Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

PK Consulting Group

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Υποβολή αίτησης από 23 Φεβρουαρίου 2023

βασικός ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Στόχος της Δράσης

H κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδότηση

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε  90.000.000€ και κατανέμεται ως εξής:
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 70.200.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 19.800.000

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

  1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
  2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον 1 έτος.
  5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα X – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
  6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
βασικός ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Ποσά Ενίσχυσης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από €18.000 έως και €30.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι οι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

βασικός ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Ένταση ενίσχυσης

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

Περιφέρειες (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης/ Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης, Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

βασικός ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

Δαπάνες Εξοπλισμού

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία

·        Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)

·        Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)

·        Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)

·        Συστήματα ψηφιακής προβολής

·        Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode

·        Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID

·        Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης

·        Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

2

Δαπάνες Εξοπλισμού

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο

·        Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

·        Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού προϋπολογισμού

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

3

Δαπάνες Λογισμικού

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία

·        Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου

·        Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf

·        Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας

·        Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD

·        Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση

·        Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας

·        Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

·        Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις

·        Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall

·        Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN

·        Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

   

·        Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

·        Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)

·        Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

 

4

Δαπάνες Λογισμικού

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης

·        Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·        Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων,

καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·        Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·        Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·        Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

·        Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και

τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·        Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·        Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·        Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·        Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·        Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·        Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών

– Chatbot

·        Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·        Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά

καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)

·        Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού

   

·        Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·        Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς

χώρους ή γραφεία

 

5

Δαπάνες Λογισμικού

Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

·        Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·        Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

(περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)

·        Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

·        Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού

7

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

·        Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή

τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού

8

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

(Λογισμικού)

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των

·     Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP

·     Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων,

καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)

·     Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας

·     Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων

·     Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού

  

υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης

·     Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και

τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

·     Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής

·     Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)

·     Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)

·     Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM

·     Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

·     Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών

– Chatbot

·     Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

·     Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά

καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)

·     Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)

·     Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

·     Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς

χώρους ή γραφεία

·     Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου

·     Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf

·     Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας

·     Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD

·     Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση

·     Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας

·     Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

 
   

·     Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις

·     Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall

·     Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN

·     Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

·     Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

·     Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)

·     Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9

Έμμεσες δαπάνες

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.

Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

βασικός ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.