Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

PK Consulting Group

πεπ ανατολικησ μακεδονιασ θρακησ

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Υποβολή αιτήσεων από 22 Απριλίου έως 6 Ιουνίου 2024

Δράση RSO2.1.β: Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης

Σκοπός της Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β) είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Ενεργειακός Στόχος

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β) είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€. Για να διασφαλιστεί ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της Δράσης, απαιτείται η υποβολή παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες θα οδηγούν τουλάχιστο στην επίτευξη κατ’ έτος εξοικονόμησης τελικής ενέργειας 90.000 MWh ή 125% του ελάχιστου στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας.

Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Η επιβεβαίωση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την επιχείρηση  γίνεται μέσω της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία συντάσσεται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, διαφορετικό από τον Ενεργειακό Ελεγκτή που συνέταξε την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης στο ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

α) έχουν τουλάχιστον 5 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 – Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ).

 – Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

 – Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

 – Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

 – Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 –  Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, 

– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

– Η ενιαία επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014.

– Να έχουν την ιδιότητα της ΜΜΕ

– Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ποσά Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€.

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€ ή/και χρόνο αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης μικρότερο των 3 ετών, όπως προσδιορίζεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Επεμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού

σχεδίου

Είδος δαπάνης

1

Δαπάνες Εξοπλισμού (02)

έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 

2

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (04) (π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου).

έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Χορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός της κατηγορίας «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών» που περιλαμβάνει και την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
1. Δαπάνες Εξοπλισμού (02) 

▪ Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

▪ Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών.

▪ Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης).

▪ Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού.

▪ Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας.

▪ Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσηςθερμότητας/ψύξης.

▪ Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα.

▪ Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού.

▪ Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής.

▪ Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης.

▪ Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/ αποθήκευσης.

▪ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

▪ Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Επεμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

2. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων
(βεβαιώσεων) συμβατότητας του εξοπλισμού με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τη λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης και αφορούν στο χρονικό διάστημα της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης. Το επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 2 «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών» είναι έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική (ανταγωνιστική) και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν.

Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης

Κριτήριο: Οικονομική προσφορά
(€/MWh) [ΟΠ] = [ΣΚ] / [ΕΤΕ] όπως αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Οικονομική προσφορά (ΟΠ) της αίτησης χρηματοδότησης (i) = [ΣΚ] / [ΕΤΕ]
Ο βαθμός εκάστης αίτησης χρηματοδότησης (i) προκύπτει:
Βαθμός οικονομικής προσφοράς (ΒΟΠ) της αίτησης χρηματοδότησης (i) είναι: BOΠ(i) = [1 – OΠ(i) / max OΠ(i)] x 100

Καταβολή Ενίσχυσης

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν, να προκαταβληθεί έως το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επενδυτικού σχεδίου, μετά από την έκδοση των αποτελεσμάτων έγκρισης, και με την προσκόμιση από τον δικαιούχο ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.

Β)  Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλονται έπειτα από προαιρετική υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε Δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Γ) Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του.