Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

PK Consulting Group

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προκήρυξη Δράσης

 Αναμένεται άμεσα, η προκήρυξη της Δράσης

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε

Στόχος της Δράσης

Η Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Χρηματοδότηση

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Δικαιούχοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πράσινοσ Μετασχηματισμόσ ΜμΕ

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
1. Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
5. Να λειτουργούν νόμιμα.
6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και διευκρινίσεις επί αυτών θα καθορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πράσινοσ Μετασχηματισμόσ ΜμΕ
Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων
χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης:
• Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
• Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

Πράσινοσ Μετασχηματισμόσ ΜμΕ

Ένταση ενίσχυσης

1.  Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis) το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40% για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας.

Το ποσοστό της επιχορήγησης (40%)  δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

2. Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 14, 18, 19 και 41, η ένταση τους διαμορφώνεται.

Για τις Περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο,Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία –Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40%. Δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

–  Δυτικός Τομέας  Αθηνών το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις 35% για τις Μικρές πολύ Μικρές.

–  Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι το ποσοστό ενίσχυσης είναι 35% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις 45% για τις Μικρές πολύ Μικρές.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει των άρθρων 18 ( Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας – Branding, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές υπηρεσίες ) άρθρο 19 (Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις) άρθρο 41 ( Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωσης) το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις ΜμΕ είναι 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης (40%)  δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN.

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013ΚΑΝ.  ΓΚΑΚ 651/2014EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
του Ε/Σ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟτου Ε/Σ
ΚΤΙΡΙΑ
1.Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές
εγκαταστάσεις
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 40%έως 40% 
Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)έως 100%2.1 από 20% έως
100%
 
2Δαπάνες Εξοπλισμού2.1      Παραγωγικός           & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΛοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 22.2 έως 5% της συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2
Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός
  Εξοπλισμός (GREEN)*   
3.Δαπάνες Εξοπλισμού

3.1            Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2       Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

έως 50%έως 50%
Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
Δαπάνη
«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
  3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΚΑΚ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Πιστοποίηση Προϊόντων
– Υπηρεσιών – Διαδικασιών
   
4.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών4.1          Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά            πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
4.2   Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
έως 10%έως 10% και έως 50.000€
Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
Άυλα στοιχεία
ενεργητικού
  4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας   
5.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΥπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας
– Branding
έως 5%έως 5%
Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
 
6.Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΔαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειαςέως 20.000€Μη επιλέξιμο 
7.Δαπάνες για Παροχή
Υπηρεσιών
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10%Έως 10%
Άρθρο 19 ΓΚΑΚ
 
  Τεχνικές Μελέτες
8.1     Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8.2     Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
έως 10%έως 10% και έως 80.000€ 
   Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
8.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  
  έως 4% και μέχρι 10.000€έως 4% και έως 25.000€
   Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
9.Μεταφορικά ΜέσαΜεταφορικά Μέσα
(GREEN)*
Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
έως 50.000€έως 25% και έως 100.000€
Άρθρο 14 ΓΚΑΚ
Δαπάνη
«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
10.Μισθολογικό κόστοςΜισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )Έως 20% και μέχρι 45.000 με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)Μη επιλέξιμο 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
11.Έμμεσες δαπάνεςΈμμεσες δαπάνες7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού  σχεδίου Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ1060/2021)  
Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :

  • την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
  • την υφιστάμενη απασχόληση
  • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
  • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης 
  • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης 
  • την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
  • την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
  • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

2 300x1691 300x1693 300x169Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πρασινοσ μετασχηματισμοσ

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε

πράσινοσ μετασχηματισμόσ μμε

https://www.efepae.gr/frontend/index.php

http://21-27.antagonistikotita.gr/

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr