Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 76/24.05.2024 ο Νόμος 5111/2024 με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καθώς και οι αλλαγές του Αναπτυξιακού Νόμου. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 4887/2022 ΚΑΙ 4399/2016, τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις των Aναπτυξιακών Nόμων 4887/2022 και 4399/2016. 

Συγκεκριμένα:

άρθρο 11:  αναπροσαρμόζονται για τα μεγάλα επενδυτικά σχεδία το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό ενίσχυσης: 
α) το υφιστάμενο όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή από 50.000.000,00 ευρώ στα 55.000.000 ευρώ,
β) το υφιστάμενο όριο μέχρι του οποίου παρέχεται το 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή από 100.000.000 ευρώ στα 110.000.000 ευρώ,
γ) το υφιστάμενο όριο άνω του οποίου δεν παρέχεται στο πλαίσιο του απαλλακτικού κανονισμού ποσό ενίσχυσης από 100.000.000 ευρώ στα  110.000.000 ευρώ.

άρθρο 12: διευρύνεται σε 6 μήνες, η αρχική προθεσμία των 2 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, εντός της οποίας θα δύναται ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, καθώς η δίμηνη προθεσμία αποδείχθηκε υπερβολικά σύντομη για την υποβολή της αίτησης αυτής.

άρθρο 13:  Επέρχονται τροποποιήσεις ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης προκήρυξης καθεστώτων ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) ώστε, με την έκδοση υπουργικής απόφασης – προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης:

α) να επιλέγουν οι φορείς των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων τη χορήγηση μικρότερων ποσοστών ενίσχυσης και επομένως μειωμένων ποσών ενισχύσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα, με αντιστάθμισμα την απόδοση υψηλότερης βαθμολογίας στα κριτήρια αξιολόγησης και επομένως την αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης στα καθεστώτα ενισχύσεων,
β) να παρέχεται το δικαίωμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις καθετοποιημένης παραγωγής, ένα μέρος της να μπορεί να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, ενώ ένα άλλο μέρος σε διαφορετικό, πάντοτε όμως εντός της ίδιας Περιφέρειας,
γ) να επιλέγεται μεταξύ της συγκριτικής ή άμεσης, η μορφή της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλονται σ΄ αυτό, σε αντίθεση με τον προκαθορισμένο τρόπο αξιολόγησης κάθε καθεστώτος ενίσχυσης που προβλέπεται σήμερα στο Μέρος Β’ του ν. 4887/2022.

άρθρο 14: Τροποποιούνται ρυθμίσεις των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4887/2022 (Α’ 16), για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τόσο του αναπτυξιακού αυτού νόμου όσο και των προγενέστερων ν. 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8) και 3299/2004 (Α’ 261).

 – Με την παρ. 1 διαμορφώνεται η παρ. 3 του άρθρου 129, με την οποία μετατρέπεται από υποχρεωτική σε δυνητική η έκδοσης κοινής απόφασης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξειδίκευση επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

 – Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022, ώστε να καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ενιαία, τα δικαιολογητικά και στοιχεία για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους (ν. 4887/2022, ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 και ν. 3299/2004) ώστε να διευκολύνονται τόσο οι επενδυτές όσο και ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων από τη Διοίκηση.

 – Με την παρ. 3 προστίθεται στην υφιστάμενη εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης της παρ. 9 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022, η αρμοδιότητα καθορισμού του τρόπου διενέργειας του ελέγχου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4887/2022.

 – Με την παρ. 4 τροποποιείται η παρ. 11 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022 και προστίθεται στην υφιστάμενη εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η αρμοδιότητα εξειδίκευσης του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28, ώστε στις περιπτώσεις που επιβάλλονται κυρώσεις κατά διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να εξειδικεύεται το ύψος της κύρωσης για κάθε περίπτωση παράβασης και να είναι εκ των προτέρων γνωστή η απειλούμενη κύρωση.

 – Με την παρ. 5 προστίθεται νέα εξουσιοδοτική διάταξη στο άρθρο 129 του ν. 4887/2022 (παρ 19) ώστε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, που έχουν υπαχθεί σε όλους τους ενεργούς αναπτυξιακούς νόμους, καλύπτοντας το σχετικό κενό που υπήρχε σχετικά με τα δικαιολογητικά αυτών των μορφών ενίσχυσης.

άρθρο 15:  Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 19 του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 (Α’ 117) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα οι διαφοροποιήσεις του αρχικά εγκεκριμένου κόστους που πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόμενα ποσοστά, να εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης των επενδύσεων, και να μην απαιτείται, όπως υφίσταται τώρα, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα τροποποίησης, ακόμα και λίγο διάστημα πριν την υποβολή των αιτημάτων ολοκλήρωσης.

Πρόκειται για θέσπιση ορίων διαφοροποιήσεων μεταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου κόστους επιμέρους κατηγοριών δαπανών που όμως δεν δύναται να οδηγήσει σε υπέρβαση του αρχικά εγκεκριμένου συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και του συνολικού ποσού της ενίσχυσης. Επίσης προστίθεται παρ. 3α στο άρθρο 19 του ν. 4399/2016 με την οποία καθορίζονται όρια διαφοροποιήσεων για βασικά στοιχεία των ενισχυόμενων επενδύσεων (δυναμικότητα, ισχύς), με μέγιστο όριο διαφοροποίησης σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου το 50% πέραν του οποίου ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ακολουθεί ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Με τις τροποποιήσεις αυτές διευκολύνεται η διοικητική διαδικασία προς όφελος των επιχειρηματικών φορέων, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση.

άρθρο 16:  Στις περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β’, γ’, δ’, ε’ και ι’ (για την ενίσχυση μισθολογικού κόστους) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ. ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..»

Αναπτυξιακός Νόμος

Νέα παράταση για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016, ψήφισε η Βουλή με τον Νόμο 5079/2023 ΦΕΚ 215/Α/22-12-2023

Πιο αναλυτικά

Άρθρο 52

Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004

 1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α’ 261) οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας μέχρι την 1η Απριλίου 2024. Μέχρι την ημερομηνία αυτή δύναται να εκδίδονται παραστατικά δαπανών και πληρωμών για το επενδυτικό έργο και να πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και όρων της διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων εφαρμόζεται το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011 (Α’ 8).
 2. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχει παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας παρατείνεται μέχρι την 1η Απριλίου 2024.
 3. Αποφάσεις της παρ. 1 για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 εκδίδονται και στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους τους στις 31 Ιουλίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117). Στις περιπτώσεις αυτές, το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο διπλάσιο του κόστους που υλοποιήθηκε έως την 31η Ιουλίου 2017 και παρακρατείται το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ενίσχυσης που αποκλίνει από το δηλωθέν.
 4. Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερ. xi της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 εκδίδονται ανεξάρτητα από το οριζόμενο στην περίπτωση αυτή ελάχιστο κόστος επένδυσης και με την προϋπόθεση της πλήρωσης των λοιπών όρων του οικείου θεσμικού πλαισίου.
 5. Για όσους φορείς δεν υποβάλλουν μέχρι την 1η Απριλίου 2024 αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τους που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 και δεν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση, οι αποφάσεις υπαγωγής λογίζονται αυτοδίκαια ανακληθείσες και δεν εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη. Στις περιπτώσεις που για τα επενδυτικά σχέδια έχουν καταβληθεί κρατικές ενισχύσεις, απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης.

Άρθρο 53

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011

 1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 (Α’ 8) παρατείνεται για ένα (1) έτος με την τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).
 2. Η παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 χορηγείται εφόσον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης και έχει υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 σχετική αίτηση, με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτήλογιστή για τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου για τα επενδυτικά σχέδια που δεν υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ.
 3. Η μη υποβολή μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής.

Άρθρο 54

Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 4399/2016

 1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν υπαχθεί μετά την 24η Μαΐου 2021 σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117), εφόσον έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, και έχει υποβληθεί, έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους επένδυσης, παρατείνεται για δύο (2) έτη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση-δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τα επενδυτικά σχέδια άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ή λογιστή του φορέα της επένδυσης για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ.
 2. Η μη υποβολή μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής και δεν εκδίδεται διοικητική πράξη.
 3. Στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησής τους έξι (6) μηνών προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%). Η προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζεται στην παρεχόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των δύο (2) ετών.
 4. Στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016, περί ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, τροποποιείται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 23.»

Αναπτυξιακός Νόμος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την τροποποίηση του χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις.

Στις 6 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα 2022-2027, και στις 14 Ιουλίου 2022 την τροποποίησή του, με σκοπό την αύξηση της έντασης των ενισχύσεων για εδάφη που έχουν ταυτοποιηθεί ως χρήζοντα στήριξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Στις 30 Μαΐου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πιθανή ενδιάμεση επανεξέταση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εγκριθείσα τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας επιτρέπει υψηλότερα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για επενδύσεις σε ορισμένες περιφέρειες, λόγω της μείωσης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αυτές.

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης θα αυξηθούν ως εξής:

i) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο και

ii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Κρήτη και τη Δυτική Μακεδονία.

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες κάτω των 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο τροποποιημένος χάρτης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση.

Αναπτυξιακός Νόμος

Έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Το καθεστώς Ενίσχυση Tουριστικών Eπενδύσεων, στοχεύει σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Σκοπός του καθεστώτος Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Εφοδιαστική Αλυσίδα, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με Αριθμ. 59790 ΦΕΚ Β 4495/13.7.2023, η οποία καθορίζει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

Γενικές προδιαγραφές-Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων-όροι-περιορισμοί

 1. Ως φορείς υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 2. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4887/2022 και της απόφασης προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
 3. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων, δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472. Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και περιορισμών της παρ. 12 του άρθρου 14 του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 2022/2472 της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια. 

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4887/2022.

 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου 4887/2022, δύναται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 44 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2022/2472 της επιτροπής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε: 

α. Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),


β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκατα- στάσεων όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:
αα) Βοοτροφικές μονάδες.
ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.
δδ) Μονάδες μονόπλων.
εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
στστ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. ηη) Σηροτροφικές μονάδες.
θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμι- κότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
ιαια) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

i) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),
ii) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς με- τεγκατάσταση),
iii) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων.
iv) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.
Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και πάχυνσης και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.


γ. Στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων της περ. α, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

Αναπτυξιακός Νόμος

Το DeLFI GF –  Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund, παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών  σχεδίων που εγκρίθηκαν στον Αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022.

Tα δάνεια χορηγούνται προς νεοσύστατες και υφιστάμενες βιώσιμες ΜμΕ με σκοπό  τη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου σε ένα εκ των καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και τη χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου . Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80%.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου είναι μεταξύ €50.000 και €10.000.000 και προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου.
Σημειώνεται ότι εφόσον τηρούνται τα όρια σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, δύναται ένα επενδυτικό σχέδιο να χρηματοδοτηθεί ταυτοχρόνως μέσω διακριτών δανειακών συμβάσεων:

 1. με Μεσο-μακροπρόθεσμο δάνειο από 3- 10 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες  για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής (διατηρώντας πάντα το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χωρίς στοιχεία κρατικής ενίσχυσης),
 2. με Βραχυπρόθεσμο bullet δάνειο από 1-5 έτη με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες για το μέρος της Επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ DeLFI GF

Το επιτόκιο των Δανείων μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό πλήρους μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη, ο οποίος θα περιγράφεται από το πιστωτικό ίδρυμα και στην πρόταση υποβολής.

Το πιστωτικό ίδρυμα θα παρέχει στα εγγυημένα δάνεια του Ταμείου, τιμές περιθωρίου επιτοκίου μικρότερες ή ίσες από αυτή την «τιμή αγοράς» ή Βenchmarking τιμή, η οποία υπολογίστηκε βάσει των εσωτερικών στοιχείων της ΕΑΤ. Τα εγγυημένα δάνεια του Χαρτοφυλακίου DeLFI κατατάσσονται σε επίπεδο κινδύνου/εξασφαλίσεων υψηλού επιπέδου με LtV<=0.6 LtV=(loan amount)/(collateral amount). Οι «τιμές αγοράς» ή Benchmarking τιμές παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

Κίνδυνος/EξασφαλίσειςΕξασφαλίσεις υψηλού επιπέδου (LtV <=0,6)
Χαμηλός κίνδυνος S&P αντιστοίχιση AAA, AA, A5,22%
Μεσαίος κίνδυνος S&P αντιστοίχιση BBB, BB, B6,01%
Υψηλός Κίνδυνος S&P αντιστοίχιση CCC, CC, C6,76%

Στην περίπτωση του κυμαινόμενου το επιτόκιο που αναγράφεται στη σύμβαση είναι το τρίμηνο Euribor + περιθώριο επιτοκίου.

Το πιστωτικό ίδρυμα, θα δηλώνει στην ΕΑΤ για κάθε δάνειο που συμβασιοποιεί 2 επιτόκια:
i. το επιτόκιο του δανείου με την παροχή της εγγύησης του Ταμείου
ii. το επιτόκιο που θα αντιστοιχούσε στο δάνειο χωρίς την παροχή της εγγύησης και

iii. το όφελος που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των i. κα ii.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποτυπώνονται ρητά στην Δανειακή Σύμβαση που συνάπτει με τον εκάστοτε Τελικό Αποδέκτη.
Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

To DeLFI GF θα λειτουργήσει είτε με όρους αγοράς, για τα δάνεια στα οποία καταβάλλεται η κατάλληλη προμήθεια εγγύησης βάσει της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02) για ΜΜΕ είτε με στοιχείο ενίσχυσης όπως ορίζουν οι όροι του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Πιο συγκεκριμένα:
Περίπτωση 1η: Παροχή εγγύησης χωρίς Κρατική ενίσχυση (state aid free) με την καταβολή Προμήθειας Εγγύησης από τον δανειολήπτη για ΜΜΕ επιχειρήσεις στην ΕΑΤ ως ακολούθως:
Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02), προσαυξημένων κατά το κόστος κεφαλαίου.
Περίπτωση 2η: Για τις εγγυήσεις των δανείων που παρέχεται ενίσχυση ισχύουν οι όροι του άρθρου 14 των περιφερειακών ενισχύσεων του Γενικού απαλλακτικού κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – DeLFI GF
Για τις εγγυήσεις των δανείων που παρέχεται ενίσχυση ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το πιστωτικό ίδρυμα, υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου δανείου.
  Το ΑΙΕ υπολογίζεται σε κάθε δάνειο βάσει του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπου το ΑΙΕ δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ενίσχυση που ορίζεται από το χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
 • Το πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 14 ΕΚ 651/2014).
 • Το πιστωτικό ίδρυμα  αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα DeLFI GF  η επιχείρηση ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/

.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ξεκινά την 12η Ιουνίου 2023  ο Β’ κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2023. 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων που φθάνουν έως και 75% του ΧΠΕ σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, τη επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑ

– Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 *
– Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
– Επέκταση & εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων 4* μετά από διακοπή λειτουργίας
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping & glamping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
– ίδρυση & εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3*,
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
– ίδρυση, επέκταση & εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

– Μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον:
– φέρουν διακριτικό τίτλο “Ξενώνας Φιλοξενίας”
– υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χλμ. από τα σύνορα ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
– κατατάσσονται σε κατηγορίες 5 κλειδιών
– διατηρούν τουλάχιστον 20 ενοικιαζόμενα δωμάτια

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας
β. Επέκταση της δυνητικότητας υφιστάμενης μονάδας
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης leasing και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

Μέγεθος Φορέα

Φορολογική Απαλλαγή

Επιχορήγηση

Χρηματοδοτική Μίσθωση

Κόστος  Δημιουργούμενης Απασχόλησης

Μικρή

100%

80%

100% 

100% 

  

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

  

Μεσαία

80%

80%

80%

 

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

 

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

Μεγάλη

80%

80%

80%

 

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

 

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

* Ειδικές Κατηγορίες
Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
α. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ
β. περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,
δ. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
ε. 90% του ΧΠΕ λαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,

Οι Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:

Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Η προμήθεια νέου εξοπλισμού και βοηθητικού εξοπλισμού, Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα ,εξοπλισμός κουζίνας για ξενοδοχείο κ.ά.).Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της λειτουργίας της μονάδας  Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Οι μη περιφερειακές δαπάνες αφορούν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.

Σημαντικά σημεία της πρόσκλησης:

α. Στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται μόνο ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του.

β. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων του ν. 4887/2022 τα επενδυτικά σχέδια στο τομέα του Τουρισμού και για τα επόμενα δύο χρόνια, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

γ. η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε σήμερα Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 την 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ξεκινά την 1η Ιουνίου 2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 29ηΣεπτεμβρίου 2023.

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 5εκ ευρώ για Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις και τα 3εκ ευρώ για τις Μικρές & πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες (περιληπτικά)
i) Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ii) Αγορά  νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της  μονάδας.
iii) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως  μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,  δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις , για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία.

Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η Προκήρυξη του παρόντος καθεστώτος με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια Υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Αναπτυξιακός Νόμος

Προκηρύχθηκε το καθεστώς ενίσχυσης ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22.

Το καθεστώτος ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ με προϋπολογισμό ύψους 380.000.000 ευρώ και με κατ’ εξαίρεση των όσων ισχύουν στις διατάξεις  του Αναπτυξιακού Νόμου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις  για τα επενδυτικά σχεδία που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) .

Στόχος είναι η στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Καλύπτει χωρικά τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, και πιο συγκεκριμένα όλους τους Δήμους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ και αντλεί αυτούς τους πόρους από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021-2027), από τον οποίο τα 266 εκατ. ευρώ κατανέμονται για ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων στη Δυτική Μακεδονία και τα υπόλοιπα 114 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:

α. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% του συνολικού προϋπολογισμού (266.000.000€) εκ των οποίων 30% (79.800.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% (53.200.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,

β. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: 30% (114.000.000€) του συνολικού προϋπολογισμού εκ των οποίων 50% (57.000.000€) στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και 50% (57.000.000€) που ισοκατανέμονται στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ορίζεται στα ανώτατα όρια (100%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης και στο 90% στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Επισημαίνεται η αύξηση των ανώτατων ορίων ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά 10%, στις περιοχές μετάβασης, ώστε πλέον για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μικρές και πολύ μικρές στο 70%.

Το Καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” μπορεί να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, με τα ακόλουθα ελάχιστα όρια προϋπολογισμού:

– πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ
– μικρές επιχειρήσεις: 250.000 ευρώ
– μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ
– μεγάλες επιχειρήσεις: 15.000.000 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου στο Καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” είναι να έχει χαρακτηριστεί ως “έργο ΔΑΜ” από την αρμόδια Επιτροπή Χαρακτηρισμού Έργων ΔΑΜ του ν.4872/2021.

Την ευθύνη για την αξιολόγηση και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων για το Καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” θα έχει η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων & Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι, κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, βαρύνουσα σημασία θα δοθεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο καθεστώς της ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ υπάγονται:

– παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή
– επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
– επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών
– επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας
– επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα
– επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.

Δείτε περισσότερα εδώ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αναπτυξιακός Νόμος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360 0

Την προκήρυξη με αριθμ. Υ.Α. 126997/28-12-2022 για το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο.

Από 9 Ιανουαρίου  ξεκινούν οι υποβο&