Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

PK Consulting group

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Σταθερό, σε ποσοστό 0,35% για τις μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 1% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο για δάνεια ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Τα δάνεια ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε πυλώνες.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε κάθενα από τους πέντε πυλώνες ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων

δανεια ταμειου ανάκαμψησ

Χαρακτηριστικά Δανείου

Ως Δικαιούχος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση εντός της ελληνικής επικράτειας.

  1. Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστοδοτική της πολιτική και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 3 ετών και μεγαλύτερη των 15 ετών από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ στον Τελικό Αποδέκτη. Η διάρκεια των δανείων ΤΑΑ θα είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια των αντίστοιχων Δανείων Συγχρηματοδότησης.
  2. Στα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις αποπληρωμές, προπληρωμές, τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις αλλά και ως προς τις τυχόν προκύπτουσες ζημίες.
  3. Το ελάχιστο επιτόκιο στα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης ορίζεται σήµερα βάσει Υπουργικής Απόφασης σε 0,35% ή 1% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ελκυστικό συνολικό επιτόκιο χρηµατοδότησης µέσω του συνδυασµού δανείου Τράπεζας και δανείου ΤΑΑ.
  4. Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ και των Δανείων Συγχρηματοδότησης δύναται να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως τρία έτη. Δύναται και μεγαλύτερη, μέχρι 5 έτη μέγιστο, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που απαιτούν μακρύτερη περίοδο υλοποίησης.
  5. Οι εκταμιεύσεις του Δανείου ΤΑΑ και του Δανείου Συγχρηματοδότησης, θα γίνονται εφ’ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της Επιλέξιμης Επένδυσης

δάνεια ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα Δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού, ενώ το υπόλοιπο επιλέξιμο κόστος καλύπτεται ως εξής:

– Ποσοστό 20% τουλάχιστον του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους θα καλυφθεί από Ίδια Συμμετοχή του Φορέα Υλοποίησης του έργου.
– Ποσοστό 30% τουλάχιστον του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους θα καλυφθεί από το Δάνειο Συγχρηματοδότησης, με εμπορικούς όρους και βάσει τραπεζικών κριτηρίων, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί η συνεργαζόμενη τράπεζα .

go beyond
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

δάνεια ταμείου ανάκαμψησ και ανθεκτικότητασ
Υψος χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου

Το ύψος της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων από τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης – Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου20%40%50%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου30%40%50%
Β – Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού – Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου10%20%40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου30%40%50%
Γ – Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης – Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου10%20%40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου30%40%50%
Δ – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων – Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.Υφιστάμενες συνεργασίεςΝέες συνεργασίες και εξαγορές / συγχωνεύσεις
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου30%40%
Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού ΕΣ, εφόσον τεκμαίρεται η ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.
Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας – Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ύπαρξη εναλλακτικά:
1.  Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
2.  Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
Εναλλακτικά:
1.  Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας)
2. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προ- βλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
15%30%45%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου30%40%50%
Στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών και η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.
Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού ΕΣ, εφόσον τεκμαίρεται η ύπαρξη υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας του επενδυτή ή εναλλακτικά η πρόβλεψη προϋπολογισμού εξαγωγών στο ΕΣ. Το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας (υφιστάμενης ή προβλεπόμενης) καθορίζει την ποσόστωση του δανείου ΤΑΑ.

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας- έρευνας και ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣ. Οι δείκτες είναι:

Δείκτες Καινοτομίας:

• Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το ΕΣ

• Ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ

• Επενδυτικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν (όχι νέο brand)

• Επενδυτικο σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέα υπη- ρεσία (όχι νέο brand)

• Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε μια χώρα του συστήματος MADRID, εφόσον δημιουργεί νέο προϊόν ή νέα υπηρεσία

• Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης design σε μια χώρα του συστήματος HAGUE

•  Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30

•  Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό υπηρεσιών από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72

Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης:

• Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe.

• Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας (RIS3).

• Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή / και πειραματικής ανάπτυξης.

• Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη ερευνητική ομάδα με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.

• Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στην δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών.

• Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία νέων ή στη σημαντική βελτίωση υφισταμένων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και εφαρμογής των προϊόντων / υπηρεσιών.

• Ο επενδυτής ή / και οι κύριοι ερευνητές της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία πριν την αίτηση δανειοδότησης.

• Ο επενδυτής έχει λάβει βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ- νας από την ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), κατά την πενταετία πριν την αίτηση δανειοδότη- σης, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες των κυρίων ερευνητών της ερευνητικής ομάδας.

• Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT.

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτε- ρη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη- συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (προμηθευτικές συνεργασίες, εξαγωγικές συνεργασίες, συμβολαι- ακή γεωργία, δικαιόχρηση (franchise), κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων), είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται ως εξής: Συνεργασίες (υφιστάμενες)

• Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχει- ρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία.

• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

• Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Συνεργασίες (νέες)

• Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συμμετέχει σε νέο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία.

• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

• Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

• Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης.

• Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου. που μετέχουν στην συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σε επίπεδο ομίλου, με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

δανεια ταα
Επενδύσεις ανά Πυλώνα
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

– Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών μικρομεσαίων (ΜμΕ) & μεγάλων επιχειρήσεων
– Ψηφιακές υποδομές & υποδομές δεδομένων
– Συνεργατικοί σχηματισμοί (π.χ. ηλεκτρ. πλατφόρμες)
– Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας & ανοικτών ψηφιακών λύσεων

Πράσινη Μετάβαση

– Πράσινες Τεχνολογίες & Ικανότητες /Δεξιότητες
– Βιοποικιλότητα
– Ενεργειακή απόδοση/ανακαίνιση κτιρίων
– Κυκλική οικονομία /Βιώσιμη ανάπτυξη
– Νέες θέσεις εργασίας /Ενεργειακή Ασφάλεια

Επενδύσεις Εξωστρέφειας

– Εξαρτάται από την υφιστάμενη ή προβλεπόμενη εξαγωγική
δραστηριότητα του επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του
– Αυτοτελώς επιλέξιμες επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων (απλών και σύνθετων) καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών

Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω Συνεργασιών, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

-Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία
νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση
– Συνεργασία νοείται δραστηριότητα με συμβάσεις
συνεργασίας άνω των 5 ετών μεταξύ μη συνδεδεμένων
επιχειρήσεων με στόχο την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή δημιουργία νομικών προσώπων με ίδιες επιδιώξεις.
– Εξαγορές & Συγχωνεύσεις μεταξύ μησυνδεδεμένων εταιρειών

Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη

Καινοτομία
– Επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέου προϊόντος / νέας υπηρεσίας
– Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων στις κατηγορίες (παραγωγή φαρμάκων, έκδοση λογισμικού, κατασκευή Η/Υ κλπ)
Έρευνα & Ανάπτυξη
– Δημιουργία νέων ή σημαντική βελτίωση υφιστάμενων  προϊόντων / υπηρεσιών
– Δημιουργία νέων ή σημαντική βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και εφαρμογής προϊόντων, υπηρεσιών

ταμειο ανακαμψης δανεια
Διαδικασία αξιολόγησης

Το πρώτο βήμα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είναι να υποβληθεί ο  φάκελος στην συνεργαζόμενη τράπεζα με την PK Consulting Group.

Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα Δάνεια ΤΑΑ περιλαμβάνει:

α) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους, από το πιστωτικό ίδρυμα.

β) τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού φακέλου από την τράπεζα, υποβάλλοντας επιπλέον δικαιολογητικά για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με δάνειο από το ΤΑΑ και δάνειο Συγχρηματοδότησης. Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό,  η Τράπεζα ενημερώνει για τους όρους του δανεισμού και το χρηματοδοτικό σχήμα που εγκρίνεται σε πρώτο στάδιο για την επένδυση:

  1. Ποσοστό δανείων ΤΑΑ και  Δάνειο Συγχρηματοδότησης
  2. Ποσοστό ίδιας συμμετοχής
  3. Ύψος και διάρκεια δανείων
  4. Επιτόκιο και περίοδος εκτοκισμού
  5. Τυχόν περίοδος χάριτος κ.ά.

Μετά την πρώτη έγκριση της χρηματοδότησης , επιλέγεται  ένας ανεξάρτητος Αξιολογητής.

γ) τον έλεγχο από τον αξιολογητή, ο οποίος ελέγχει:

α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) την μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,
δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),
ε) τη συμμόρφωση και τη τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,

στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, η) η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και
θ) τη βεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφόσον η έκθεση του ανεξάρτητου Αξιολογητή είναι θετική, επιβεβαιώνεται ο τρόπος χρηματοδότησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Κρατική Ενίσχυση

Το Επενδυτικό Σχέδιο αξιολογείται ως προς τη συμβατότητα με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από το Επενδυτικό Σχέδιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate) της επένδυσης, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008/C14/02):

(α) Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι ίσο / μεγαλύτερο του επιτοκίου αναφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το Δάνειο ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά η αξιολόγηση συμβατότητας του Επενδυτικού Σχεδίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.
(β) Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράς, τότε το Δάνειο ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται οι Επιλέξιμες Δαπάνες προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, ως προς τη συμβατότητα τους με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που αιτείται ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης, ήτοι η συμβατότητα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ή τον Κανονισμό (EE) 1407/2013 ή την υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022).

Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση των Επιλέξιμων Επενδυτικών Σχεδίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26.08.2026, βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 47990 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 1814/13.04.2022).

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund
Επενδυτικά κίνητρα για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων