Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Πρόσκληση CLLD/LEADER

Παρέμβαση για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του
LEADER /CLLD 2023-2027

Στόχος

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Το πρόγραμμα LEADER 2023-2027 προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος διατηρείται μέσω της υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης δημόσιων υποδομών και επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

Επιπρόσθετα και δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων φαινομένων, όπως η πανδημία COVID-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς επίσης και πολιτικών «Έξυπνων Χωριών» για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων σε τμήματα περιοχών LEADER.

Για την παρέμβαση LEADER 2023-2027 αλλά και την βελτίωση βασικών υποδομών όπως η αγροτική οδοποιία θα διατεθεί το 7,1% των πόρων του Πυλώνα 2 ( 2% των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου).

προγραμμα LEADER

Επενδύσεις

Μέσω της παρέμβασης μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν πράξεις που στοχεύουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(i) Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά είναι επιλέξιμες ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

Μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή και μη γεωργικό προϊόν.

Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων διανυκτέρευσης και την ίδρυση αυτών μόνο σε ορεινές περιοχές και νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων, την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον τομέα της εστίασης και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων παροχής εναλλακτικών και άλλων μορφών τουρισμού, καθώς και λοιπών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.

• Στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών και επιχειρήσεων χειροτεχνίας και παραγωγής μετά την 1η μεταποίηση, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό.

• Στην ενίσχυση επιχειρήσεων με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα της βιο-οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας.

(ii) Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι δράσεις εκπαίδευσης / επιμόρφωσης του τοπικού, γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και σε λοιπά θέματα όπως αυτά θα προκύψουν από την σύνταξη της τοπικής στρατηγικής και συμβάλουν σε συγκεκριμένους τομείς της τοπικής ανάπτυξης. Στην εν λόγω κατηγορία δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες λοιπές πράξεις γενικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης που καλύπτονται από αντίστοιχες δράσεις του ΕΓΤΑΑ ή λοιπών ταμείων ή υπηρεσιών.

(iii) Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενίσχυσης βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών. Οι εν λόγω δράσεις θα είναι σύμφωνες με την τοπική στρατηγική και τις ανάγκες εξυπηρέτησης αυτής και θα δρουν με συμπληρωματικό τρόπο ως προς τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΚΤ και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

(iv) Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού. Στην κατηγορία αύτη είναι επιλέξιμες δράσεις ενίσχυση έργων υποδομών μικρής κλίμακας και ενίσχυσης υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής.

(v) Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την τοπική παράδοση.

(vi) Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η ενίσχυση έργων αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη τους και έργων πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

(vii)Δικτύωση και συνεργασία. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις οι οποίες συμβάλουν:
• Στη συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων, ανάπτυξη και εμπορία κοινών προϊόντων, κ.λπ.
• Στη συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ, με σκοπό την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και την προώθηση της υγιεινής διατροφής και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
• Smart Villages: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών.

πρόγραμμα leader 2023

Ομάδες Τοπικής Δράσης

Στο Δίκτυο LEADER συμμετέχουν οι 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οι οποίες συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας παράλληλα στην εμπλοκή των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών. Το Δίκτυο, μέσα από τη συνεργασία του με το Δίκτυο ΚΓΠ  συμβάλλει κυρίως στη διάδοση των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Ομάδων της Χώρας σε τοπικό επίπεδο μέσω των εκάστοτε ΟΤΔ αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών φορέων για τη δημιουργία νέων Επιχειρησιακών Ομάδων μέσω της οργάνωσης ενημερωτικών τεχνικών συναντήσεων με φορείς και παραγωγούς.

αγροτικη αναπτυξη

Ποσοστά Ενίσχυσης
Τίτλος Υπο-παρέμβασηςΠοσοστό Ενίσχυσης Κατηγορία 4α του άρ. 73 του Καν 2021/2115   Ειδικοί ΌροιΌροι ΕπιλεξιμότηταςΑνώτατος Προϋπολογισμός
Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων65%80%  Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕΑπαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική400.000,00 €
Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων65%80%  Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕΑπαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική300.000,00 €
Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα65%80%  Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕΑπαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική300.000,00 €
Τίτλος Υπο-παρέμβασηςΜικρές επιχειρήσειςΚατηγορία 4α του άρ. 73 του Καν 2021/2115 Μεσαίες επιχειρήσειςΚατηγορία 4α του άρ.73 του Καν 2021/2115 Ειδικοί ΌροιΌροι ΕπιλεξιμότηταςΑνώτατος Προϋπολογισμός
Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση75%70%EL 41  Βόρειο ΑιγαίοΚατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.300.000,00 €
65%70%60%EL 43 Κρήτη, EL 51 ΑΜΘ, EL 52 Κεντρική Μακεδονία, EL 53 Δυτική Μακεδονία, EL 54 Ήπειρος, EL 61 Θεσσαλία, EL 63 Δυτική Ελλάδα, EL 651 Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης),
EL653 Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)
60%50%EL 62 Ιόνια Νησιά, EL 64 Στερεά Ελλάδα, EL643 Ευρυτανία, EL 65 Πελοπόννησος (εκτός των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας), EL 42 Νότιο Αιγαίο
45% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/201335% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/2013Αττική (Δήμοι του Ν. Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου75%70%EL 41  Βόρειο ΑιγαίοΑπαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική. Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και
επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές. Ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση
διανυχτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ) είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με
πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων.
300.000,00 €
65%70%60%EL 43 Κρήτη, EL 51 ΑΜΘ, EL 52 Κεντρική Μακεδονία, EL 53 Δυτική Μακεδονία, EL 54 Ήπειρος, EL 61 Θεσσαλία, EL 63 Δυτική Ελλάδα, EL 651 Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης),
EL653 Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)
60%50%EL 62 Ιόνια Νησιά, EL 64 Στερεά Ελλάδα, EL643 Ευρυτανία, EL 65 Πελοπόννησος, EL
42 Νότιο Αιγαίο
45% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/201335% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/2013Αττική (Δήμοι του Ν. Αττικής της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε όλους τους τομείς75%70%EL 41  Βόρειο Αιγαίο  
65%70%60%EL 43 Κρήτη, EL 51 ΑΜΘ, EL 52 Κεντρική Μακεδονία, EL 53 Δυτική Μακεδονία, EL 54 Ήπειρος, EL 61 Θεσσαλία, EL 63 Δυτική Ελλάδα, EL 651 Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης),
EL653 Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)
Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική. Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και
επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.
300.000,00 €
60%50%EL 62 Ιόνια Νησιά, EL 64 Στερεά Ελλάδα, EL643 Ευρυτανία, EL 65 Πελοπόννησος, EL
42 Νότιο Αιγαίο
 
45% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/201335% για Καν. (ΕΕ) 651/2015 ή 50% για Καν. (ΕΕ) 1407/2013Αττική (Δήμοι του Ν. Αττικής της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
 
Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας80%     300.000,00 €
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα100%    Το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων του ΣΣ της ΚΑΠ. Απαιτείται ο καθορισμός των
επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.
20.000,00 €
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.20.000,00 €
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.20.000,00 €
Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) 100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.400.000,00 €
Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών. 100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.400.000,00 €
Έργα υποδομών μικρής κλίμακας. Αφορά σε μη ανταποδοτικές επενδύσεις όχι από ΜΜΕ. 100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.400.000,00 €
Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας. 100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.400.000,00 €
Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 75%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.20.000,00 €
Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.100%    Απαιτείται ο καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών στην Τοπική Στρατηγική.400.000,00 €
Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών100%    υποδομές400.000,00 €
   άυλες πράξεις20.000,00 €
Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. 100%    υποδομές400.000,00 €
   άυλες πράξεις20.000,00 €
Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων90%    Επιλέξιμες είναι μόνο οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. Επιλέξιμη είναι η ίδρυση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος καθώς και κατάρτιση του σχεδίου δράσης.40.000*
Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων100%    Επιλέξιμη είναι η ίδρυση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος καθώς και κατάρτιση του σχεδίου δράσης.40.000*
Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών100%    Επιλέξιμη είναι η ίδρυση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος καθώς και κατάρτιση του σχεδίου δράσης. Απαιτείται η τήριση της bottom up  διαδικάσίας και η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία.
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων.
40.000*
Σχέδια διατοπικής συνεργασίας100%      
Σχέδια διακρατικής συνεργασίας100%      
Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού100%      

αγροτική ανάπτυξη

προγραμμα leader 2024 τουρισμος

Ενεργές Δράσεις
Olives 5043603 1920

προγραμμα leader τουρισμοσ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

προσέγγιση LEADER

KYA AGROTIKON

προσέγγιση LEADER

PROTOGENIS PARAGOGI

leader προγραμματα