Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

ΕΣΠΑ 2021-2027

PK Consulting Group

Ενεργά προγράμματα

PK Consulting Group

Aναπτυξιακός σχεδιασμός για το 2021-2027

Το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Με τον Εφαρμοστικό Νόμο 4914/2022 – ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022  με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», καθορίζεται  το πλαίσιο διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027  χρηματοδοτούνται από τα ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)

Κύριες αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελείται από 22 Προγράμματα, από τα οποία 9 είναι Τομεακά και 13 Περιφερειακά:

 – Τα Τομεακά Προγράμματα ( ​​Ανταγωνιστικότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές, Πολιτική Προστασία, Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα​) αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
 – Τα Περιφερειακά Προγράμματα, ( ​Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά​, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη,​ Νότιο Αιγαίο) ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.
 – Στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 υλοποιούνται 5 ​​Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας ( Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Βουλγαρία,​​​​​ Ελλάδα – Κύπρος​​​​, ​Ελλάδα – Ιταλία,​ Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία)

Στόχοι Πολιτικής
Μια Εξυπνότερη Ευρώπη- Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
20%
Μια πιο πράσινη Ευρώπη - Προώθησης καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων
27%
Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη - Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών
8%
Μια πιο κοινωνική Ευρώπη - Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά
30%
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της - Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών
6%
Ειδικός στόχος Δίκαιη Μετάβαση
7%

 Ποσοστό επί των συνολικών πόρων

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 21-27

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε άμεσα για την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σας σχεδίου!