Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Σύμφωνα με την τροποποίηση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00
– για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00
– Για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις 4 παρεμβάσεις:

Παρέμβαση Ι
Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

– Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
– Προϋπολογισμός: έως 800.000€

Παρέμβαση ΙI
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

– Δικαιούχοι: συμπράξεις επιχειρήσεων, με ερευνητικούς οργανισμούς
– Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€

Παρέμβαση ΙII
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

– Δικαιούχοι: Mικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)
– Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€

Παρέμβαση ΙV
Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

– Δικαιούχοι: Mικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)
– Προϋπολογισμός: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ !

ερευνω καινοτομω παραταση 2024

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Δανείων (ύψους 200 εκατ. ευρώ).

Συγκεκριμένα:

– Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας.  Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Το Ταμείο Δανείων, προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Υπενθυμίζουμε, στο πλαίσιο του ταμείου σχεδιάστηκε αρχικά η Α’ Φάση ανάπτυξης με την υλοποίηση των  δύο διακριτών αυτών χρηματοδοτικών προϊόντων (Sub-Funds), τα οποία εναρμονίζονται με τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας, όπως ορίζονται στους στόχους πολιτικής των αναπτυξιακών προγραμμάτων και είναι συμβατά με τους ειδικούς στόχους της μελέτης.

Στη Β φάση ανάπτυξης, θα υλοποιηθούν δύο επιπλέον διακριτά χρηματοδοτικά προϊόντα (Sub-Funds). Ανάλογα με την πρόοδο των δύο πρώτων ειδικών ταμείων (εγγυήσεων, δανείων) δύναται ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ να ενισχυθεί ή να αναδιαρθρωθεί αντίστοιχα ώστε να κατανεμηθεί και στα υπόλοιπα υποταμεία

1.Ταμείο Μικρο-χρηματοδότησης

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χορηγήσει χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000€ έως 25.000€ τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και δυνητικούς επιχειρηματίες (άνεργους, γυναίκες και νέους κλπ) που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη. Το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες

Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

2. Tαμείο QUASI-EQUITY
Το Ταμείο στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος επενδυτικών στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση σχημάτων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση νομικές οντότητες που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027.

Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 2021-2027» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική, επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:
– την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
– την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και ευρύτερες αλυσίδες αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών, φορέων – οργανισμών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 4.000.000,00€.
Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 300.000€ έως 500.000€. Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανάλογα με το άρθρο του Καν. 651/2014 ως ισχύει, την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

-Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης: 04-07-2024

-Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης: 04-10-2024

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΣΠΑ 2021-2027, Έρευνα - Καινοτομία

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από επιχειρήσεις στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021- 2027).

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομύρια ευρώ.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I.             Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III.           Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV.          Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) γίνεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης,  για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:
– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ

Οικονομία - Επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ 2021-2027

Σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, τα οποία συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της μετάβασης στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, καθώς και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των Επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

6 προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης 330 εκατ. μέσω του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΠΔΑΜ),  με στόχο την  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων ΜμΕ και Μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας  και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο αναλυτικά:

Οι 2 Δράσεις επιχειρηματικότητας, στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 70%. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός & μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. 

Υποβολή Αιτήσεων έως 10 Μαϊου  2024

4 Δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τις ΜμΕ επιχειρήσεις κυμαίνεται από 500.000€ έως 12εκ €, ενώ για τις Μεγάλες επιχειρήσεις από 5εκ έως 40εκ €.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες περιλαμβάνουν:
-Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
-Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
-Δαπάνες Λογισμικού
-Δαπάνες Πιστοποίησης
-Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
-Δαπάνες Προσωπικού

Υποβολή Αιτήσεων έως 15 Μαϊου 2024

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με προϋπολογισμός 65 εκ ευρώ.

Η Δράση, έχει σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μία Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000€ έως 400.000€.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Υποβολή αιτήσεων από 22 Ιανουαρίου έως 22 Μαϊου 2024

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» στο πλαίσιο του προγράμματος, «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

H δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά επιχορηγούνται οι Δαπάνες Εξοπλισμού:

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. 
 • Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών. 
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης). 
 • Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού. 
 • Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας. 
 • Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης. 
 • Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα. 
 • Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού. 
 • Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής. 
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης. 
 • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης. 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/ αποθήκευσης. 
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων. 
 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου. 

Υποβολή αιτήσεων από 22 Απριλίου έως 6 Ιουνίου 2024.

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Το πρόγραμμα στοχεύει σε επενδυτικά σχέδια που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπομπών ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ, απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες από τον κλάδο υπηρεσιών, εμπορίου και από το κλάδο του τουρισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης, φτάνει έως 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης ορίζεται έως 500.000 ευρώ στο κλάδο του Τουρισμού και έως 250.000 ευρώ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις σε:

 • θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ για τις υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων έως 22 Μαρτίου 2024.

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Επίσης τροποποιείται το:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, στο σημείο 14 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ» και αντίστοιχα το σημείο 14 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β: ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» στο οποίο ζητούνται:

«Τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα ενός από τους τρεις προηγούμενους μήνες (όποιον επιλέξει ο επενδυτής) πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Για την αύξηση της χρηματοδότησης επενδύσεων έχουν θεσπιστεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία στήριξης

Κοινοτικά προγράμματα, Horizon Europe, InvestEU

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, REPowerEU

Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία,  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, Αναπτυξιακός Νόμος – Ν. 4887/2022

ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως 22 Μαρτίου 2024

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00 αντί για 29.02.2024 και ώρα 15:00 όπως ίσχυε.

Επίσης τροποποιείται το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, στο σημείο 13 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α: ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ» και αντίστοιχα στο σημείο 12 στο Κεφάλαιο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β: ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» στο οποίο ζητούνται:

«Τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα ενός από τους τρεις προηγούμενους μήνες (όποιον επιλέξει ο επενδυτής) πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Οικονομία - Επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ 2021-2027

4 νέες δράσεις για την Ενίσχυση επιχειρήσεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

4 Νέες Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280εκ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές εδαφικών σχεδίων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, (ΕΣΔΙΜ) στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

Nees Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Yfistamenes Mme Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.

Nees Megales Esdim 1

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Yfistamenes Megales Esdim

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 € έως 40.000.000 €.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες Προσωπικού

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, θα συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο των Δράσεων είναι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) καθώς και Ενισχύσεις εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως ορίζονται σε κάθε Πρόσκληση.

Η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου) καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15.03.2024 

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 28.06.2024

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση

 – «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και

 – «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δημοσίευση των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τις 2 Δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να λύσουν ουσιαστικές απορίες αναφορικά με το επενδυτικό τους σχέδιο. Οι Δράσεις θα παραμείνουν ενεργές προς υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024

Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων εδώ  για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»