Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

PK Consulting Group

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης  από Τετάρτη 22  Μαρτίου 2023

πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ

Στόχος της Δράσης

Η Δράση – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους,  πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Χρηματοδότηση

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 400.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 10. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες  στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα  σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Ένταση ενίσχυσης
 
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
 1234
ΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση για ΜμΕΙδιωτική  ΣυμμετοχήΠρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συν. επιλέξιμου Π/ΥΙδιωτική  Συμμετοχή
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας40%60%50%50%
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΕνδεικτικό Μέγιστο Όριο 
1Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλoν ΧώροςΈως 40% 
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1   Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2   Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

 
3Εξοπλισμός (GREEN)*
3.1   Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
3.2   Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
3.3  Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (ιδιο – παραγωγή)
έως 50% του Επιχορηγούμενου ΠροϋπολογισμούΔαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
4Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
4.1  Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά,
εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
4.2  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 
5Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού 
6Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 20.000€ 
7Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού 
8Τεχνικές Μελέτες
8.1  Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8.2  Παρακολούθηση    του επενδυτικού σχεδίου

– έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

– έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 

9

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικάέως 50.000€Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

10

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)Μέχρι 45.000 €Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/)

11

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου(Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη  επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του.

* Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και  πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι: Δαπάνες της κατηγορίας  που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) μεταφέρονται στην κατηγορία 2.

Υποβολή & Αξιολόγηση Αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού 1407/2013 . Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων και θα σχετίζονται με :

 • την υφιστάμενη απασχόληση
 • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
 • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΑΕΙΔΟΣΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β1ΒαθμολογούμενοΑριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)Βαθμολογείται η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης25%2 ΕΜΕ = 50 2
Β2ΒαθμολογούμενοΛειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης / Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεωνEBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης25%3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 70 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 50 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β3ΒαθμολογούμενοΠωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Εξωτερικού ως προς τον Κύκλο ΕργασιώνΑξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης Μέσος όρος τριετίας /διετίας για όσες έχουν τρεις ή δύο κλεισμένες χρήσεις.10%Πωλήσεις ή Πελάτες Εξωτερικού >=15% του Κύκλου Εργασιών 100 βαθμοί 0<Πωλήσεις ή Πελάτες εξωτερικού <15% 0-90 βαθμοί Πωλήσεις ή Πελάτες εσωτερικού=100% 0 βαθμοί Δεν προσδιορίζεται 0 βαθμοί
Β4ΒαθμολογούμενοΚύκλος Εργασιών της ΕπιχείρησηςΜεταβολή Κύκλου εργασιών των ετών ν-4, ν-3, ν-2 και ν-1 (Όπου ν το έτος υποβολής της αίτησης. Τα έτη προσαρμόζονται ανάλογα με το έτος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)15%αύξηση σε 3 χρήσεις =100 βαθμοί αύξηση σε 2 χρήση = 70 βαθμοί αύξηση σε 1 χρήση = 50 βαθμοί 0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί
Β5ΒαθμολογούμενοΕπιχορηγούμενος* Π/Υ σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της ΕπιχείρησηςΑξιολογείται ο βαθμός εξάρτησης (χαμηλό/υψηλό ρίσκο επένδυσης) της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης την τριετία που προηγείται του έτους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.20%Χ= ο μέγιστος Κύκλος Εργασιών 3ετίας Χ+70%*Χ< επιχορηγούμενος Π/Υ <=2*Χ 50 βαθμοί Χ = <επιχορηγούμενος Π/Υ<=Χ+70%*Χ 70 βαθμοί επιχορηγούμενος Π/Υ < Χ 100 βαθμοί
Β6ΒαθμολογούμενοΤόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουΕξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις Ειδικές Περιοχές του Παραρτήματος ΧΙ.5%Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί Λοιπές περιοχές: 0 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ 100% *Για τον υπολογισμό του Κριτηρίου Β5 λαμβάνεται υπόψη ως Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός του Ε/Σ αυτός που τελικά θα διαμορφωθεί κατά το στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΑΕΙΔΟΣΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γ1ΒαθμολογούμενοΣυνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της
Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με τους κλάδους και τις δραστηριότητες της Εθνικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, σύμφωνα με το Παράρτημα…100%Ναι : 100 Όχι : 0
ΣΥΝΟΛΟ100% 

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 40.

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει ως εξής Σ = [(B x 85%) +(Γ x 15%)].

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.