Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

PK Consulting Group

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από 23 Φεβρουαρίου 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Στόχος της Δράσης

Βασική προτεραιότητα της Δράσης « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδότηση

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000€ και κατανέμεται ως εξής:
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος :46.800.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση Αττική και Νότιο Αιγαίο: 13.200.000

Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

–  Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

– Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

–  Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

–  Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Βασικές Προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχει την ίδια ένταση ενίσχυσης.

Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση

Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).

Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης

Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης

Ψηφιακή Ωριμότητα

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο περιλαμβάνεται και στο έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
A/AΕξοπλισμός-Λογισμικό σε ΛειτουργίαΠλήρης Κάλυψη
Κριτηρίου
Συντελεστής
1Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή Εφαρμογές διαχείρισης πελατών (CRM) ή Εφαρμογές διαχείρισης αποθέματος και αποθήκης (WMS)Ναι/Όχι30%
2Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic Data Interchange) μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) ή με πελάτες (B2C)Ναι/Όχι30%
3Λογισμικό αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (backup), σε μορφή υπολογιστικό νέφος (cloud) ή τοπικών εξυπηρετητών (hosts servers)Ναι/Όχι15%
4Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence και Data Analytics)Ναι/Όχι25%
 ΣΥΝΟΛΟ 100%

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία μικρότερη του 70 δε δύναται να υποβληθούν.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Ποσά Ενίσχυσης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από €200.001 έως και € 1.200.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Ένταση ενίσχυσης
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
 Δημόσια Επιχορήγηση (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης50%50%50%50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης*60%60%40%40%

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Επισημαίνεται ότι για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης με βάση του ΕΚ 1407/2013 De Minimis το μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι 200.000€.

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
  Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές &      πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1.Εξοπλισμός 2.ΛογισμικόΒόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος50%50%50%50%
 Νότιο Αιγαίο40%50%60%50%
 Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%75%65%
 Ανατολική Αττική35%45%65%55%
 Δυτική Αττική35%45%65%55%
 Πειραιάς, Νήσοι35%45%65%55%

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18) (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

ψηφιακοσ μετασχηματισμοσ αιχμησ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝΣχετικό Άρθρο ΓΚΑΚ /De Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής

·Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
· Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού
· Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού
· Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο
· Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)
·Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας
·Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)

·Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
·Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ)
· Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
·Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)

·Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)
·Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνοπροστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου θέσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14/De Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής

·Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
·Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
·3D printers
·3D scanners
·Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
·Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
·Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
·Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας,

·Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
·Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice, Vision, Light Picking)
·Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark,μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)

·Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
·Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 30% έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14/De Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής,       της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης

·Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
·Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
·Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
·Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
·Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
·Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
·Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
·Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
·Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
·Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
·Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
·Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce,advanced B2C eShops)
·Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
·Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
·Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14/De Minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

·Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)
·Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)
·Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες
·Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής

·Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών
·Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση,μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής
·Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)
·Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
·Εφαρμογές Blockchain

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14/De Minimis

 

 

5

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης        του επενδυτικού σχεδίου

 

 

·Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

Από 0% έως 5% του προϋπολογισμού του του συνολικού προϋπολογισμού και όχι πάνω από 15.000€

 

 
ΓΚΑΚ 18/De Minimis

 
6
 
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου·Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.

 

Από 0% έως 20% του προϋπολογισμού του συνολικού προϋπολογισμού

 

ΓΚΑΚ 18/De Minimis

ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ αιχμήσ μμε
Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται  μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καν. (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ)

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

1

Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου

Αξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Δραστηριότητα της επιχείρησης – νομική μορφή

 Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου –

Παραγόμενες Υπηρεσίες

 Αναλυτική περιγραφή και στόχευση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός, επιλεξιμότητα & εύλογο των δαπανών, κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών Ε/Σ & ρεαλιστικότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους του.

 

 

 

 

 

 

30 %

 

Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών στην κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση).

 

Πολύ Καλή             8 έως 10 βαθμοί

 

Καλή                      5 έως 7 βαθμοί

 

Μέτρια                    1 έως 4 βαθμοί

 

2

Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

 

Βαθμολογείται η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

30%

 

υφιστάμενες EME = 9               5 βαθμοί

 

9 < υφιστάμενες EME ≤ 12      7 βαθμοί

 

12 < υφιστάμενες EME             10 βαθμοί

 

 

3

 

Ψηφιακή ωριμότητα

Βαθμολογούνται οι υφιστάμενες τεχνολογίες, εφαρμογές και ο εξοπλισμός που η επιχείρηση έχει σε λειτουργία (βάσει του βαθμού Κ που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της ενότητας 6.1 της αναλυτικής πρόσκλησης).

 

40%

 

Ψηφιακή ωριμότητα = 70             5 βαθμοί

70 < Ψηφιακή ωριμότητα ≤ 85    7 βαθμοί

Ψηφιακή ωριμότητα = 100          10 βαθμοί

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%

  

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.