Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Έρευνα Καινοτομία Τεχνολογία

PK Consulting Group

Στρατηγική Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στη γνώση και στην αξιοποίηση της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Εθνικό Επίπεδο

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-27 η νέα Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αποτελεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού που εξυπηρετεί τον Στόχο Πολιτικής 1 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων: «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού».

Ειδικότερα, στον Στόχο Πολιτικής 1 περιλαμβάνονται:

 • Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών,
 • Η εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις,
 • Η ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ,
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

Για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής επιβάλλεται η συνεργασία όλων των συναρμοδίων Υπουργείων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνεργάζονται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Επιλογές Πολιτικής

Επιχειρηματικότητα

-Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και την υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης μίας ευρύτερης
άποψης για την καινοτομία από όλους τους κλάδους της οικονομίας (π.χ. στον τουρισμό και τον πολιτισμό),

-Στρατηγική επένδυση στο τουριστικό οικοσύστημα με βάση την εθνική και τις συμπληρωματικές περιφερειακές στρατηγικές για τον τουρισμό

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

-Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

-Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων

-Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων εργαλείων της ΕΕ και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης

Διασύνδεση επιχειρήσεων

– Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation Agency),

-Μέτρα για την αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών μεταξύ ΜμΕ (π.χ. με δημιουργία clusters) ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε παγκόσμιες αγορές και αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση)

-Προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της βιομηχανικής μετάβασης, της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Υποστήριξη δημόσιων υπηρεσιών

– Ενδυνάμωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με βάση τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
και των μηχανισμών διάχυσης και υποστήριξης της καινοτομίας σε όλο το εύρος των απαιτούμενων δραστηριοτήτων – ενίσχυση συμπράξεων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

-Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες  που παρέχονται σύμφωνα με την αρχή once-only principle, προσβάσιμες, ανοιχτές και διαφανείς, διασυνοριακές, διαλειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου 2021-2027

Για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η ΓΓΕΚ προχώρησε στην επανενεργοποίηση των 8 Πλατφορμών Καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της περιόδου 2014-2020.

 1. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές     Βιομηχανίες
 3. Αειφόρος Ενέργεια
 4. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 5. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες
 

Σε εθνικό επίπεδο η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης θα έχει ως στόχο την ανάδειξη και εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της ΕΣΕΕ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Σε περιφερειακό επίπεδο η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης θα βελτιωθεί- αναβαθμιστεί σε διαδικασίες και συμμετοχές και θα έχει ως στόχο την εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ. Οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται σε περιφερειακό επίπεδο θα χρηματοδοτούνται από το αντίστοιχο ΠΕΠ.

PK Consulting Group

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ορίζοντας-Ευρώπη  αποτελείται από τρείς πυλώνες και ένα οριζόντιο τμήμα που αλληλοεπιδρά με τους 3 πυλώνες και υποστηρίζει το σύνολο του προγράμματος.

Πυλώνες