Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Αγροτική Ανάπτυξη

PK Consulting group

Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027

KAΠ 2023 -2027
Στόχος

Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων, με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την ενίσχυση το κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Στρατηγικό Σχέδιο συγχρηματοδοτείται τόσο από τον Ενωσιακό, όσο και από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για την χρηματοδότηση των αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων ενισχύσεων (άμεσες ενισχύσεις – Πυλώνας 1) και των Τομεακών Προγραμμάτων και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2).

PK Consulting Group

Επενδύσεις

Πυλώνας 1

Eνεργοποιούνται οι παρεμβάσεις των συνδεδεμένων ενισχύσεων, που παρέχονται με στόχο

α) την ενίσχυση των γεωργικών εισοδημάτων για συγκεκριμένους τομείς, που κρίνονται σημαντικοί για το ελληνικό αγρο-διατροφικό σύστημα
β) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
γ) την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής
πρώτης ύλης για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις απορροφούν το 8% των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου και το 12,50% περίπου των άμεσων ενισχύσεων. Ειδική (συνδεδεμένη) ενίσχυση παρέχεται στο βαμβάκι που ανέρχεται 919 εκατομμύρια Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 7% της κοινοτικής συνδρομής του Στρατηγικού Σχεδίου

Πυλώνας 2

Παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση επενδύσεων, αφενός σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφετέρου σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα επίσης γεωργικό προϊόν.

Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας τους, η στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε νωπά και μεταποιημένα προϊόντα αλλά και για την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Οι αμιγώς σχετιζόμενες με την ανταγωνιστικότητα (χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων) παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 απορροφούν το 12 % των πόρων του. Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι πόροι που διατίθενται για τις πράσινες επενδύσεις και ψηφιακές επενδύσεις καθώς και τις επενδύσεις για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές.

Κρατικές ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Οι αναθεωρημένοι κανόνες εναρμονίζουν τις κρατικές ενισχύσεις με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παρατείνει για ένα έτος την ισχύ του λεγόμενου κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας.