Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

PK Consulting Group

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Προκήρυξη Δράσης

Αναμένεται άμεσα, η προκήρυξη της Δράσης

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Στόχος της Δράσης

Η Δράση – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών

Χρηματοδότηση

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Ένταση ενίσχυσης
 
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
 1234
ΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση για ΜμΕΙδιωτική  ΣυμμετοχήΠρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συν. επιλέξιμου Π/ΥΙδιωτική  Συμμετοχή
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας40%60%50%50%
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΕνδεικτικό Μέγιστο Όριο 
1Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων ΧώροςΈως 40% 
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1   Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2   Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της
συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης της
κατηγορίας 2.

 
3Εξοπλισμός (GREEN)*
3.1   Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
3.2   Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
3.3   Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
έως 50% του Επιχορηγούμενου ΠροϋπολογισμούΔαπάνη
«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
4Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
4.1  Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά,
εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά
πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
4.2  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες
– Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 
5Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 5% του Επιχορηγούμενου
Προϋπολογισμού
 
6Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 20.000€ 
7Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10% του Επιχορηγούμενου
Προϋπολογισμού
 
8Τεχνικές Μελέτες
8.1  Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως
συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8.2      Παρακολούθηση    του επενδυτικού
σχεδίου

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 4% του Επιχορηγούμενου
Προϋπολογισμού

 

9

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικάέως 50.000€Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

10

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )Μέχρι 45.000 €Με χρήση της κοινής στήριξης
(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ
1060/)

11

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου(Άρθρο 54, Καν.
1060/2021
Με χρήση κοινής στήριξης
(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ
1060/2021)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή & Αξιολόγηση Αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :

 • την υφιστάμενη απασχόληση
 • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
 • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Καταβολή Ενίσχυσης

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΓΔΟΥ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Γ) Αποπληρωμή

Το ποσό αποπληρωμής καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί της ολοκλήρωσης του έργου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, με την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση .

7 300x16911 300x169Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr