Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Οικονομία - Επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ 2021-2027

Σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, τα οποία συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της μετάβασης στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, καθώς και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των Επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

6 προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 330 εκατ. μέσω του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΠΔΑΜ),  με στόχο την  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων ΜμΕ και Μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας  και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο αναλυτικά:

Οι 2 Δράσεις επιχειρηματικότητας, στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 70%. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός & μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. 

Υποβολή Αιτήσεων έως 10 Μαϊου  2024

4 Δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τις ΜμΕ επιχειρήσεις κυμαίνεται από 500.000€ έως 12εκ €, ενώ για τις Μεγάλες επιχειρήσεις από 5εκ έως 40εκ €.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες περιλαμβάνουν:
-Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
-Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
-Δαπάνες Λογισμικού
-Δαπάνες Πιστοποίησης
-Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
-Δαπάνες Προσωπικού

Υποβολή Αιτήσεων έως 15 Μαϊου 2024

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με προϋπολογισμός 65 εκ ευρώ.

Η Δράση, έχει σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως 400.000€.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Υποβολή αιτήσεων από 22 Ιανουαρίου έως 22 Μαϊου 2024

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» στο πλαίσιο του προγράμματος, «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

H δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά επιχορηγούνται οι Δαπάνες Εξοπλισμού:

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. 
 • Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών. 
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης). 
 • Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού. 
 • Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας. 
 • Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης. 
 • Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα. 
 • Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού. 
 • Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής. 
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης. 
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/ αποθήκευσης. 
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων. 
 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου. 

Υποβολή αιτήσεων από 22 Απριλίου έως 6 Ιουνίου 2024.

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Το πρόγραμμα στοχεύει σε επενδυτικά σχέδια που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπομπών ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ, απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες από τον κλάδο υπηρεσιών, εμπορίου και από το κλάδο του τουρισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης, φτάνει έως 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης ορίζεται έως 500.000 ευρώ στο κλάδο του Τουρισμού και έως 250.000 ευρώ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις σε:

 • θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ για τις υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Εταιρικά Νέα

PK CONSULTING GROUP | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | 3rd Edition Energizing Greece Magazine
| Follow the Leaders of “E” | “Οι επενδύσεις αποτελούν την ευκαιρία ανόδου για την Ελληνική οικονομία”, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, PK CONSULTING GROUP
 
Papadopoulos.jpg.pagespeed.ce.fUSRQXNL8D

 

Άρθρο στο περιοδικό ENERGIZING GREECE MAGAZINE του διευθύνοντος συμβούλου της PK CONSULTING GROUP Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου 5

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, εθνικών και διεθνών, ώστε η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας να ενισχυθεί, απαιτεί επιτάχυνση των επενδύσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινώς να προσαρμόσουν τις μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας τους σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους. Nα αναδιοργανώσουν τις διαδικασίες παραγωγής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων καθώς και να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους για να προσαρμοστούν σε μια αποδοτικότερη κλιματικά οικονομία. Αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης και των εξελίξεων που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και οι εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας.

Για να επιτευχθεί όμως, μια αποτελεσματική και γρήγορη μετάβαση, η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να καθορίσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να προχωρήσουν σε προσαρμογές σε πολλούς θεσμικούς τομείς.

Foto 2

 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη θέση της Ελλάδας στην τραπεζική χρηματοδότηση σε σχέση με το ΑΕΠ, συμπεραίνουμε ότι η συνολική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Επομένως, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης των επενδύσεων με τη χρήση δημόσιων πόρων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω της ανάπτυξης νέων αγορών και της εξωστρέφειας των επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η οικονομία και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας έτσι το κοινωνικό και οικονομικό αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας.

Για την  αύξηση της χρηματοδότησης επενδύσεων, έχουν θεσπιστεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία στήριξης. Αυτά περιλαμβάνουν, τα Κοινοτικά Προγράμματα, το Horizon, τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και τον Αναπτυξιακό Νόμο – Ν. 4887/2022.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η φορολογία, ο εργασιακός νόμος και η γραφειοκρατία είναι αναγκαίες προκειμένου να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις

Το Ταμείο Ανάκαμψης ειδικά, είναι μία σημαντική ευκαιρία για τη χώρα. Μετά την πρόσφατη Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, οι συνολικοί ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται πλέον στα 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,2 δισ. για επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ για το δανειακό πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν δεχθεί θετικά τα χαμηλότοκα δάνεια που προσφέρονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια του ΤΑΑ, είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια εποχή που τα επιτόκια είναι υψηλά και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πραγματοποιούν επενδύσεις, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την ευρωπαϊκή αγορά. Η ανάπτυξη καινοτόμων βιομηχανικών τομέων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η επέκταση των εξαγωγών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η φορολογία, ο εργασιακός νόμος και η γραφειοκρατία είναι αναγκαίες προκειμένου να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να αναβαθμιστούν, προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μόνο με ολοκληρωμένη προσέγγιση και στρατηγική μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Foto 1

 

Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και η μεγάλη διαθεσιμότητα και ποικιλία των προγραμμάτων που προσφέρονται, αποτελούν ένα ζωτικό μέρος για την υποστήριξη και τη βελτίωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Μέσω αυτών των εργαλείων μπορούν να προσεγγιστούν καινούργιες αγορές, να αυξηθεί η προβολή και να βελτιωθεί η διαχείριση της ρευστότητας. Επίσης, η χρήση αυτών των εργαλείων αποτελεί πόλο έλξης για τις επενδύσεις στη χώρα, βοηθώντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη.

Η PK CONSULTING GROUP είναι μια Βoutique Consulting Firm που προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αξίας της εταιρείας του κάθε πελάτη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της στο να παράγει λύσεις που γεννούν κέρδη. Προάγουμε την εργασιακή κουλτούρα που ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, δημιουργώντας περιθώρια για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μας.

Διαχειριζόμαστε πλήθος έργων, σε όλους του κλάδους της οικονομίας, σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα επιδοτούμενα προγράμματα, ως μέτρο στήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αλλά και αυτές που επιλέγουν τη συγχώνευση, την αναδιάρθρωση ή την εξαγορά τους από κάποια άλλη εταιρία προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη και την επιτυχία ενός επενδυτικού σχεδίου.

Cover

 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, PK CONSULTING GROUP: “Οι επενδύσεις αποτελούν την ευκαιρία ανόδου για την Ελληνική οικονομία” | Date: 19/02/2024 © Energizing Greece Magazine | 3rd Edition March 2024 |

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεσαι την παράταση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ, έως τις 15 Μαΐου 2024, στις 18:00.

Το Υπουργείο προέβη σε αυτή την παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/ Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου).

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/ και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε εδώ....

Αγροτική Ανάπτυξη

Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Π3-73-2.3 -Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Στόχος της παρέμβασης «Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται στήριξη σε επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων όταν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους είναι επίσης γεωργικό, σε επιχειρήσεις τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Η παρέμβαση αφορά αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο προϋπολογισμό από 400.001,00 ευρώ μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.) και εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης ανέρχεται σε 135.000.000,00 ευρώ,

Η προδημοσίευση περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιοποίηση της Παρέμβασης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες, την ένταση στήριξης καθώς και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων στην Παρέμβαση.

Δείτε την προδημοσίευση της πρόσκλησης εδώ.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έως 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1650/Β/11-3-2024 το Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ.

Έως 31 Μαρτίου 2024 η υποβολή αίτησεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει σε επενδυτικά σχέδια που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπομπών ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες και μεγάλες από τον κλάδο υπηρεσιών, εμπορίου και από το κλάδο του τουρισμού, με δικαίωμα συμμετοχής, τις επιχειρήσεις με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης, φτάνει έως 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης ορίζεται έως 500.000 ευρώ στο κλάδο του Τουρισμού και έως 250.000 ευρώ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις σε:

 • θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ για τις υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου

Στο πρόγραμμα ακολουθείται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον οδηγό αν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων έως 22 Μαρτίου 2024.

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Επίσης τροποποιείται το:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, στο σημείο 14 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ» και αντίστοιχα το σημείο 14 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β: ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» στο οποίο ζητούνται:

«Τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα ενός από τους τρεις προηγούμενους μήνες (όποιον επιλέξει ο επενδυτής) πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Για την αύξηση της χρηματοδότησης επενδύσεων έχουν θεσπιστεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία στήριξης

Κοινοτικά προγράμματα, Horizon Europe, InvestEU

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, REPowerEU

Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία,  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, Αναπτυξιακός Νόμος – Ν. 4887/2022

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως 22 Μαρτίου 2024

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00 αντί για 29.02.2024 και ώρα 15:00 όπως ίσχυε.

Επίσης τροποποιείται το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, στο σημείο 13 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ» και αντίστοιχα στο σημείο 12 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β: ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» στο οποίο ζητούνται:

«Τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα ενός από τους τρεις προηγούμενους μήνες (όποιον επιλέξει ο επενδυτής) πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Οικονομία - Επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ 2021-2027

4 νέες δράσεις για την Ενίσχυση επιχειρήσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

4 Νέες Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

Nees Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Yfistamenes Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Nees Megales Esdim 1

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Yfistamenes Megales Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες Προσωπικού

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, θα συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο των Δράσεων είναι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) καθώς και Ενισχύσεις εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως ορίζονται σε κάθε Πρόσκληση.

Η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου) καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15.03.2024 

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15.05.2024

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», ύψους 176,75 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εξής κλάδους: εμπόριο και άλλες υπηρεσίες και τουρισμός.

Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, η οποία αναμένεται να υπογραφεί, προσεχώς, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Οι ενδιαφερόμενες για ενίσχυση από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Ύψος ενίσχυσης

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.
 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ήδη, από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30η.7.2025.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 • για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Υποβολή αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ Επιχειρώ», θα υποβάλουν όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, αίτηση χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας. Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα (https://producegreen.gov.gr/) της δράσης: «Produc-e Green» έως την 15η Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59, με την επιφύλαξη εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς και λόγω της προσθήκης των ακόλουθων Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

 • 32: Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων,
 • 11: Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. Ισχύει μόνο για σκάφη μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2, μέγιστου μήκους έως 41 μέτρα, δυναμικότητας έως 350 επιβατών και 15 αυτοκινήτων και
 • 32: Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. Ισχύει για την ανάκτηση πρώτων υλών από φωτοβολταϊκά panels.

Η δράση «Produc-e Green» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο και την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις (με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ) οι οποίες και θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του Παράρτηματος Ι της ΚΥΑ της δράσης, ως κύρια δραστηριότητα.

Τα Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να:

• εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης

• περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ της δράσης

• έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και

• ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

o Δημιουργία νέας μονάδας.

o Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

o Διαφοροποίηση της παραγωγής μι&alph