Αγροδιατροφή – Ν.4887/22

PK Consulting group

Αγροδιατροφή
- Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
- Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια

ΦΕΚ 3890/Β/22-7-2022

Αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος

Σκοπός

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδύσεων στη πρωτογενή γεωργική παραγωγή, στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού και στο τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος

Υπαγόμενα Επενδυτικά σχέδια

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος στους τομείς:
α. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, με την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014,
β. της γεωργίας, σύμφωνα με το στοιχείο 9 (Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή) του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.
γ. στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στα στοιχεία 8 (εμπορία γεωργικών προϊόντων)  και 10 (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων) του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. 

Με την επιφύλαξη και σε αναμονή των νέων υπουργικών αποφάσεων, και των νέων Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τις  μέχρι τώρα αποφάσεις με αριθμ. 108621/17.10.2016 (Β΄3410), 129229/24.11.2017 (Β΄4122)  με τις τροποποιήσεις καθώς και της υπ’ αριθμ.86642/28.8.2020 (Β’3539) ενισχύονται οι παρακάτω επενδύσεις.

Πρωτογενής Παραγωγή

Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας  στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα:

Α. Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού
τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)

Β. Στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

α) Βοοτροφικές μονάδες
β) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες
γ) Χοιροτροφικές μονάδες

γγ) Μονάδες μονόπλων.
εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
στ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
ηη) Σηροτροφικές μονάδες.
θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
ιι) Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής

δ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

δα) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
δβ) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
δγ) Συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος. Για τις συμβατικές εκτροφές, ο φορέας της επένδυσης, εφόσον πρόκειται για συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης με φορέα μεταποίησης ή/ και εμπορίας στο πλαίσιο της καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
δδ) Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών. Η ίδρυση νέων μονάδων, υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%.Αν ο φορέας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής,
β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μπορούν να υπαχθούν, επενδυτικά σχέδια στο τομέα μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)
β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
ε. Ζωοτροφές

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.)
ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.)
η. Οίνος
θ. Οπωροκηπευτικά
ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος
ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ιδ. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης
ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.)
ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου
κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης
κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού
κβ. Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος
κγ. Τσάι, έστω και αρωματισμένο
κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά)

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους,(υπό προϋποθέσεις)
στ. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για όλα τα είδη ενισχύσεων

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί: ι) τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση  (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και ιι) τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

-Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων 

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%)  του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα  χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
Ββ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)

γ. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
 
Ελλάδα – Περιφέρειες  NUTSΠοσοστά Ενίσχυσης
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio60%70%75%
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio40%50%60%
EL43 Κρήτη / Kriti50%60%70%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/ Anatoliki Makedonia, Thraki50%60%70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia50%60%70%
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia50%60%70%
EL54 Ήπειρος / Ipeiros50%60%70%
EL61 Θεσσαλία / Thessalia50%60%70%
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia40%50%60%
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda50%60%70%
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda40%50%60%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας / Dutikos Tomeas/15%25%35%
EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-Dutiki Attiki / Peiraias / Islands25%35%45%
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos40%50%60%
Δήμοι Μεγαλόπουλης, Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας50%60%70%

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%

– Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης , Δήμος της Μεγαλόπολης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων.

– Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

– Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

– Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Στο  60% διαμορφώνεται επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια.

– Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, (υπό προϋποθέσεις)

– Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

– Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
– Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
– συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό

Αγροδιατροφή - Αναπτυξιακός Νόμος
Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις , τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να ενισχυθούν και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέες ΜμΕ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό  50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των  50.000 ευρώ. (Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση)

2. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης με ένταση ενίσχυσης 30%. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20% σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

3. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20%, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10%, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε 45% των επιλέξιμων δαπανών. (υπό προυποθέσεις. Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από Α.Π.Ε. ενισχύονται μέχρι 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης . Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 20%επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

6. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών. 

7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται έως 55% αυτών.  Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (αναβάθμιση προσόντων ή επανεκπαίδευση). Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 50% αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι 70% υπό προϋποθέσεις ).Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

9. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει  50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

10. Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. (Α. Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση με ένταση της ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων δαπανών Β. Εργαζόμενοι με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης 75% των επιλέξιμων δαπανών Γ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων δαπανών Δ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση)

Διαδικασία Αξιολόγησης Σχεδίων

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:
α. εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
β. εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται  επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση  συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με  βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού  σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα

Τα κριτήρια διακρίνονται σε 4 Ομάδες:

  1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
  2. Αξιολόγηση χρηματοδοτικού  σχήματος
  3. Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
  4. Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται σε νέο πληροφοριακό σύστημα  ως εξής:
α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.

β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Seedlings Ge1fcecc57 1920 300x200

Pexels Alexey Komissarov 9022597 1 225x300Potato G8b23a0f98 1920 300x200

Αγροδιατροφή

Πρωτογενής Παραγωγή

Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Αλιεία 

Υδατοκαλλιέργεια 

Αγροδιατροφή

Πρωτογενής Παραγωγή

Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Αλιεία 

Υδατοκαλλιέργεια 

Αγροδιατροφή

Πρωτογενής Παραγωγή

Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Αλιεία 

Υδατοκαλλιέργεια 

Αγροδιατροφή

Πρωτογενής Παραγωγή

Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Αλιεία 

Υδατοκαλλιέργεια 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr