Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Οικονομία – Επιχειρήσεις

Οικονομία - Επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ 2021-2027

4 νέες δράσεις για την Ενίσχυση επιχειρήσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

4 Νέες Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

Nees Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Yfistamenes Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Nees Megales Esdim 1

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Yfistamenes Megales Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες Προσωπικού

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, θα συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο των Δράσεων είναι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) καθώς και Ενισχύσεις εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως ορίζονται σε κάθε Πρόσκληση.

Η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου) καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15.03.2024 

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15.05.2024

ΕΣΠΑ 2021-2027, Οικονομία - Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο κανονισμούς που τροποποιούν τους γενικούς κανόνες για μικρά ποσά ενισχύσεων (κανονισμός de minimis) και για μικρά ποσά ενισχύσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι δημόσιες μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη (κανονισμός SGEI de minimis).

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί, οι οποίοι εξαιρούν τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ενιαία αγορά, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Κανονισμός de minimis

Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 200.000 € (ισχύει από το 2008) σε 300.000 € σε τρία χρόνια, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Θέσπιση υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.

Εισαγωγή ασφαλών λιμανιών για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την περαιτέρω διευκόλυνση της βοήθειας με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους.

Κανονισμός SGEI de minimis

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:

Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 500.000 € (ισχύει από το 2012) σε 750.000 € σε τρία χρόνια, για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Θέσπιση υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Στις 30 Μαΐου 2023 ξεκινούν οι υποβολές στο πρόγραμμα «PRODUC-E GREEN». 

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025. Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ορίζεται η 30ή Μαΐου 2023. Οι υποβολές ολοκληρώνονται την 30ή Νοεμβρίου 2023.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2025.

Eπιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

29.10.24.01Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
26.11.30Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
28.25.30Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
28.25.13Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
28.25.10Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
27.20Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
26.11.41.01Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
28.11.24.00Κατασκευή ανεμογεννητριών
27.51.24.01Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών
27.52.14.01Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
27.11Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

Ένταση ενισχύσεων


Ο  Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι:
– Πολύ μικρές – Μικρές Επιχειρήσεις 300.000 ευρώ
– Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000 ευρώ
– Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000 ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:
α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντων ή της συνολικής παροχής υπηρεσιών/υπηρεσίας που αφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα  που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση.
Β. απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη Περιφέρεια Αττικής.

 

Ποσοστά επιχορήγησης


Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ελλάδα – Περιφέρειες  NUTSΠοσοστά Ενίσχυσης
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio60%70%75%
EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio40%50%60%
EL43 Κρήτη / Kriti50%60%70%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/ Anatoliki Makedonia, Thraki50%60%70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia50%60%70%
EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia50%60%70%
EL54 Ήπειρος / Ipeiros50%60%70%
EL61 Θεσσαλία / Thessalia50%60%70%
EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia40%50%60%
EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda50%60%70%
EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda40%50%60%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας / Dutikos Tomeas/15%25%35%
EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-Dutiki Attiki / Peiraias / Islands25%35%45%
EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos40%50%60%
Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης)
Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)
50%60%70%

 –  Άρθρο 17 του ΓΑΚ:  Βόρειος,  Νότιος και Κεντρικός τομέας Αθηνών Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:
α) το 20 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
β) το 10 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα


Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (first come, first served),
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Επιλογή αξιολογητή και χρέωση αίτησης.
β) Έλεγχος πληρότητας και Αξιολόγηση αίτησης.
γ) Έκδοση πράξης αποδοχής ή απόρριψης.
δ) Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
ε) Έκδοση υπουργικής απόφασης υπαγωγής ή απόρριψης.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Από τις 22 Ιουνίου 2022 θα μπορούν οι ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις να ενισχυθούν για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, έπειτα από την προκήρυξη τριών νέων δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
 • Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
 • Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

 1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:
  – Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
  – Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
  – Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  – Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Σκοπός του Προγράμματος II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:
– στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
– στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
– στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:
– Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες
απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
– Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
– Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:
– Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
– Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης.
– Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)
Δαπάνες μετακινήσεων. Δαπάνες δημοσιότητας. Αναλώσιμα, Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
– Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος II μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00

Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες

Αντικατάσταση EFT/POS Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει
Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευήςτάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημαERP συμβατό με myDATA ή παρόχου
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)
Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη.
Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕγια διασύνδεση με POS
Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS
Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ
Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ.

Δείτε τις προσκλήσεις των προγραμμάτων εδώ.

Οικονομία - Επιχειρήσεις

70 επιπλέον έργα ύψους 2,4 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 70 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, 3 έργα αφορούν στην «Πράσινη Μετάβαση» και έχουν προϋπολογισμό 255,81 εκατ. ευρώ, 6 στην «Ψηφιακή μετάβαση», ύψους 349,48 εκατ. ευρώ, 24 προϋπολογισμού 852,79 εκατ. ευρώ σε «Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή» και 37 έργα, ύψους 931,67 εκατ. ευρώ, σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Μετά και από τις παραπάνω εντάξεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των 173 έργων που έχουν λάβει έγκριση υλοποίησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκαν τα πρώτα 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ) που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ακολούθησαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021 και ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2022.

Τα 70 νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης ανά πυλώνα:

 1. Πράσινη Μετάβαση 
 • Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου. Το έργο αφορά σε αναπλάσεις σημαντικού εύρους: α) σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερης πολιτιστικής ή και ιστορικής σημασίας και β) εντός του αστικού χώρου ή σε παράκτιες κατοικημένες περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (252.862.745,10 €)
 • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας Α.ΠΟ.Π. (2.833.282,04 €)
 • Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις (111.600 €)
 1. Ψηφιακή Μετάβαση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενισχύονται για την αγορά – αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (180.000.000 €)
 • Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων: Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών CloudOnly, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά. (100.000.000 €)
 • Στρατηγική και πολιτικές Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (40.405.796,80 €)
 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της δράσης: «Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων» από το σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωση της (19.990.474 €)
 • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 130.000 εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών (5.589.052 €)
 • Κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτηση συναλλαγών και της υψηλής διαθεσιμότητα που απαιτείται για τη λειτουργία των απλοποιημένων διαδικασιών του -χωρίς χαρτί- δημόσιου τομέα (3.496.800 €)
 1. Απασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή
 • Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (314.960.000 €)
 • Ανακαίνιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) – Ανάπτυξη ιατρείων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων (246.829.440 €)
 • Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (102.157.600 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Σύνδεση επιδόματος ανεργίας με προϋπηρεσία (58.600.000 €)
 • Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ – Πρόγραμμα υποστήριξης εκπαιδευτικών/πυρόπληκτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω voucher (40.500.000 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Νέα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (33.800.000 €)
 • Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) για την εκπαίδευση (30.122.049 €)
 • Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους δικαιούχους της παροχής (8.000.000 €)
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τομείς (5.774.700 €)
 • Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων (5.737.500 €)
 • OPS OAED/e-Services Platform: Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (1.500.400 €)
 • Ψηφιοποίηση και αποθήκευση – αρχειοθέτηση δεδομένων ΟΑΕΔ (992.000 €)
 • Cyber Security – Υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΕΔ (843.200 €)
 • Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (700.000 €)
 • Κυβερνοασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΑΕΔ (595.200 €)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ με τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αφορά στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 1.000 εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2022-2025. (370.000 €)
 • Προμήθεια διαδραστικών πινάκων στις σχολές του ΟΑΕΔ (297.600 €)
 • Βελτίωση ελέγχου ποιότητας του ΟΑΕΔ στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (248.000 €)
 • Εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΕΔ (198.400 €)
 • Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους νέους εργασιακούς συμβούλους (155.000 €)
 • Asset Management System: Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΟΑΕΔ (147.891 €)
 • OAED app: Αναβάθμιση εφαρμογής κινητών του ΟΑΕΔ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και συνοδών υπηρεσιών (111.600 €)
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων ΟΑΕΔ και αυτοματοποίηση διαδικασιών (74.400 €)
 • Μελέτες νέας οργανωτικής δομής και μοντέλο λήψης αποφάσεων ΟΑΕΔ (74.400 €)
 1. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
 • Νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (181.521.000 €)
 • Εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας, που αφορούν σε πράσινη οικονομία, καινοτομία, τεχνολογία, καθώς και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (171.139.129,14 €)
 • Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (166.720.000 €)
 • Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Το έργο επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές. (98.111.000 €)
 • Αναβάθμιση και Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης (70.000.000 €)
 • Ανάπτυξη νέων βιομηχανικών πάρκων, επέκταση υφιστάμενων και οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (65.271.948,36 €)
 • Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (51.028.440 €)
 • Πράσινος αγρο-τουρισμός. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο (αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 €)
 • Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, κ.ά. (34.440.000 €)
 • Γενετική βελτίωση ζώων. Ενίσχυση Φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων της χώρας. (14.702.000 €)
 • Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά (4.200.000 €)
 • Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων (2.908.000 €)
 • Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα (2.200.000 €)
 • Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής (1.999.999,66 €)
 • Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού (1.663.530 €)
 • Ροδόπη: Συντήρηση και αποκατάσταση περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης (1.500.000 €)
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για απλοποίηση διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (1.432.200 €)
 • Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου (1.420.000 €)
 • Προμήθεια εργαλείων λογισμικού για τη διαμόρφωση ενός συστήματος, που θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει τις ανάγκες του συνόλου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (1.366.967,87 €).
 • Θεσσαλονίκη: Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγίας Χαλκέων και περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου (1.250.000 €)
 • Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο (1.000.000 €)
 • Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα (850.000 €)
 • Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Αφορά στην εκπόνηση μελετών, σε δράσεις δημοσιότητας και στην υλοποίηση της πλατφόρμας εργασιακών και ασφαλιστών ζητημάτων των εργαζομένων και επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα. (773.024 €)
 • Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου (700.000 €)
 • Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας στην Θεσσαλονίκη (Μνημείο UNESCO) – Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (550.000 €)
 • Νικόπολη: Συντήρηση Ψηφιδωτών της Βασιλικής Α’ Δουμετίου, και της Βασιλικής Δ’ (550.000 €)
 • Ανάπτυξη υποδομών πληροφόρησης κατά μήκος της χερσαίας διαδρομής που ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος στη Θράκη, την Μακεδονία κ.ά. σταθμούς (500.000 €)
 • Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, με τίτλο: «Ο δρόμος προς τη Δύση – Από τον Όμηρο στον Θερβάντες». Η διαδρομή θα συνδέσει διάφορες αρχαιολογικές θέσεις στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. (500.000 €)
 • Εργασίες αποχωμάτωσης, στερέωσης – αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης για την ανάδειξη του μνημείου, οίκος του εκδίκου Γεωργίου στη Νικόπολη, του Δήμου Πρεβέζης (500.000 €)
 • Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής με θεματικό και ιστορικό χαρακτήρα, που έχει ως πυρήνα τη μυκηναϊκή, μνημειακή αρχιτεκτονική (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης σε δίκτυο κάστρων και οχυρώσεων που αναπτύσσεται στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο. (500.000 €)
 • Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής περιήγησης στη Βόρεια Ελλάδα, στο ίχνος της αρχαίας Εγνατίας Οδού (500.000 €)
 • Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης: πράσινη & ψηφιακή μετάβαση (489.552 ευρώ)
 • Εργασίες προστασίας και ανάδειξης των σημαντικότερων 30 περίπου θολωτών τάφων, οι οποίοι σώζονται στο Νομό Μεσσηνίας (480.000 €)
 • Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια (450.000 €)
 • Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών (Μνημεία UNESCO) Αγίας Αικατερίνης, Αγίου Νικολάου Ορφανού, Προφήτη Ηλία (450.000 €)

Δείτε την ανακοίνωση για την ένταξη των νέων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης εδώ

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Ψηφίστηκε χθες στις 20.12.2021 από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

Αντικείμενο του  Νόμου, είναι η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών δομών:

α) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και

β) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταμένων αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια όπως:

 • τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
 • το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον,
 • η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού,
 • ο βαθμός επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές,
 • η αρτιότητα του οδικού δικτύου,
 • η γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια,
 • ο λόγος  της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού,
 • η μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού, καθώς και
 • το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο/οι οικείος/οι Οργανισμός/οί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει/ουν αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται, εκτός της εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, η οποία διατυπώνεται έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, εκδίδει την απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι σκοποί του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,

β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότηταμεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται, επίσης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής 8 ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε) με κύριο έργο τη διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). H περιοχή του πρώτου εδαφίου λειτουργεί και ως ζώνη προστασίας του φυσικού πόρου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται ο ν. 4602/2019 (Α’ 45) περί έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας. Η αξιοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων από την Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι διατάξεις του Νόμου αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς πρακτικών ζητημάτων στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών (τουριστικών λιμένων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων και τουριστικών καταλυμάτων), καθώς επίσης και των τουριστικών επαγγελμάτων (ξεναγών). Αποσκοπούν, επίσης, στη ρύθμιση σειράς οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τέλος, αποσκοπούν και στη ρύθμιση θεμάτων επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων, θεμάτων προβολής της χώρας και την επίλυση ζητημάτων που έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ρυθμίσεις  αφορούν:

α) στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων),

β) σε τουριστικά επαγγέλματα (ξεναγοί),

γ) σε τουριστικές εγκαταστάσεις (τουριστικοί λιμένες, τουριστικά καταλύματα, σύνθετα καταλύματα, μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας).  Ειδικότερα, θεσπίζονται ρυθµίσεις για τα τουριστικά καταλύµατα, όπως, ιδίως, παράταση των προθεσµιών κατάταξης τουριστικών καταλυµάτων, ορισµός του περιεχοµένου του κανονισµού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας των µεικτών τουριστικών καταλυµάτων µικρής κλίµακας, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων τα οποία ευρίσκονται εντός όµορων οικοπέδων ή γηπέδων, τροποποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και διευκρινίσεις επί των συντελεστών δόµησης στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.

δ) σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και του εποπτευόμενου από αυτό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.  Ειδικότερα, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού όσον αφορά τη λειτουργία της ως υπηρεσίας µίας στάσης για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, από τη δηµοσίευση του παρόντος, η προθεσµία για την προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδροµικών κέντρων µετά την έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία για την έκδοση άδειας δόµησης εγκαταστάσεων µονάδων ιαµατικής θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλεται στο πολεοδοµικό γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Ε.Ο.Τ. Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, ορίζεται ότι το ειδικό σήµα λειτουργίας των ως άνω µονάδων και κέντρων των οποίων η λειτουργία συνδυάζεται µε κύρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ή µε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης, θα χορηγείται, εφεξής, από το Υπουργείο Τουρισµού  και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας. Μεταξύ άλλων, καταργούνται οι προθεσµίες που αφορούν την υποβολή αίτησης για τη χορήγησή του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε υφιστάµενες µονάδες ιαµατικής θεραπείας και σε κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, και την προσαρµογή των εγκαταστάσεων ιαµατικών θεραπειών στις διατάξεις του ν. 3498/2006.

ε) σε θέματα επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων και στην πρόνοια για έκδοση και απονομή σχετικού σήματος. Ειδικότερα θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου,Ελαιοτριβείου,Τυροκομείου, Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού,Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης, Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς. Ειδικό συλλογικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ελέγχει την αίτηση για τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και γνωμοδοτεί για την έγκριση ή την από&r