Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

PK Consulting Group

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
15 Μαρτίου  – 15 Μαϊου 2024 

Στόχος της Δράσης

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.)  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, θα συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι ειδική έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις που συνεισφέρουν στους ειδικούς τομείς αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου κάθε ΕΣΔΙΜ:

Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας:
• Ο τομέας της ενέργειας.
• Ο τομέας της αγροδιατροφής.

Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης:
• Ο τομέας της φαρμακευτικής

Χρηματοδότηση

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας» και υποστηρίζει:

(α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή,
(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
(γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών,
(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας,
(στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα,

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 75.000.000€ και θα διατεθεί ως εξής:

ΕΣΔΙΜ%Π/Υ (1)ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ%Π/Υ (2)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ70%52.500.000 €ΠΕ Κοζάνης & Φλώρινας60%31.500.000 €
ΠΕ Καστοριάς & Γρεβενών40%21.000.000 €
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ30%22.500.000 €Δ. Μεγαλόπολης60%13.500.000 €
Δ. Τρίπολης, Γορτυνίας & Οιχαλίας40%9.000.000 €
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, είναι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης.

 – Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Βασικές Προϋποθέσεις
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 • Κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησής, να διαθέτουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022).
 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεγάλης Επιχείρησης.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (τόσο σε επίπεδο αιτούσας όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων – αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις).
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχει αποπληρωθεί το δάνειο και να έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Να μην είναι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, δημόσιοι οργανισμοί ή θυγατρικές αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης (συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή).
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας.

– Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

– Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή σε υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, όπως ισχύει, να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

– Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση. Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση

 • Να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον η αίτηση χρηματοδότησής υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών της επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερο από τα 5.000.000,00 € και οι δαπάνες της αίτησης να συνδέονται με τον ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και συγκεκριμένα:
   • η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης,
   •  ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι φερέγγυος
   •  ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο που πιστοποιεί τη μελλοντική βιωσιμότητα της επένδυσης
 • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής.
 • Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης.  Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
    • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
    • Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης

Σε περίπτωση όπου στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνονται δύο περιπτώσεις αρχικής επένδυσης με διαφορετική υποχρέωση (π.χ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται αυτή της κατηγορίας «ίδρυση ή επέκταση μονάδας»

 • Να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 • Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
   • Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
   • Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
   • Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους

Εξαιρούνται οι αιτήσεις / εγκρίσεις χρηματοδότησης που αφορούν χρηματοδοτικά προϊόντα (δάνεια ή εγγυήσεις) που υλοποιούνται με εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, τα οποία δύνανται συμπληρωματικά να χρηματοδοτούν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε υπέρβαση των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στον Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, να μην έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Να μην έχουν προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 • Να δεσμευτούν ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα διασφαλίζουν:
   • τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Παράρτημα X),
   • την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
   • την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,
   • τη διαφάνεια,
   • την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία,
   • την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα,
 • Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της επιτροπής (2021/C 373/01): Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027.
 • Να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι και των εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 8 «Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησής» της παρούσας.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο που συνιστά αδυναμία υποβολής της αίτησης ή/και απόρριψης αυτής

Ποσά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5.000.000€ και μεγαλύτερος από 40.000.000€

Ένταση ενίσχυσης

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή

Η δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά ενίσχυσης που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι: η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Επιλέξιμες δαπάνεςΔημόσια επιχορήγησηΙδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 
50%
 
50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 
75%
 
25%
Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 
45%
 
55%
Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 ΓΑΚ).
 2. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 ΓΑΚ).
 3. Δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 33 ΓΑΚ).
Κωδικός
Δαπάνης ΟΠΣΚΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
03. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα ΧώροΆρθρο 14 ΓΑΚ
 03.13.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςΈως 45% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & ΟργάνωνΆρθρο 14 ΓΑΚ για τις 02.06., 02.19, 02.20 & 02.24 Άρθρο 41 ΓΑΚ για την 02.23
 02.20Παραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΤουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 02.19.Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου 
 02.06.Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 2% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 02.23.Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών   και    συστημάτων    αποθήκευσης  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
 02.24.Ηλεκτρικά Μεταφορικά ΜέσαΈως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 50.000€ μεταφορικό μέσο
06. Δαπάνες ΛογισμικούΆρθρο 14 ΓΑΚ
 06.07.Λογισμικό    και    δικαιώματα     χρήσης   (licenses) προγραμμάτων λογισμικούΈως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04. Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΆρθρο 14 ΓΑΚ
 04.24.Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.Έως 1% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 6.000€ πιστοποιητικό
 04.25.Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με  εθνικά,  εναρμονισμένα  καθώς  και  λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
08. Δαπάνες Διπλωμάτων ΕυρεσιτεχνίαςΆρθρο 14 ΓΑΚ
 08.02.Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςΈως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ
01. Δαπάνες προσωπικούΆρθρο 33 ΓΑΚ
 01.17Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με
Αναπηρία
Έως 5 ΕΜΕ & έως 15.000€/ΕΜΕ
Καταβολή Ενίσχυσης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή από Τράπεζα.

Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλονται έπειτα από προαιρετική υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε Δικαιούχο δεν δύναται να είναι πάνω από δύο εγκεκριμένες και δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του.