Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» με επιδότηση 50%

7 Μαρτίου, 2023

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΣΠΑ 2021 -2027 με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες, με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον θα αναβαθμίσουν την παραγωγική λειτουργία τους και θα καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά.

Η Δράση διαχωρίζεται σε 2 υπό- προγράμματα στα οποία οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν ένα από αυτά, αυτό που ταιριάζει με τις δικές τους ανάγκες και σε συνάρτηση με τον ύψος προϋπολογισμού των επενδυτικών τους σχεδίων.

 1. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕΤο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν να κάνουν σημαντικού μεγέθους επενδύσεις από 200.001 -1.000.000€.
 2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αντίστοιχο πρόγραμμα μικρότερου μεγέθους με επενδύσεις από 30.000 – 200.000 €.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε  40% του προϋπολογισμού του έργου για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων (Με εξαίρεση στην Περιφέρεια Αττικής στο Πρόγραμμα Πράσινος Μετασχηματισμός). Το πρόγραμμα δίνει επιπλέον επιδότηση 10% σε όσες επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιούν επενδύσεις πράσινες τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του έργου. 

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ενδεικτικά):

• Ιδιότητα ΜμΕ.

• Νόμιμη λειτουργία.

• Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις επιλέξιμες δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

• Τουλάχιστον 3 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ και 2 ΕΜΕ στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Τουλάχιστον 1 πλήρης διαχειριστική χρήση.

• Λοιπές επιμέρους τυπικές προϋποθέσεις ΓΚΑΚ ή De-MINIMIS.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

 1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. Το σύνολο των δαπανών αφορά κυρίως green δαπάνες που θα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηριακών υποδομών αλλά και των εγκαταστάσεων των κτηρίων.
 2. Αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού απλού και GREEN, o οποίος είναι ενεργειακά αποδοτικός.
 3. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φωτοβολταϊκά συστήματα.
 4. Εξοπλισμός για συσκευασία, ετικέτα και branding.
 5. Δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
 6. Δαπάνες για ψηφιακή προβολή της εταιρίας
 7. Δαπάνες για πρόσληψη νέου επιπλέον προσωπικού, δαπάνες συμβούλων, αγορά μεταφορικών μέσων αμιγώς ηλεκτρικά ή HUBRID, και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.

Άμεση αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας

Ποιοι πριμοδοτούνται
Οι επιχειρήσεις θα βαθμολογηθούν για:

 • την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
 • την υφιστάμενη απασχόληση
 • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
 • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
 • την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Προκαταβολή
Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής με ισόποση Εγγυητική Επιστολή (έως 40%).

–  Για την Δράση Πράσινος Μετασχηματισμός δείτε εδώ

–  Για την Δράση Πράσινη Παραγωγική Επένδυση δείτε εδώ

Κοινοποίηση