Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Family offices στην Ελλάδα – κίνητρα για ίδρυση εταιρειών διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

22 Απριλίου, 2021

Με το νέο νόμο 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021) θεσπίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες ειδικού σκοπού (εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας) 

 Σκοπός λειτουργίας

• Με βάση το νέο νόμο, η διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, μπορεί να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μεταξύ των οποίων ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, προσωπικές εταιρίες κλπ) αλλά όχι ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

• Αποκλειστικός σκοπός των  εταιρειών ειδικού σκοπού είναι να παρέχουν υποστήριξη σε φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. 

• Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων, αν και μπορεί αυτές να ανατίθενται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη δυνατότητα ή μη έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

• Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα ή/και μέλη της οικογένειας αυτών.

Τρόπος λειτουργίας -εφαρμογή Νόμου

• Για την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απαιτείται σωρευτικά

α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και

β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

ως μέλη της οικογενείας νοούνται:

α) ο έτερος των συζύγων/μέρος συμφώνου συμβίωσης

β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων/

γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρουτων συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων/. σε αυτόν/αυτήν,

δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων

• Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας αυτής δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι στην παραπάνω εταιρεία ειδικού σκοπού. 

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος

• Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους επτά τοις εκατό (7%) στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος

• Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα (επί των οποίων υπολογίζεται το προαναφερόμενο ποσοστό κέρδους), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα,  λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. 

• Ο φόρος εισοδήματος των παραπάνω εταιρειών υπολογίζεται με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (24%). 

• Δεν φαίνεται να προβλέπεται κάποια ειδική μεταχείριση/ εξαίρεση όσον αφορά την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των μερισμάτων που θα διανέμονται από την υπόψη εταιρεία στους εταίρους, ούτε κάποια απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

• Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των παραπάνω εταιρειών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και την πληρωμή του φόρου αυτών. 

• Οι παραπάνω εταιρείες είναι υπόχρεες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής

Κοινοποίηση