Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

PK Consulting Group

Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027

Στόχος της Δράσης

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» προϋπολογισμού 300.000.000€, αποτελεί δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Βασικός στόχος της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδότηση

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις 4 παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις και η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη ανά παρέμβαση είναι:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 60.000.000 €
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 180.000.000 €
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 39.000.000 €
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 21.000.000 €

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην παρούσα Δράση.

ερευνώ καινοτομώ

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης. Αναλυτικότερα, δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτουν ΑΦΜ. Κατ’ εξαίρεση, αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεσμεύονται ότι με την ένταξη της πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού, θα διαθέτουν υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην περιφέρεια του τόπου υλοποίησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης Ερευνώ Καινοτομώ μπορούν να υποβάλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

  • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜΜΕ.
  • Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜΜΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση..

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ερευνω καινοτομω 2024
Τομείς Δραστηριότητας
Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8
τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφική Αλυσίδα
Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Αειφόρος Ενέργεια
Ψηφιακές Τεχνολογίες
ερευνώ καινοτομώ 2024
Ποσά Ενίσχυσης

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως 5 Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά ανεξαρτήτως παρέμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

Ο προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου στην αίτηση χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το υποπενταπλάσιο (20%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση στη Δράση ερευνώ καινοτομώ 2024 ορίζεται ως εξής :

ΠαρέμβασηΜέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις800.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς2.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςΣτο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.
ερευνώ καινοτομώ
Ένταση ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» και 25α «Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας “Σφραγίδα Αριστείας”».

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

 –  τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου του και
 –  το μέγεθος της επιχείρησης (Πολύ Μικρή/Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη),

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων.
Αναλυτικά οι εντάσεις των ενισχύσεων αποτυπώνονται παρακάτω ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης.

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσειςμεσαίες επιχειρήσειςμικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξηςβιομηχανική έρευνα50%60%70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*65%75%80%
πειραματική ανάπτυξη25%35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*40%50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσειςμεσαίες επιχειρήσειςμικρές επιχειρήσεις
έργα  έρευνας και ανάπτυξηςβιομηχανική έρευνα50%60%70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις*65%75%80%
πειραματική ανάπτυξη25%35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*40%50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεσαίες επιχειρήσειςμικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξηςπειραματική ανάπτυξη35%45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*50%60%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται η ακόλουθη προϋπόθεση: τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη».

Εσπα ερευνω καινοτομω

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στα άρθρα 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» και 25α «Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας “Σφραγίδα Αριστείας”»

Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο· Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές·

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες·

δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο·

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Η ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 80 % των επιλέξιμων δαπανών κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

α) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις·

β) κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ ή πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή σε ένα κράτος μέλος και σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Άρθρο 25α Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας»

Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας»
1. Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 

2. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη», εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν τις δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.

3. Οι κατηγορίες, τα μέγιστα ποσά και οι μέθοδοι υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών του ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».

4. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. EUR ανά ΜΜΕ και ανά έργο έρευνας και ανάπτυξης.

5. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης, δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης  βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».

ερευνω καινοτομω
Αξιολόγηση προτάσεων

Τα κριτήρια αξιολόγησης της Δράσης Ερευνώ Καινοτομώ είναι τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)

 – Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του έργου, σε ποιο βαθμό το έργο είναι φιλόδοξο και στην αιχμή της τεχνολογίας.

 – Αξιοπιστία και καταλληλότητα της προτεινόμενης ερευνητικής προσέγγισης, ορθότητα των επιστημονικών αρχών και διεπιστημονικότητα. Συνεκτίμηση της διάστασης του Φύλου στο πλαίσιο του περιεχόμενου της έρευνας και καινοτομίας του έργου, ο βαθμός ενσωμάτωσης πρακτικών για την Ανοιχτή επιστήμη συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής και διαχείρισης δεδομένων και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, όπου ενδείκνυται.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

 – Αξιοπιστία των ερευνητικών οδών και των προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της Δράσης και ο βαθμός και η βαρύτητα της συμβολής του έργου στην επίτευξη αυτών.

 – Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως αυτά ορίζονται στο σχέδιο αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου συμπεριλαμβανομένων των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation)

 – Ποιότητα, συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου υλοποίησης (work plan), εκτίμηση κινδύνων, καταλληλότητα της ανθρωποπροσπάθειας που κατανέμεται στις ενότητες εργασίας (work packages) και της διαχείρισης των πόρων του έργου συνολικά.

 – Ικανότητα, επιστημονική και τεχνική επάρκεια, και ρόλος του κάθε συμμετέχοντα/εταίρου καθώς και βαθμός στον οποίο η ομάδα έργου και το συνεργατικό σχήμα στο σύνολό του, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά. Η βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται από 1 (ανεπαρκής) έως 5 (άριστα), με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,5, 1,00 κοκ).

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική στην Παρέμβαση I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» και στην Παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ)

ερευνω καινοτομω

ερευνω καινοτομω

ερευνω καινοτομω

ερευνώ καινοτομώ

ερευνώ καινοτομώ

ερευνώ καινοτομώ

ερευνώ καινοτομώ