Αναπτυξιακός Νόμος
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000.000,00 ευρώ για τις Μικρές, πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και τα 5.000.000,00 ευρώ για τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις , με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα ορίζουν διαφορετικό ποσό.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχει μία απο τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης στο καθεστώς  Νέο Επιχειρείν, Ερευνα & Καινοτομία  ή στο καθεστώς  Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 • Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
  αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
  αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
  αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
  αδ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
  αε. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 • Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 •  Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
Αναπτυξιακός Νόμος
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ελλάδα – Περιφέρειες  NUTSΠοσοστά Επιχορήγησης
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio60%70%75%
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio50%60%70%
EL43 Κρήτη / Kriti60%70%75%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/ Anatoliki Makedonia, Thraki50%60%70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia50%60%70%
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia60%70%75%
EL54 Ήπειρος / Ipeiros50%60%70%
EL61 Θεσσαλία / Thessalia50%60%70%
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia40%50%60%
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda50%60%70%
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda40%50%60%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας / Dutikos Tomeas/Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Χαϊδαρίου15%25%35%
* EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-Dutiki Attiki / Peiraias / Islands25%35%45%
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos40%50%60%
Δήμοι Μεγαλόπουλης, Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας50%60%70%

«C(2023) 6801 final/16-10-2023 Κρατική ενίσχυση SA.109322 (2023/N).» τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2024 – 31 Δεκεμβρίου 2027

*ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος  Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος  Μεγαρέων, Δήμος Φυλής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Δήμος Αχαρνών, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμος Διονύσου, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Μαραθώνος, Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δήμος Παιανίας, Δήμος Παλλήνης, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμος Σαρωνικού Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δήμος Ωρωπού ΠΕΙΡΑΙΑ: Δήμος Πειραιώς, Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δήμος Περάματος Νήσοι: Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Αίγινας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, Δήμος Ύδρας.

Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις µεσαίες επιχειρήσεις συνδυασµός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής. Επιπλέον δύναται να ορίζεται, ανεξαρτήτως µεγέθους επιχείρησης, ποσοστιαία προσαύξηση επί της συνολικής βαθµολογίας του επενδυτικού σχεδίου
Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως µεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθµολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

Αναπτυξιακός Νόμος
Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

Υποβολή

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν) και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους.

Eλεγχος  πληρότητας, νομιμότητας

Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.
Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώσεις ή δύναται να ανατίθεται με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

α. σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
β. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Προσωρινός Πίνακας

Ολοκλήρωση αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα και ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Ενστάσεις 

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Συστήνεται Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των φορέων, που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Οριστικός Πίνακας & Απόφαση Υπαγωγής

Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, μετά από την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.
Η Απόφαση υπαγωγής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Αναπτυξιακός Νόμος
Καταβολή Ενίσχυσης

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:

αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης.
αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο, μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ&si