Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για έρευνα και καινοτομία από την HDB(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα)

30 Ιουνίου, 2022

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός Ταμείου

–  Προϋπολογισμός Εγγύησης: € 35.170.000
–  Προϋπολογισμός επιχορήγησης: € 29.320.000 (έως το 20 % του κεφαλαίου δανείου)
Συνολικός προϋπολογισμός: € 64.490.000

 

Δικαιούχοι

–  Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής.
–  Έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ
–  Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια αξιολόγησης καινοτομίας με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση(απαραίτητα δικαιολογητικά ή επιχειρηματικό σχέδιο) τουλάχιστον ενός (1) από τα παρακάτω δώδεκα (12) κριτήρια (με τη σχετική καταγραφή στην αίτηση χρηματοδότησης του κριτήριου βάσει του οποίου πληρείται η επιλεξιμότητα):
1. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece
2. Επιχείρηση που έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων όπως π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί  σχηματισμοί καινοτομίας».
3. Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), ότι στο προβλεπτό μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.
4. Απόδειξη μέσω παράθεσης οικονομικών στοιχείων που προσκομίζονται, ότι δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια, μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ ‘έτος, για μια περίοδο τριών ετών
5. Απόδειξη ότι οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη
6. Επιβεβαίωση μέσω της παράθεσης Business plan ότι αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
7. Απόδειξη ότι έχουν επίσημα χορηγηθεί στο Δικαιούχο επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών (πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου προς το ΧΟ).
8. Απόδειξη ότι στο Δικαιούχο έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24 μήνες), από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.
9. Απόδειξη ότι ο Δικαιούχος έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κ.α.) κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες 
10. Απόδειξη ότι ο Δικαιούχος έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες(πριν την ημερομηνία αίτησης Δανείου προς το ΧΟ) από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital) ή από έναν επιχειρηματικό άγγελο (Business Αngel)
11. Απόδειξη ότι ο Δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών,δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις:
(i) Οι φορείς δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη
(ii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου
(iii) Οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς
12. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους
36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια
(ii) Ο φορέας δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη
(iii) Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου

–  Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
– είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Ανώτατο Ποσό Δανείου

Το ανώτερο ποσό δανείου είναι οι €400.000 με ελάχιστο τα €25.000

Δεν επιτρέπονται:
– Η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
– Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών,

Διάρκεια & Επιχορήγηση Δανείου

To Δάνειο έχει διάρκεια από 1 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος ( 1-3 έτη).
Η διάρκεια δανείου είναι ίση με τη διάρκεια εγγύησης, δηλαδή το δάνειο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη της εγγύησης.

Το ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι 80% ανά δάνειο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους, βάσει ελέγχου επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας για το 15% και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για το επιπρόσθετο 5%.

Η λήψη της επιχορήγησης θα μειώσει αντίστοιχα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου τους.

Για την λήψη της Επιχορήγησης, η επίτευξη των κάτωθι κριτηρίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός τριάντα έξι (36 μηνών) από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου, ενώ ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να αιτηθεί στο Πιστωτικό ίδρυμα τον έλεγχο για την πιστοποίηση της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων, σε χρονικό διάστημα μεταξύ δώδεκα (12) έως σαράντα δύο (42) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και μόνο εφόσον το ποσό του δανείου που αναγράφεται στη σχετική Σύμβαση Τελικού Αποδέκτη έχει εκταμιευτεί πλήρως. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να αποστείλει το σχετικό Αίτημα Επιχορήγησης έως σαράντα τέσσερις (44) μήνες μετά από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου.

Για την λήψη του 15% του συνολικά εκταμιευμένου Δανείου ως Eπιχορήγηση θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα εκ των δυο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας:

α) Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου.

β) Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία (3) έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με το Πιστωτικό Ίδρυμα, οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα πραγματοποιηθούν έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εκπλήρωση θα αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (συνδυαστικά, τιμολόγια, Ε3, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και βεβαίωση του λογιστή της επιχείρησης ή του ορκωτού ελεγκτή).

Εφόσον πληρούται ένας από τους παραπάνω όρους που οδηγεί στην επιχορήγηση ποσοστού 15% ως άνω, ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να λάβει επιπλέον 5 % του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση με την ταυτόχρονη τήρηση τριών τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο από τις τρείς κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental /Social /Governance) πρακτικών:

A. Κατηγορία Environmental (Περιβαλλοντολογικών) κριτηρίων

1) Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE – EXPOST)
2) Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

B. Κατηγορία Social (Κοινωνικών) Κριτηρίων

1) Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης (έλεγχος EXANTE -EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης)
2)Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
3)Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
4) Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης Πελατών

C. Κατηγορία Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση) κριτηρίων

1) Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης,
2) Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων,

Σε περίπτωση που δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος, κατά μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση, καθώς και σε περίπτωση που ο Τελικός Αποδέκτης δεν υποβάλει αίτημα Επιχορήγησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αποστέλλεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα Αίτημα Επιχορήγησης με μηδενικό ποσό Επιχορήγησης, δεν καταβάλλεται το ποσό της Επιχορήγησης και η οφειλή εξακολουθεί να αποπληρώνεται από το Τελικό Αποδέκτη, διατηρώντας την ωφέλεια της Εγγύησης της ΕΑΤ επί του δανείου μέχρι τη λήξη του.

Κοινοποίηση