Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

PK Consulting Group

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
15 Μαρτίου  – 15 Μαϊου 2024 

Στόχος της Δράσης

Στόχος της Δράσης Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 
Χρηματοδότηση

Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021- 2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας», στον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) JSO8.1 «Δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για το έτος 2030 για την ενέργεια και το κλίμα και για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού (ΤΔΜ)».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 65.000.000€ και κατανέμεται ως εξής:

ΕΔΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
(ΕΣΔΙΜ)
%ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ%ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Δυτικής Μακεδονίας

70%

45.500.000€Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας60%27.300.000€
Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών40%18.200.000€
Μεγαλόπολης30%19.500.000€Δήμος Μεγαλόπολης60%11.700.000 €
Δήμοι Τριπόλεως, Γορτυνίας, Οιχαλίας40%7.800.000 €
Συνολική Δημόσια Δαπάνη Δράσης65.000.000 €
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, είναι νέες και υπό σύσταση ΜμΕ επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης.

 – Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 – Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Βασικές Προϋποθέσεις

 – Να δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 – Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός μιας περιοχής (χωρική ενότητα) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

 – Ο δυνητικός δικαιούχος:

  • δεν έχει υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (υπό σύσταση επιχείρηση).
  • δεν διαθέτει, κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης, μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (νέα επιχείρηση)

 – Ο ίδιος φορέας (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) δεν συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.

 – Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ).

 – Ο δυνητικός δικαιούχος δεν είναι προβληματική επιχείρηση,

 – Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους  δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης .

 – Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 – Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 – Δημιουργία νέας εγκατάστασης.

 – Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

 – Διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση

 – Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται, ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

 – Ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

 – Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί ή θα λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).

 – Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (νέες επιχειρήσεις).

 – Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ελάχιστων νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

 – Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000€ επιχορήγησης

 – Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα μέγιστο επενδυτικό κόστος: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης

 – Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 – Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Ποσά Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) καθώς και Ενισχύσεις εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18,19,33 και 41 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ποσοστά ενίσχυσης των δαπανών, ανάλογα με το αν πρόκειται για περιφερειακές ενισχύσεις ή για ενισχύσεις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το οποίο ενισχύονται.

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Δαπάνες σύμφωνα με το Άρθρο 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
για δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014
Σχετικές Επιλέξιμες Υποκατηγορίες ΔαπανώνΕΣΔΙΜΠολύ μικρές και μικρές επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσεις
Ένταση Ενίσχυσης έωςΙδιωτική ΣυμμετοχήΈνταση Ενίσχυσης έωςΙδιωτική Συμμετοχή
2.1Δυτικής Μακεδονίας70%30%60%40%
2.2
2.4
4.1
4.2Μεγαλόπολης70%30%60%40%
4.5
5.1

Β. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Β.1 Δαπάνες σύμφωνα με Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) με Ένταση Ενίσχυσης 50%

Β.2 Δαπάνες σύμφωνα με Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) με Ένταση Ενίσχυσης 50% 

Β.3 Δαπάνες σύμφωνα με Άρθρου 33 «Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού» του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) με Ένταση Ενίσχυσης 75% 

Β.4 Δαπάνες σύμφωνα με Άρθρου 41 «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης» του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) με Ένταση Ενίσχυσης  65%

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Κατηγορία ΔαπάνηςΚωδ. ΟΠΣΚΕΥποκατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο ή κατώτατο επιλέξιμο % επί του Επιχορηγούμενου Π/Υ ή/και
μέγιστο επιλέξιμο ποσό.
1.Δαπάνες προσωπικού01.17Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού60.000 € και έως 15.000€ ανά ΕΜΕ (Άρθρο 33 ΓΑΚ)
2.Δαπάνες Εξοπλισμού &02.20Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμόςτουλάχιστον 30% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
 Μεταφορικών Μέσων02.09Μεταφορικά Μέσαέως 10% και έως 200.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
02.23Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)25% και μέχρι 300.000€ (Άρθρο 41 ΓΑΚ)
02.06Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 5% και μέχρι 150.000€ (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
3.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 03.13Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 70% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 04.24Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών
χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
έως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.25Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαέως 5% και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα
(Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.28Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10% και μέχρι 200.000€ (Άρθρο 19 ΓΑΚ)
04.26Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 10% και μέχρι 150.000€ (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.30Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 5% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

04.11

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουέως 5% και μέχρι 50.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.29Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίουέως 5% και μέχρι 200.000 (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
6.Δαπάνες Λογισμικού06.07Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 15% και μέχρι 400.000€ (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
Καταβολή Ενίσχυσης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή από Τράπεζα.

Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλονται έπειτα από προαιρετική υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε Δικαιούχο δεν δύναται να είναι πάνω από δύο εγκεκριμένες και δεν μπορούν να υπερβούν το 75% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του.