Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς

21 Δεκεμβρίου, 2021

Ψηφίστηκε χθες στις 20.12.2021 από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

Αντικείμενο του  Νόμου, είναι η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών δομών:

α) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και

β) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταμένων αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια όπως:

  • τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
  • το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον,
  • η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού,
  • ο βαθμός επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές,
  • η αρτιότητα του οδικού δικτύου,
  • η γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια,
  • ο λόγος  της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού,
  • η μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού, καθώς και
  • το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο/οι οικείος/οι Οργανισμός/οί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει/ουν αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται, εκτός της εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, η οποία διατυπώνεται έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, εκδίδει την απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι σκοποί του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,

β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότηταμεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται, επίσης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής 8 ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε) με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). H περιοχή του πρώτου εδαφίου λειτουργεί και ως ζώνη προστασίας του φυσικού πόρου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται ο ν. 4602/2019 (Α’ 45) περί έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από την Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι διατάξεις του Νόμου αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς πρακτικών ζητημάτων στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών (τουριστικών λιμένων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων και τουριστικών καταλυμάτων), καθώς επίσης και των τουριστικών επαγγελμάτων (ξεναγών). Αποσκοπούν, επίσης, στη ρύθμιση σειράς οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τέλος, αποσκοπούν και στη ρύθμιση θεμάτων επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων, θεμάτων προβολής της χώρας και την επίλυση ζητημάτων που έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ρυθμίσεις  αφορούν:

α) στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων),

β) σε τουριστικά επαγγέλματα (ξεναγοί),

γ) σε τουριστικές εγκαταστάσεις (τουριστικοί λιμένες, τουριστικά καταλύματα, σύνθετα καταλύματα, μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας).  Ειδικότερα, θεσπίζονται ρυθµίσεις για τα τουριστικά καταλύµατα, όπως, ιδίως, παράταση των προθεσµιών κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων, ορισµός του περιεχοµένου του κανονισµού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας των µεικτών τουριστικών καταλυµάτων µικρής κλίµακας, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων τα οποία ευρίσκονται εντός όµορων οικοπέδων ή γηπέδων, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και διευκρινίσεις επί των συντελεστών δόµησης στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.

δ) σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και του εποπτευόμενου από αυτό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.  Ειδικότερα, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού όσον αφορά τη λειτουργία της ως υπηρεσίας µίας στάσης για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, από τη δηµοσίευση του παρόντος, η προθεσµία για την προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµικών κέντρων µετά την έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία για την έκδοση άδειας δόµησης εγκαταστάσεων µονάδων ιαµατικής θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλεται στο πολεοδοµικό γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Ε.Ο.Τ. Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, ορίζεται ότι το ειδικό σήµα λειτουργίας των ως άνω µονάδων και κέντρων των οποίων η λειτουργία συνδυάζεται µε κύρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ή µε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης, θα χορηγείται, εφεξής, από το Υπουργείο Τουρισµού  και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας. Μεταξύ άλλων, καταργούνται οι προθεσµίες που αφορούν την υποβολή αίτησης για τη χορήγησή του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε υφιστάµενες µονάδες ιαµατικής θεραπείας και σε κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, και την προσαρµογή των εγκαταστάσεων ιαµατικών θεραπειών στις διατάξεις του ν. 3498/2006.

ε) σε θέματα επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων και στην πρόνοια για έκδοση και απονομή σχετικού σήματος. Ειδικότερα θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου,Ελαιοτριβείου,Τυροκομείου, Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού,Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης, Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησης του Σήματος Glamping. 

στ) σε ζητήματα τουριστικής προβολής της χώρας και 

ζ) σε επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Κοινοποίηση