Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

PK CONSULTING GROUP

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι που κινητοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 31,16 δις ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 

Πυλώνες
1. Πράσινη Μετάβαση
2. Ψηφιακή Μετάβαση
3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Δάνεια
Αξιοποίηση πόρων

Η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από 2 τρόπους χρηματοδότησης:

– Επιδοτήσεις: Για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια από τους τέσσερις κύριους πυλώνες του προγράμματος: 1) την πράσινη μετάβαση, 2) την ψηφιακή μετάβαση, 3) την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή και 4) τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

– Δάνεια: Η παροχή των δανείων ύψους €12,7 δισ. αφορά την υλοποίηση επενδύσεων που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις πέντε κατευθύνσεις του προγράμματος: 1) την πράσινη μετάβαση, 2) την ψηφιακή μετάβαση, 3) την έρευνα και καινοτομία, 4) την εξωστρέφεια και 5) τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Εμβληματικές Επενδύσεις
Πράσινη Μετάβαση

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
«Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας
Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Πολεοδομικά σχέδια & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις.

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου
Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε τουριστικές περιοχές

Πράσινη Μετάβαση
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις.

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης
Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις
Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες). Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση). Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης
Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική. Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις. Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών

Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια) Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)
Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως μκινητήριους μοχλούς ανάπτυξης

EΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων. Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας