Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2

PK Consulting Group

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
18 Δεκεμβρίου 2023 –  27 Μαρτίου  2024 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Στόχος της Δράσης

Η Δράση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 190.000.000€ και αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Δικαιούχοι

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, 

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

ίδρυση νέων επιχειρήσεων
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι, οι ακόλουθες:

 – Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

 – Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

 – Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

 – Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης

  – Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

 – Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

 – Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 – Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

 – Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής

 – Οι νεοσύστατες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπο ίδρυση πριν την πρώτη εκταμίευση.

 – Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση (ΕΕ 2023/2831/13.12.2023)

– Nα λειτουργούν νόμιμα οι νεοσύστατες, ή να δεσμεύονται πως θα  διαθέτουν, οι υπο ίδρυση επιχειρήσεις, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής

ΕΣΠΑ ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βασικές Επισημάνσεις !

 – θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης 

– δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης

– δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

– Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση καθώς και η κατοικία ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης

Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 400.000€.

ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ένταση ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρά νησιά που περιλαμβάνονται στην Οδηγία του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάς) (81/645/ΕΟΚ.
β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα ως άνω επιπλέον ποσοστά επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών

ιδρυση νεων επιχειρησεων εσπα
Επιλέξιμες Δαπάνες
ΚατηγορίεςΠοσοστό επί του έργουΠαρατηρήσεις
Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλoν Χώρος80% 
Μηχανήματα – ΕξοπλισμόςΨηφιακός & Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000Παραγωγικός, ψηφιακός, λοιπός εξοπλισμός, Κυκλικής οικονομίας & εξοικονόμησης ενέργειας
Λογισμικό10.000,00Λογισμικά προγραμμάτων & κατασκευή site
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού “ως υπηρεσία’’5.000,00software as a servise/ παραμετροποίηση κα.
ISO 9001 & 140003.000,00ISO
Μελέτες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες30.000,00Τεχνικές μελέτες, μελέτες συμβούλων, έρευνας καινοτομίας
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας10.000,00 & 20.000,00 σχεδιασμός brand nameΔαπάνες σε social, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφ. καταχωρήσεις, παραγωγή υλικού, σχεδιασμός brand
Μεταφορικά Μέσα50.000,00Μόνο ηλεκτρικά
Έμμεσες δαπάνες7%7% των άμεσων δαπανών

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

εσπα για ίδρυση νέασ επιχείρησησ
Υποβολή και Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων τα οποία είναι τα ακόλουθα:
 –  η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 – η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 –  η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
 –  η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 –  η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 –  η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

εσπα ανταγωνιστικοτητα
Καταβολή Ενίσχυσης

Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο Τραπεζικό ίδρυμα.

Αιτήμα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
Μπορούν να υποβληθούν μέχρι 2 και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Επαλήθευση – Πιστοποίηση
Διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια. Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης. Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου.

Παρακολουθήστε το video με την διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία μας, με σκοπό της ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

A. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 65%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαθμός

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

Δ.Σ είτε του εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου.

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή

β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή

γ) συνδυασμό των ανωτέρω

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100% και κατά το υπόλοιπο με

βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ.

 

90

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του

60% και μικρότερο του 80% και κατά το υπόλοιπο με βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ.

 

80

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%, με Ίδια κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) σε ποσοστό μικρότερο του 60% και κατά το υπόλοιπο με βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση

δανειοδότησης του ΕΣ.

 

60

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100%

50

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο του 80%

40

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μικρότερο του 60%. Δεν καλύπτεται η τυπική προϋπόθεση.

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εσπα για ιδρυση νεων επιχειρησεων

A. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 65%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαθμός

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4 Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Εξετάζεται εάν η πρόταση του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη δράση ή δαπάνη για την υιοθέτηση καινοτομιών και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού στο επίπεδο της επιχείρησης.

Η καινοτομία αυτή θα πρέπει να συνδέεται     με      μία      από      τις προτεραιότητες        της         Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027            (υλικά-κατασκευές- βιομηχανία, αγροδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον και κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες-υγεία-φάρμακα, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, αειφόρος       ενέργεια,       ψηφιακές τεχνολογίες,        πολιτισμός         και δημιουργικές βιομηχανίες) εκτός του

υποτομέα Τουρισμού.

 

 

 

ΝΑΙ

100

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

ΟΧΙ

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 35%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Βαθμός

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Αξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

·     Δραστηριότητα της επιχείρησης – νομική μορφή

·     Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες

·     Αναλυτική περιγραφή και προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

·     Αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα

·     Κρισιμότητα επένδυσης και προστιθέμενη αξία

·     Τρόποι επίτευξης στόχων επένδυσης

·     Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.

·     Προϋπολογισμός, κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών Ε/Σ και ρεαλιστικότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους του.

(Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 10 έως 100 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση).

Πολύ Καλή

80 έως

100

32%

Καλή

50 έως

70

Μέτρια

10 έως

40

B.2. Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζονται οι δαπάνες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του.

Πλήρης τεκμηρίωση

100

33%

Μέτρια τεκμηρίωση

50

Ανεπαρκής τεκμηρίωση

0

Β.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/Σ

Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου

Πλήρης τεκμηρίωση

100

15%

Μέτρια τεκμηρίωση

50

Δεν τεκμηριώνεται

0

Β.4 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται αν η επιχείρηση διαθέτει οικοδομική άδεια

Προσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται

100

20%

Προσκομίζεται αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας,

συνοδευόμενη από προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης

60

Προσκομίζεται προέγκριση οικοδομικής άδειας

40

Προσκομίζεται βεβαίωση όρων δόμησης

20

Προσκομίζεται αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αίτηση βεβαίωση όρων δόμησης

0