Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

PK Consulting Group

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Υποβολή αιτήσεων από 12 Μαρτίου έως 15 Μαϊου 2024

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Στόχος της Δράσης

Η δράση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα στο πλαίσιο:
– του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 : «Πράσινη Μετάβαση»
– του Άξονα 1.2 : Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
– της Δράσης 16874: Εξοικονομώ Επιχειρώντας

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ», ανέρχεται σε 176.750.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει στον συνολικό στόχο μείωσης της ετήσιας κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380GWh, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη  μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 90% CO2eq, που αντιστοιχεί σε μια μέση μείωση του GHG κατά 35%.

εξοικονομώ για επιχειρήσεισ

Ενεργειακός Στόχος

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που υποβάλλεται και επιχορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος, εξοικονομώ επιχειρώ , ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως ακολούθως:

 – εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%

 – μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

 – για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμιση της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια απορρίπτονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων και η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 35% προκύπτει κατά περίπτωση από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική ΥΑ καθώς και στα συνοδευτικά αυτής κείμενα εφαρμογής (Εγκυκλίους και Πληροφοριακό υλικό τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – www.ypen.gov.gr ή από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ», επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31/12/2020 στους κλάδους του εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή  υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις  του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών   ή  αυτά που  δεν  έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση , δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες:

  • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Κ.Α.Δ. – 2008
Κωδικός  Αριθμός Δραστηριότητας:  55Περιγραφή: Καταλύματα
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ» αποτελεί:

  • Να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/ων κτιρίου/ων, που περιλαμβάνονται στο ΕΣ, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013, και να προκύπτει από αυτό,

i./ ότι το κτίριο/α κατατάσσεται/ονται στην υφιστάμενη κατάσταση σε κατηγορία από Γ έως και Η &

ii./ ότι επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του ΕΣ, αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση). Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 – Οι προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ είναι οι ακόλουθες

 – Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά της.

 – Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται υποχρεωτικά η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

 – Να μην είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται να δηλωθεί ότι και η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

 – Να μην εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων σε βάρος της επιχείρησης (αρχή Deggendorf).

 -Να υποβάλει μία (1) και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης (παρέχεται η δυνατότητα για αναβάθμιση σε περισσότερα από ένα κτίρια/ κτιριακές μονάδες εντός της ίδιας Περιφέρειας στη ίδια αίτηση (ΑΦΜ), αρκεί να είναι διακριτά τα στοιχεία του κάθε κτιρίου/ κτιριακής μονάδας στην πρόταση).

 -Να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

 – Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 – Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, 

 – Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με το αίτημα ένταξης στη Δράση και μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες.

 – Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Η Έναρξη Εργασιών επένδυσης ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ)651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών όρων και συντμήσεων).

Ως προς το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) και το άρθρο 8 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014.

Επισημαίνεται ότι:

  • Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. ΕΕ/2023/2831 ή/και του ΓΑΚ και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
  • Το/α προτεινόμενο/α κτίριο/α οφείλει/ουν να τηρεί/ούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την προσβασιμότητα στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Εφόσον δεν τηρείται στο υφιστάμενο κτίριο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το αργότερο με το πέρας των εργασιών του προγράμματος.

Εξοικονομω 2024

Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € για τον κλάδο του Τουρισμού.

 – δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 € για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών/ υποστηρικτικών εργασιών στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,80 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου

Ένταση ενίσχυσης

Οι εντάσσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από  μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, έχουν ως ακολούθως:

Μέγεθος επιχείρησης \ Τύπος επιχείρησηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεγάλες/ Πολύ Μεγάλες/ Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής   υπηρεσιών   και   οι   οποίες   εκμεταλλεύονται   κατόπιν   σχετικών   συμβάσεων   άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).30%40%
Μεσαίες40%
Μικρές και πολύ Μικρές50%

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξάνεται κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027.

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο δεν είναι επιλέξιμες.

Μέγεθος επιχείρησης \ Τύπος επιχείρησηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38α)Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεγάλες/ Πολύ Μεγάλες/ Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής   υπηρεσιών   και   οι   οποίες   εκμεταλλεύονται   κατόπιν   σχετικών   συμβάσεων   άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).45%40%
Μεσαίες55%
Μικρές και πολύ Μικρές65%

Για τις περιοχές που δεν ανήκουν στα στοιχεία α) και γ) του άρθρου 107 της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 15%.

Όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 25 %.

Όταν η ενίσχυση για επενδύσεις σε κτίρια, οι οποίες πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζονται ως ενωσιακά πρότυπα, χορηγείται λιγότερο από 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των ενωσιακών προτύπων, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % των επιλέξιμων δαπανών όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, και το 20 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

εξοικονομώ-επιχειρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες
α/αΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
1Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών, δαπάνες τοποθέτησης) (άρθρο 38α ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.2. του παρόντος Οδηγού)100%

100 %

2

(α) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)

(β) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης) (άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού)

100 %
3Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα ((άρθρο 38α ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.2. του παρόντος Οδηγού)15%
4Εγκατάσταση Building Energy Management System  (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης) (άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού)15%
5Εγκατάσταση Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)   (άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού)10%
6Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή/ Ενεργειακού Επιθεωρητή (De Minimis)7 %

7 %

7Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (Κανονισμός De Minimis)2 %
8Αμοιβή συμβούλων διοίκησης (Κανονισμός De Minimis)5 %

Ώς ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:     

  • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
  • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος,

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025.

Υποβολή & Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης.

Υλοποίηση Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Μετά την απόφαση Ένταξης, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης εισέρχονται στην πλατφόρμα των escrow accounts, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας ζητούνται τα ακόλουθα:

i)Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για την δημιουργία/διαχείριση του ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού, ανά ενάριθμο έργου της Συλλογικής Απόφασης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης («ΣΑΤΑ») όπου είναι ενταγμένη η δράση,

ii)δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που ήδη τηρεί ο δικαιούχος στο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, για την διαχείριση πληρωμών, όπως ενδεικτικά των παρακάτω:

• εξόδων, για τις περιπτώσεις πληρωμής προμηθευτών

• πληρωμών, για τις περιπτώσεις πιστώσεων απευθείας στoν δικαιούχο χρηματοδότησης

Α) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές δεν μπορούν να υπερβούν το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Β) Αποπληρωμή

Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση.

Μετά την οριστικοποίηση του καταβαλλόμενου ποσού σε όλες τις περιπτώσεις καταβολών (ενδιάμεσες και τελικές), ο Φορέας Υλοποίησης καλεί τον Δικαιούχο να προσκομίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά πληρωμής και υποβάλλει αίτημα κατανομής, χρηματοδότησης και εκταμίευσης προς την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Καταβολή Ενίσχυσης

Eksoikonomo Epixeiro

Exoikonomo Epicheiro

«Εξοικονομώ-Επιχειρώ»: Πότε βγαίνει, ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο

εξοικονομω επιχειρω

εξοικονομω επιχειρω

εξοικονομω επιχειρω

εξοικονομώ επιχειρώ

εξοικονομώ επιχειρώ

εξοικονομώ-επιχειρώ

εξοικονομώ-επιχειρώ