Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Νόμος 4864/2021 – ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021 με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δηµιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη»

3 Δεκεμβρίου, 2021

O Νόμος χωρίζεται σε 5 μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σκοπός του Μέρους Α΄ είναι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών. Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου του ν. 4399/2016 (Α΄117). Επιπροσθέτως, επέρχονται ειδικότερες τροποποιήσεις ως προς το θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης αλλοδαπών εταιρειών στην Ελληνική Επικράτεια. Ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, τροποποιώντας τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, προωθούνται ουσιαστικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους θα προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, εμπλέκοντας περισσότερους πιστοποιημένους ελεγκτές που προέρχονται από την αγορά και τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ
Σκοπός του παρόντος είναι η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για τις «εταιρείες-τεχνοβλαστούς» (spinoffs) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Κέντρων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 Παρατείνεται µέχρι την 31η.12.2022 η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ     

Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων,
  • την εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα,
  • την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό,
  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία,  ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ:

Με το νέο νόμο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων:

-Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης κάθε εγκεκριμένης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) επενδυτικής πρότασης, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

-Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αποφασίσει  μέσα σε  (30) ημέρες για τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, καθώς και για τα χορηγούμενα κίνητρα.

-Για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή.

– Η επένδυση πρέπει αν στοχεύει στην αύξηση και διατήρηση με βιώσιμο τρόπο της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

– Εισάγονται  κίνητρα για νέες κατηγορίες επενδύσεων, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα επιχειρηματικά πάρκα και τα IPCEI Projects (Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – Important Projects of Common European Interest).

– «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας». Προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πχ ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,εγκαταστάσεις θαλάσσιων, αιολικών ή πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Νόμου.   

Κοινοποίηση