Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

PK Consulting Group

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Υποβολή αίτησης από 22 Μαρτίου 2024

προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Στόχος της Δράσης

Βασική προτεραιότητα της «Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Χρηματοδότηση

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ (150.000.000€) και κατανέμεται ως εξής:
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 117.000.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 33.000.000

Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

–  Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

– Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

–  Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

–  Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχει την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
 • Nα έχουν 5 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
 • Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να έχουν ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.
Ψηφιακή Ωριμότητα

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο περιλαμβάνεται και στο έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.

Για τα στοιχεία εξοπλισμού, λογισμικού που έχουν συμπληρωθεί στο ερωτηματολόγιο απαιτούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα :

1. Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού, λογισμικού
2. Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία
3. Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης/βεβαιώσεις λογισμικού
4. Φωτογραφίες/ printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Α/ΑΚριτήρια Αξιολόγησης Ωριμότητας Μεσαίας ΒαθμίδαςΠλήρης Κάλυψη ΚριτηρίουΣυντελεστής
1Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, όπως προστασία χρηστών και συσκευών από ιούς ή διαχείριση τείχους προστασίας ή διακομιστής μεσολάβησης (VPN)Ναι/Όχι20%
2Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email και ημερολογίουΝαι/Όχι20%
3Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών για πελάτες ή προμηθευτέςΝαι/Όχι20%
4Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύουΝαι/Όχι20%
5Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικής πληρωμής.Ναι/Όχι20%
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία μικρότερη του 80 δε δύναται να υποβληθούν.

προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε

Ποσά Ενίσχυσης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από €50.000 έως και €650.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι οι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε

Ένταση ενίσχυσης
Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠεριφέρειεςΔημόσια Επιχορήγηση (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
  Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές &      πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1.Εξοπλισμός 2.ΛογισμικόΒόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος50%50%50%50%
 Νότιο Αιγαίο40%50%60%50%
 Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%75%65%
 Ανατολική Αττική35%45%65%55%
 Δυτική Αττική35%45%65%55%
 Πειραιάς, Νήσοι35%45%65%55%

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ» του ΓΚΑΚ (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο), οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 17) (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

Δημόσια Επιχορήγηση (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1. Εξοπλισμός   2.Λογισμικό

Έως 10 %

Έως 20 %

Έως 90 %

Έως 80 %

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18) (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝΔΑΠΑΝΗ

 

Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης

 

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Σχετικό Άρθρο ΓΚΑΚ

 

 

 

1

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών

 – Ανάπτυξη    ιστοσελίδων    (περιλαμβάνει    υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
– Κατασκευή    ηλεκτρονικού    καταστήματος    (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
–  Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δαπάνες με Α/Α 1,2,3,4 μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως και 20% του συνολικού προϋπολογισμού

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου  και ψηφιακής ασφάλειας    και αποθήκευσης

– Εφαρμογές  επεξεργασίας  κειμένων,   παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
– Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
– Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
– Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
– Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
– Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
– Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων

– Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
– Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
– Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
– Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
– Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
– Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System)
– Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών)

 

 

 

3

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης  στο διαδίκτυο

 

– Kαλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

– Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

4

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

– Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)

– Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)

– Συστήματα ψηφιακής προβολής
– Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
– Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
– Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης

– Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
– Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
– Εφαρμογές   Διαχείρισης   Ανθρωπίνων  Πόρων    και Μισθοδοσίας
– Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
– Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
– Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)

– Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
– Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
– Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
– Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
– Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
– Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
-Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)

-Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
-ΜΕφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
-ΜΕφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
– Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή  γραφείa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως     50% του προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17 (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής

– Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού

– Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού

Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο

– Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)
– Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας
– Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)
– Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
– Βιομηχανικά ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων)

– Ψηφιακά συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
– Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)
– Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων/ Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)
– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 50% του προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων

– Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)

– Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)
– Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες

– Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της παραγωγής
– Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών

– Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής
– Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)
– Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
– Εφαρμογές Blockchain

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως και 20% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής

– Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών

– Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System

– 3D printers

– 3D scanners

– Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders

– Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας

– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού

– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων

– Ρομποτικός εξοπλισμός

– Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

– Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)

– Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)

– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής

– Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή       ψηφιακών         συστημάτων     μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΑΚ 14 ή ΓΚΑΚ 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

 

 

 

 

9

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της         υλοποίησης του            επενδυτικού σχεδίουΔαπάνες συμβούλου

 

Από 0% έως 5% του προϋπολογισμού του  επενδυτικού σχεδίου και όχι πάνω από 15.000€.

 

 

 

ΓΚΑΚ 18

 

 

 

 

10

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση  του επενδυτικού σχεδίου

Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων.Μπορούν  να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως  20% του προϋπολογισμού του  επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

ΓΚΑΚ 18

 
προηγμένοσ ψηφιακόσ μετασχηματισμόσ μμε
Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται  μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καν. (ΕΕ) 651/2014 (ΓΑΚ)

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

1

Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου

Αξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Δραστηριότητα της επιχείρησης – νομική μορφή

 Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου –

Παραγόμενες Υπηρεσίες

 Αναλυτική περιγραφή και στόχευση του επενδυτικού σχεδίου Προϋπολογισμός, επιλεξιμότητα & εύλογο των δαπανών, κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών Ε/Σ & ρεαλιστικότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους του.

 

 

 

 

 

 

30 %

 

Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών στην κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση).

 

Πολύ Καλή             8 έως 10 βαθμοί

 

Καλή                      5 έως 7 βαθμοί

 

Μέτρια                    1 έως 4 βαθμοί

 

2

Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

 

Βαθμολογείται η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

30%

 

υφιστάμενες EME = 5               5 βαθμοί

 

5 < υφιστάμενες EME ≤ 12      7 βαθμοί

 

12 < υφιστάμενες EME             10 βαθμοί

 

 

3

 

Ψηφιακή ωριμότητα

Βαθμολογούνται οι υφιστάμενες τεχνολογίες, εφαρμογές και ο εξοπλισμός που η επιχείρηση έχει σε λειτουργία (βάσει του βαθμού Κ που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της ενότητας 6.1 της αναλυτικής πρόσκλησης).

 

40%

 

Ψηφιακή ωριμότητα = 80             5 βαθμοί

 

Ψηφιακή ωριμότητα = 100          10 βαθμοί

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%

  

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

προηγμενοσ ψηφιακοσ μετασχηματισμοσ
Διαδικασία Υλοποίησης

 Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.

Κατά το πρώτο αίτημα επαλήθευσης και πριν τη καταβολή της ενίσχυσης γίνεται διερεύνηση της προβληματικότητας της επιχείρησης 

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης.

Η επαλήθευση-πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια.

 • Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 50% της συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης και όχι μικρότερο του 15%.
 • Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σε περίπτωση υποβολής Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με δαπάνες μεγαλύτερες του 50% της συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης και υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου (αίτημα τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης) με βάση τις διαδικασίες ελέγχου του ΕΦ και θα περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του, καθώς και επίλυση θεμάτων που προέκυψαν σε τυχόν προηγηθείσα διοικητική επαλήθευση.