Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

PK Consulting Group

Δράσεις επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» για Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
8 Φεβρουαρίου – 10 Μαΐου 2024

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Στόχος

Οι 2 νέες Δράσεις επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:

✓ Ενίσχυση όλων των δραστηριοτήτων, με έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
✓ Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
✓ Αναβάθμιση των επιχειρήσεων με τεχνολογίες αιχμής, με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα, η κάλυψη αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
✓ Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών με στόχο αποδοτικότερη ενεργειακή διαχείριση, εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
✓ Μεταρρύθμιση των τοπικών οικονομιών και στροφή προς την παραγωγή και διάθεση νέων, διαφοροποιημένων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
✓ Στήριξη των επιχειρήσεων και εν γένει των περιοχών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.
✓ Συγκράτηση ή/και Αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Δικαιούχοι
Ως υπό σύσταση, νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά  την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.
 
Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

'Ιδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Όροι-Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι, οι ακόλουθες:

 1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 2. Να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης).
 3. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε 1 εγκατάσταση εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών:

-Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

-Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

-Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

-Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.
 2. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στις προσκλήσεις
 3. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 4. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
  • Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)
  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)
  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
 5. Να τηρούν ή να τηρήσουν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 6. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. (ΕΕ)2831/2023 (OJ L 12.2023) (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 1. Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
  • Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 2. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
 3. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων
 4. Να προσκομίσουν αποδεικτικά Διαθέσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ.
 5. Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
 6. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Για τις Νέες Επιχειρήσεις, στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης, ενώ αυτές με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας είτε έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 1. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 3. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 4. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 
 5. Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση).
 6. Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 7. Ο Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο Νόμιμος Εκπρώσοπος της εταιρίας να δεσμευτει ότι η δηλωθείσα στην αίτηση, εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης θα παραμείνει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την τελική καταβολή/αποπληρωμή της Δ.Χ.
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης
Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Ένταση ενίσχυσης

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό 30% καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης
Επιλέξιμες Δαπάνες
Κατηγορία ΔαπάνηςΚωδικός Κατηγορίας ΔαπάνηςΔαπάνηΕίδος/Όρια Δαπάνης
Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων02.20Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
02.17Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 
02.19Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου 
02.06Λοιπός Εξοπλισμός 
02.05Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΥποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
02.22Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίαςΤουλάχιστον μία εκ των 5 υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχ/μενου Π/Υ.
02.23Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.24Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 € και έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ) 
Δαπάνες για Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο03.10Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων
03.13Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών04.11Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουέως 4.000 €
04.18Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού 
04.24Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.έως 5.000 € ανά πρότυπο
04.25Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαέως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα
04.27Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 10.000 €
04.28Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
04.29Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίουέως 10.000 €
Δαπάνες Λογισμικού06.05Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία 
06.07Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 
Έμμεσες Δαπάνες09.01Έμμεσες ΔαπάνεςΥποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Καταβολή Ενίσχυσης

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΟΠΣΚΕ στοιχείων που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης, ήτοι Αιτημάτων Τροποποίησης και Επαλήθευσης.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι ένα (1) και να αφορά εκτέλεση έργου τουλάχιστον 40% και έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υλοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες).  Έργο τουλάχιστον ίσο με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης του και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.

Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή μετά την ολοκλήρωση των δαπανών του έργου.

Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μετά την ολοκλήρωση των δαπανών του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και το αργότερο, εντός δύο (2) μηνών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
Οδηγοί Προγράμματος
Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δείτε τον οδηγό….

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δείτε τον οδηγό….