Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

PK Consulting Group

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

πράσινος μετασχηματισμός μμε
Στόχος της Δράσης

Η Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Χρηματοδότηση

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 300.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

πράσινος μετασχηματισμός μμε
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
5. Να λειτουργούν νόμιμα.

6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με την επιλογή του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

10. Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί.

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε
Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης:
• Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
• Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε
Ένταση ενίσχυσης

1.  Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis) το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40% για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας.

Το ποσοστό της επιχορήγησης (40%)  δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

2. Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 14 ( 1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός , 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας , 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας , 4. Πιστοποίηση προϊόντων υπηρεσιών & διαδικασιών , 9. μεταφορικά μέσα), η ένταση τους διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις Περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία –Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40%. Δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

–  Δυτικός Τομέας  Αθηνών το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις 35% για τις Μικρές πολύ Μικρές.

–  Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι το ποσοστό ενίσχυσης είναι 35% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις 45% για τις Μικρές πολύ Μικρές.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει των άρθρων 18 ( Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας – Branding, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές υπηρεσίες ) άρθρο 19 (Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40%. Δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN. Άρθρο 41 ( Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση) δαπάνες επιλέξιμες με ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές πολύ μικρές 50%.

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΚΑΝ. DEMINIS 1407/2015ΚΑΝ. ΓΚΑΚ 651/2016EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 
ΚΤΙΡΙΑ
1.Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσειςΚτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλoν χώροςέως 40%έως 40% Άρθρο 14 ΓΚΑΚ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2. Δαπάνες ΕξοπλισμούΜηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)   
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμόςέως 100%2.1 από 20% έως 100% 
2.2 Λοιπός ΕξοπλισμόςΛοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 22.2 έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2  Άρθρο 14 ΓΚΑΚ 
3.Δαπάνες ΕξοπλισμούΕξοπλισμός (GREEN)*

 

 

έως 50%

 

 

έως 50% Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Δαπάνη«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
3.2  Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωσηΚατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΚΑΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΠιστοποίηση Προϊόντων– Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

 

 

 

έως 10% και έως 50.000€  Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

 

 

έως 10%

4.2   Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
4.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
5.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΥπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 5%έως 5% Άρθρο 18 ΓΚΑΚ 
6.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΔαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 20.000€Μη επιλέξιμο 
7.Δαπάνες για ΠαροχήΥπηρεσιώνΣυμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10%Έως 10% Άρθρο 19 ΓΚΑΚ 
8.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΤεχνικές Μελέτες   
8.1     Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3έως 10%έως 10% και έως 80.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίεςέως 4% και μέχρι 10.000€έως 4% και έως 25.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
8.2      Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
9.Μεταφορικά ΜέσαΜεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικάέως 50.000€έως 25% και έως 100.000€ Άρθρο 14 ΓΚΑΚΔαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
10.Μισθολογικό κόστοςΜισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )Έως 20% και μέχρι 45.000 με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)Μη επιλέξιμο 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
11.Έμμεσες δαπάνεςΈμμεσες δαπάνες7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού  σχεδίου Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ1060/2021)  
πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε
Υποβολή και Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων  και θα σχετίζονται με :

  • την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
  • την υφιστάμενη απασχόληση
  • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
  • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης 
  • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης 
  • την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
  • την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
  • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε
Στάδια Δράσης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας και σε 2 στάδια: Στο 1ο στάδιο γίνεται έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής . Στο 2ο στάδιο γίνεται αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τα κριτήρια βαθμολογίας.

ΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Εγκριτικές και απορριπτικές αποφάσεις εκδίδονται περιοδικά. Με την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΟΠΣΚΕ στοιχείων που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης,ήτοι των Αιτημάτων Τροποποίησης και Αιτημάτων Καταβολής Ενίσχυσης/Επαλήθευσης/Πιστοποίησης.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι 2 το πολύ και έως την εκτέλεση του 70% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση α) της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου εκτός των περιπτώσεων προκαταβολών σε προμηθευτές, β) της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών για την υλοποίηση της επένδυσης και γ) στην πιστοποίησή τους μετά από έλεγχο του εύλογου του κόστους αυτών.

KAΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης: • ο δικαιούχος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης • ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης