Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

PK Consulting Group

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
18 Δεκεμβρίου 2023 –  22 Μαρτίου 2024 

Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων εσπα

Δράση

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 160.000.000€  αφορά στην ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,  τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Δικαιούχοι

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

Διευκρινίζεται ότι:

 – Για τα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η έκδοση/γνωστοποίηση ειδικού σήματος λειτουργίας. Αυτό ισχύει και για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε κτιριακές υποδομές τουριστικών καταλυμάτων για τα οποία

α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα) λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή

β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα), έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δράσης. Η διακοπή του σήματος και για τις δύο ως άνω υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης. Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα).

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 Ξενοδοχεία
 – Κατάταξη σε κατηγορία 4**** και άνω Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω
 – Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 – Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  Κατάταξη σε κατηγορία 3***  και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 –  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών 3 στο ίδιο Σήμα MHTE.
 –  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες

 – Διοικητικές και Υποστηρικτικές δραστηριότητες στο κλάδο του Τουρισμού. 

Δείτε αναλυτικά του επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

ιδρυση νεων τουριστικων μμε

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023 είναι οι ακόλουθες

 – Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.

– Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ

– Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

– Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

– Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

– Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης».

Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας,

– Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

– Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής

– Να πληρούν κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

– Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής με σχετική τεκμηρίωση.

– Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

– Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

– Σημειώνεται ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπό ίδρυση πριν την πρώτη εκταμίευση.

εσπα τουρισμοσ 2023

Βασικές Επισημάνσεις !

– θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης 

– δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης

– δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης

– δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης . Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.

– δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων 2023

Προϋπολογισμός Έργου

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως και 400.000€.

Επιδότηση

%

Ενιαίο ποσοστό επιδότησης

%

10% Εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρά νησιά που περιλαμβάνονται στην Οδηγία του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάς) (81/645/ΕΟΚ.

%

Επιπλέον  5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Κατηγορίες

Ποσοστό/ποσό επί του έργου

Παρατηρήσεις

Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλoν Χώρος

80%

κτίρια και εγκαταστάσεις

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός & Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000

Παραγωγικός, ψηφιακός, λοιπός εξοπλισμός, Κυκλικής οικονομίας & εξοικονόμησης ενέργειας

Λογισμικό

10.000,00

Λογισμικά προγραμμάτων & κατασκευή site

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού “ως υπηρεσία’’

5.000,00

software as a servise/ παραμετροποίηση κα.

ISO 9001 & 14000

3.000,00

ISO

Μελέτες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

30.000,00

Τεχνικές μελέτες, μελέτες συμβούλων, έρευνας καινοτομίας

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

10.000,00 

Δαπάνες σε social, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφ. καταχωρήσεις, παραγωγή υλικού

Μεταφορικά Μέσα

50.000,00

Μόνο ηλεκτρικά

Έμμεσες δαπάνες

7%

7% των άμεσων δαπανών

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Oι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 –  η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
–  η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
–  η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
–  η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
–  η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

 

Enischysi Tis Idrysis Kai Leitoyrgias Neon Toyristikon Mikromesaion Epicheiriseon

A. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 65%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΡΙΤΗΡΙΟΒΑΘΜΟΣ
Α.1 Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησηςΑξιολογείται η επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης Οι τιμές που αναγράφονται στη στήλη «Βαθμός» αφορούν στη βαθμολογία του εταίρου. Η βαθμολογία της αίτησης θα προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των εταίρων, υπολογιζόμενο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό σχήμα. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3) ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η εμπειρία αυτού. Επαγγελματική Εμπειρία στον τομέα του Τουρισμού ≥ 10 ΕΤΩΝ100
Επαγγελματική Εμπειρία στον τομέα του Τουρισμού80
Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό =1 ΕΤΩΝ70
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία ≥ 10 ΕΤΩΝ60
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία50
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία =1 ΕΤΩΝ40
Δεν διαθέτει καθόλου εμπειρία ή η εμπειρία του είναι μικρότερη του ενός έτους0
Α.2 Σπουδές σχετικές με τον τομέα του ΤουρισμούΑξιολογείται η συνάφεια των σπουδών στον τομέα του Τουρισμού των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης. Οι τιμές που αναγράφονται στη στήλη «Βαθμός» αφορούν στη βαθμολογία του εταίρου. Η βαθμολογία της αίτησης θα προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των εταίρων, υπολογιζόμενο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό σχήμα. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3) ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η συνάφεια των σπουδών στον τομέα του Τουρισμού είτε ενός από τα μέλη του Δ.Σ είτε του εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.Ύπαρξη μεταδευτεροβάθμιου/τριτοβάθμιου τίτλου σπουδών ΝΑΙ100
ΟΧΙ0
Α.3 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα
εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της
εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που
απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού
Σχεδίου.
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%
α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή
β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
 σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή
γ) συνδυασμό των ανωτέρω
100
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια
κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και
μικρότερο του 100% και κατά το υπόλοιπο με βεβαίωση Τράπεζας για
πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ.
90
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια
κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και
μικρότερο του 80% και κατά το υπόλοιπο με βεβαίωση Τράπεζας για
πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ.
80
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια
κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση
σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μικρότερο του 60% και κατά το
υπόλοιπο με βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ.
60
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
του 80% και μικρότερο του 100% 
50
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο
του 60% και μικρότερο του 80%
30
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μικρότερο του
60%. Δεν καλύπτεται η τυπική προϋπόθεση
0
Α.4 Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027* Εξετάζεται εάν η πρόταση του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη δράση ή δαπάνη για την υιοθέτηση καινοτομιών και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού στο επίπεδο της επιχείρησης. Η καινοτομία αυτή θα πρέπει να συνδέεται με την υπο-προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 “Τουρισμός”. Ένα επενδυτικό σχέδιο θα μπορούσε ωστόσο να περιλαμβάνει την λήψη βασικών υπηρεσιών καινοτομίας ή την υιοθέτηση καινοτομίας και σε λοιπούς τομείς της ΕΣΕΕ με προοπτική εφαρμογής σε τουριστικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα στους τομείς “Ψηφιακές τεχνολογίες”, “Αειφόρος Ενέργεια” και “Περιβάλλον και κυκλική οικονομία”ΝΑΙ100
ΟΧΙ0
Β. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%)
Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού ΣχεδίουΑξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Δραστηριότητα της επιχείρησης – νομική μορφή
• Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες
• Αναλυτική περιγραφή και προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
• Αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα
• Κρισιμότητα επένδυσης και προστιθέμενη αξία
• Τρόποι επίτευξης στόχων επένδυσης
• Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.
• Προϋπολογισμός, κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών Ε/Σ και ρεαλιστικότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους του.
(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 10 έως 100 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση).
Πολύ Καλή80 έως 100
Καλή50 έως 70
Μέτρια10 έως 40
B.2. Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίουΕξετάζονται οι δαπάνες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του.Πλήρης τεκμηρίωση100
Μέτρια τεκμηρίωση50
Ανεπαρκής τεκμηρίωση0
Β.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/ΣΕξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίουΠλήρης τεκμηρίωση100
Μέτρια τεκμηρίωση50
Δεν τεκμηριώνεται0
Β.4 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίουΕξετάζεται αν η επιχείρηση διαθέτει οικοδομική άδειαΠροσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται100
Προσκομίζεται αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενη από προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης60
Προσκομίζεται προέγκριση οικοδομικής άδειας40
Προσκομίζεται βεβαίωση όρων δόμησης20
Προσκομίζεται αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αίτηση βεβαίωση όρων δόμησης. Αποτελεί τυπική προϋπόθεση.0

ΕΣΠΑ 

ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2023

ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

ιδρυση τουριστικων επιχειρησεων

τουριστικών επιχειρήσεων

ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων 2023

ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ίδρυση τουριστικών

ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

ιδρυση νεων τουριστικων μμε

ενισχυση τησ ιδρυσησ και λειτουργιασ νεων τουριστικων μικρομεσαιων επιχειρησεων

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

ενισχυση τησ ιδρυσησ και λειτουργιασ νεων τουριστικων μικρομεσαιων επιχειρησεων

ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων 2023

Καταβολή Ενίσχυσης

Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο Τραπεζικό ίδρυμα.

Αιτήμα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
Μπορούν να υποβληθούν μέχρι 2 και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Επαλήθευση – Πιστοποίηση
Διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια. Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης. Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου

και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων ενίσχυση τησ ίδρυσησ και λειτουργίασ νέων τουριστικών επιχειρήσεων προγραμμα

Παρακολουθήστε το video με την διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία μας, με σκοπό της ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.


Κατεβάστε τον ενημερωτικό οδηγό της πρόσκλησης