Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση - ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

PK Consulting Group

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας - Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Υποβολή αιτήσεων από 22/01/2024  έως  22/05/2024 

μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Στόχος της Δράσης

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό  και στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της Περιφερειακής Απόληξης που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης.

Α/Α Περιφερειακές Απολήξεις

1Αγροδιατροφική   Αλυσίδα:     Μεταποίηση  προϊόντων  φυτικής    &   ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
2Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
3Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
4Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
5Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
6Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά , Βιώσιμη κινητικότητα
7Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
8Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας
μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Χρηματοδότηση

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», της Προτεραιότητας 1 «Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας» και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)». Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης.

. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων)

. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,

. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ), Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Ποσά Ενίσχυσης

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από από €60.000 έως και €400.000

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021- 2022), με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000€.

μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Χρηματοδοτικό σχήμα

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.
Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο.

Πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
1.Δαπάνες προσωπικούΜε χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου ΠροσωπικούΈως 15.000€ – 1 ΕΜΕ
2.Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων 
 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου 
 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσαέως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€
(επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)
3.Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο 
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
4.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 
 Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλουςέως 6.000€
 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτούέως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιώνέως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαΈως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό
 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
5.Δαπάνες Λογισμικού 
 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
6.Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσηςέως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσειςέως 3.000 / έκθεση
 Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης 
7.Έμμεσες ΔαπάνεςΜε χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
 Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)Υποχρεωτική κατηγορία
μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

• ΣΤΑΔΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας των αναγκαίων δικαιολογητικών
• ΣΤΑΔΙΟ Β : Έλεγχος επιλεξιμότητας (τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων «Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με την ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες δαπάνες» της παρούσας).
• ΣΤΑΔΙΟ Γ : Βαθμολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

1

Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο

30

2

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

30

3

Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων – τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

30

4

Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο

10

ΕΣΠΑ 21-27 μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Καταβολή επιχορήγησης

 Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και εφόσον προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο Τραπεζικό ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής απομειώνεται σταδιακά, έπειτα από αίτημα επαλήθευσης δαπανών του δικαιούχου, με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦ, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και να είναι περισσότερες από δύο (2).

Γ) Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης εκ μέρους του Δικαιούχου, μετά την ηλεκτρονική κοινοποίηση κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης- Πιστοποίησης, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης και παραίτηση του δικαιώματος υποβολής αντιρρήσεων.

μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).

 Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης (ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.

μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση
Periferia Kentrikis Macedonias 1

Ενημερωτικός Οδηγός

Κατεβάστε τον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας - Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση