Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Προδημοσίευση Δράσεων για την ενίσχυση και ίδρυση επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

22 Σεπτεμβρίου, 2023

Στην Προδημοσίευση δύο νέων Δράσεων προχώρησε η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΕΥΔΑΜ) η οποία διαχειρίζεται το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027  για την ενίσχυση και την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή Μεγαλόπολη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η 1η Δράση αφορά τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων  με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000€ .

Η 2η Δράση αφορά τη στήριξη νέων επιχειρήσεων με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€ 

Οι Δράσεις, στοχεύουν στην υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%                                                                       

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€. 

Σε ένα επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

   • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
   • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

   • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
   • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
   •  Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
   • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
   • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
   • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
   • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού

   • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
   • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

   • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
   • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
   • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
   • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
   • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
   • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες προσωπικού

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Δείτε τις προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων:

Κοινοποίηση