ΕΣΠΑ 2021 – 2027

PK Consulting Group

Ενεργά προγράμματα

PK Consulting Group

Aναπτυξιακός σχεδιασμός για το 2021-2027

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

Ο Νόμος 4914/2022 – ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022  με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα Προγράμματα. Με τον εν λόγω Νόμο, καθορίζεται  το πλαίσιο διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027  χρηματοδοτούνται από τα ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)

Κύριες αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Έχει ολοκληρωθεί επίσημα η υποβολή του συνόλου των νέων τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Ευρωπαική Επιτροπή για έγκριση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα πολιτικής. Η έγκαιρη έγκριση των νέων Προγραμμάτων τους επόμενους μήνες θα επιτρέψει την  χρηματοδότηση των  δράσεων για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Στόχοι Πολιτικής
Μια Εξυπνότερη Ευρώπη- Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
20%
Μια πιο πράσινη Ευρώπη - Προώθησης καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων
27%
Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη - Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών
8%
Μια πιο κοινωνική Ευρώπη - Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά
30%
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της - Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών
6%
Ειδικός στόχος Δίκαιη Μετάβαση
7%

 Ποσοστό επί των συνολικών πόρων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr