Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

PK CONSULTING GROUP | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος | 3rd Edition Energizing Greece Magazine
| Follow the Leaders of “E” | “Οι επενδύσεις αποτελούν την ευκαιρία ανόδου για την Ελληνική οικονομία”, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, PK CONSULTING GROUP
 
Papadopoulos.jpg.pagespeed.ce.fUSRQXNL8D

 

Άρθρο στο περιοδικό ENERGIZING GREECE MAGAZINE του διευθύνοντος συμβούλου της PK CONSULTING GROUP Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου 5

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, εθνικών και διεθνών, ώστε η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας να ενισχυθεί, απαιτεί επιτάχυνση των επενδύσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινώς να προσαρμόσουν τις μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας τους σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους. Nα αναδιοργανώσουν τις διαδικασίες παραγωγής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων καθώς και να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους για να προσαρμοστούν σε μια αποδοτικότερη κλιματικά οικονομία. Αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης και των εξελίξεων που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και οι εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας.

Για να επιτευχθεί όμως, μια αποτελεσματική και γρήγορη μετάβαση, η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να καθορίσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να προχωρήσουν σε προσαρμογές σε πολλούς θεσμικούς τομείς.

Foto 2

 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη θέση της Ελλάδας στην τραπεζική χρηματοδότηση σε σχέση με το ΑΕΠ, συμπεραίνουμε ότι η συνολική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Επομένως, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης των επενδύσεων με τη χρήση δημόσιων πόρων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω της ανάπτυξης νέων αγορών και της εξωστρέφειας των επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η οικονομία και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας έτσι το κοινωνικό και οικονομικό αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας.

Για την  αύξηση της χρηματοδότησης επενδύσεων, έχουν θεσπιστεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία στήριξης. Αυτά περιλαμβάνουν, τα Κοινοτικά Προγράμματα, το Horizon, τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και τον Αναπτυξιακό Νόμο – Ν. 4887/2022.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η φορολογία, ο εργασιακός νόμος και η γραφειοκρατία είναι αναγκαίες προκειμένου να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις

Το Ταμείο Ανάκαμψης ειδικά, είναι μία σημαντική ευκαιρία για τη χώρα. Μετά την πρόσφατη Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, οι συνολικοί ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται πλέον στα 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,2 δισ. για επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ για το δανειακό πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν δεχθεί θετικά τα χαμηλότοκα δάνεια που προσφέρονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια του ΤΑΑ, είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια εποχή που τα επιτόκια είναι υψηλά και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πραγματοποιούν επενδύσεις, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την ευρωπαϊκή αγορά. Η ανάπτυξη καινοτόμων βιομηχανικών τομέων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η επέκταση των εξαγωγών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η φορολογία, ο εργασιακός νόμος και η γραφειοκρατία είναι αναγκαίες προκειμένου να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να αναβαθμιστούν, προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μόνο με ολοκληρωμένη προσέγγιση και στρατηγική μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Foto 1

 

Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και η μεγάλη διαθεσιμότητα και ποικιλία των προγραμμάτων που προσφέρονται, αποτελούν ένα ζωτικό μέρος για την υποστήριξη και τη βελτίωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Μέσω αυτών των εργαλείων μπορούν να προσεγγιστούν καινούργιες αγορές, να αυξηθεί η προβολή και να βελτιωθεί η διαχείριση της ρευστότητας. Επίσης, η χρήση αυτών των εργαλείων αποτελεί πόλο έλξης για τις επενδύσεις στη χώρα, βοηθώντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη.

Η PK CONSULTING GROUP είναι μια Βoutique Consulting Firm που προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αξίας της εταιρείας του κάθε πελάτη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της στο να παράγει λύσεις που γεννούν κέρδη. Προάγουμε την εργασιακή κουλτούρα που ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, δημιουργώντας περιθώρια για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μας.

Διαχειριζόμαστε πλήθος έργων, σε όλους του κλάδους της οικονομίας, σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα επιδοτούμενα προγράμματα, ως μέτρο στήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αλλά και αυτές που επιλέγουν τη συγχώνευση, την αναδιάρθρωση ή την εξαγορά τους από κάποια άλλη εταιρία προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη και την επιτυχία ενός επενδυτικού σχεδίου.

Cover

 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, PK CONSULTING GROUP: “Οι επενδύσεις αποτελούν την ευκαιρία ανόδου για την Ελληνική οικονομία” | Date: 19/02/2024 © Energizing Greece Magazine | 3rd Edition March 2024 |

Εταιρικά Νέα

Η PK CONSULTING GROUP, με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, για τη δυνατότητα αξιοποίησης των Δράσεων ‘’Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’ & ‘’Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων’’ στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2021-2027 που προκηρύχθηκαν, διοργανώνεσαι διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Η ημερίδα αποτέλεσαι μια ευκαιρία για τους επενδυτές να ενημερωθούν για τις δράσεις που προσφέρει το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις από τα στελέχη της εταιρείας, εξιδικευμένα στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Το γεγονός αυτό, παρείχε στους επενδυτές μια καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα στο κανάλι μας στο youtube.

Εταιρικά Νέα

Eντυπωσιακή η προσέλευση των επαγγελματιών του κλάδου της φιλοξενίας σε διάστημα τεσσάρων ημερών στην έκθεση HORECA 2023.

Η HORECA 2023 μας υποδέχθηκε από 10-13 Φεβρουαρίου, στο Metropolitan Expo, πλήθος επαγγελματιών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafes και bar επιβεβαίωσαν με την παρουσία τους, ότι αποτελεί την κορυφαία εμπορική έκθεση Τουρισμού και Μαζικής Εστίασης.

Oι επαγγελματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα, κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες κα. Την έκθεση πλαισίωσαν για τέσσερις ημέρες events που είχαν ως στόχο να κάνουν τις επιχειρήσεις τους λειτουργικές και μοντέρνες αλλά και λύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και κόστους.

Την Κυριακή 12.2.2023, η PK CONSULTING GROUP, συμμετείχε στην εκδήλωση “Aξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων” για τον κλάδο του Τουρισμού.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την διοργάνωση FORUM SA, τους συν εκθέτες μας και τις επιχειρήσεις που μας τίμησαν με την παρουσία τους στο περίπτερό μας.

Μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Φεβρουάριο του 2024.

 

Εταιρικά Νέα

Mε ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε την συμμετοχή της εταιρίας μας στην έκθεση HORECA 2023 που θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan EXPO από 10 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 .

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο περίπτερο A23 Hall3 της έκθεσης.

Η HORECA είναι μια διεθνής έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης. Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο και φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες του Τουρισμού με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα (foodservice, καφές και ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά, τρόφιμα και σνακ), τις κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό, τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η έκθεση αναπτύσσεται στις 4 αίθουσες (Halls) του εκθεσιακού κέντρου. Tα προϊόντα των εκθετών παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε τομείς ανά αίθουσα.

Παράλληλα με την έκθεση διοργανώνεται και το event HORECA Lab | Marketing | management |digital trends για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η PK CONSULTING GROUP , θα συμμετάσχει στο πάνελ Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Ξενοδοχεία το Σάββατο και ώρα 13:30 – 14:30 μ.μ. στο οποίο θα συζητηθούν οι επενδυτικές τάσεις στο τουρισμό και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται στους επιχειρηματίες του κλάδου.

 

 

Εταιρικά Νέα

Τεράστια επιτυχία με 26.500 επισκέπτες σημείωσε η Xenia, που πραγματοποιήθηκε 26-28 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, επιβεβαιώνοντας την σημαντική συμβολή της στην εξέλιξη των υποδομών και υπηρεσιών των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων και κατ’επέκταση στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης – ετήσια Γενική Συνέλευση Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Digi Hotel, Architect Lab Lectures, Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας– αποτέλεσαν για τρείς ολόκληρες ημέρες έναν τόπο ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε διακεκριμένους εισηγητές και στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και μία ευκαιρία έμπνευσης και διάδοσης καινοτόμων ιδεών και προτάσεων.

Η PK CONSULTING GROUP, έδωσε και φέτος το παρόν στην έκθεση και ενημέρωσε τους επισκέπτες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι σε διαδικασία υποβολών αλλά και αυτά που αναμένονται.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους επισκέπτες, τους εκθέτες και την διοργάνωση.

Ραντεβού του χρόνου!

Xenia 4 Qpjx651cwa8jmwxwtsljgntijgpt1le8c1w1osx4j0
Xenia 1 Qpjx651cwa8jmwxwtsljgntijgpt1le8c1w1osx4j0
Xenia 2 Qpjx651cwa8jmwxwtsljgntijgpt1le8c1w1osx4j0
Xenia 3 Qpjx651cwa8jmwxwtsljgntijgpt1le8c1w1osx4j0

Εταιρικά Νέα

Για την σημαντική τάση της αγοράς, τις boutique Consulting firms, αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται, μιλά σε συνέντευξή του στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της PK Consulting Group.

Ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζει ότι οι boutique Consulting firms είναι εξειδικευμένες εταιρίες που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, συγκεντρώνοντας σειρά πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συμβουλευτικές εταιρίες.

Αναφερόμενος στον Τουρισμό ο κ. Παπαδόπουλος δίνει τις εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης επενδυτικών κινήσεων, αναλύοντας και τα πλεονεκτήματα με την συνεργασία με μια Boutique Consulting Firm.

Και βέβαια ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρεται στα επιχειρηματικά δρώμενα και στο πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά, ειδικά δε σε έναν εξωστρεφή κλάδο, όπως είναι αυτός του Τουρισμού.

Η συνέντευξη

Τα τελευταία χρόνια, ακούμε όλο και περισσότερο για τις εταιρίες boutique Consulting firms. Τι είναι οι εταιρείες συμβούλων boutique; Και ποια είναι τα οφέλη της εργασίας σε μια τέτοιου είδους συμβουλευτική εταιρεία ;

Οι boutique Consulting firms είναι εξειδικευμένες εταιρίες  που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αξίας της  εταιρείας του κάθε πελάτη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της στο να παράγει λύσεις που γεννούν κέρδη.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της εργασίας σε μια boutique συμβουλευτική εταιρία, έναντι μιας παραδοσιακής.

Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

Εργασιακή κουλτούρα. Eίναι συχνά λιγότερο ιεραρχικές και βασίζονται περισσότερο σε ομάδες. Αυτό μειώνει το στρες στο χώρο εργασίας και αυξάνει τους δεσμούς με τους συναδέλφους. Η συναδελφικότητα ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, καθώς η ποικιλομορφία της σκέψης μπορεί να παράγει αντισυμβατικές ιδέες. Οι συμβουλευτικές εταιρείες boutique είναι επίσης συχνά πιο γρήγορες στην υιοθέτηση νέων διαδικασιών από τις μεγάλες εταιρείες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το Περιθώριο για ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Επειδή οι εταιρείες boutique προσφέρουν συγκεκριμένες συμβουλές, αυτός ο τύπος εταιρείας δίνει σε κάθε νέο εργαζόμενο την ευκαιρία να προσφέρει πρόσθετη προοπτική, τεχνογνωσία και ατομικότητα στη συλλογική ειδικότητα της επιχείρησης. Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες υποστήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής ισότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχίας μας είναι το γεγονός ότι το 65% του προσωπικού μας απαρτίζετε από γυναίκες και το 30% από νέους ανθρώπους με πληθώρα γνώσεων και πολλές καινοτόμες ιδέες στην διαχείριση των επιχειρηματικών καταστάσεων.

Μιλώντας λοιπόν για διαφορετικότητα, καινοτομία, δημιουργικότητα, ποιες πιστεύετε πως είναι για τις δική σας εταιρία οι ‘’διαφορετικές – εναλλακτικές’’ επενδύσεις που διαχειρίζεστε;

Διαχειριζόμαστε πλήθος έργων, σε όλους του κλάδους την οικονομίας, σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα επιδοτούμενα προγράμματα, ως μέτρο στήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αλλά και αυτές που επιλέγουν την συγχώνευση η την εξαγορά τους από κάποια άλλη πιο δυνατή εταιρία από αυτές προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Διαφορετικές και καινοτόμες μορφές τουρισμού διαχειριζόμαστε  στον Αναπτυξιακό Νόμο αποτελούν ενδεικτικά, η έγκριση στον Αναπτυξιακό Νόμο του  ξενοδοχείου ΟΝΟΜΑ HOTEL στην Θεσσαλονίκη, ένα ξενοδοχείο προσανατολισμένο στους Μillennials ταξιδιώτες και βασισμένο στην παροχή personalized εμπειριών, ενώ συνδυάζει ιδανικά την σύγχρονη urban αρχιτεκτονική με τις έξυπνες τεχνολογίες βάζοντας τον επισκέπτη στο επίκεντρο και δίνοντάς του τον πλήρη έλεγχο της διαμονής του». Smart rooms, αφού όλα μπορείς να τα ρυθμίσεις από ένα ipad.

Μία άλλη μεγάλη εναλλακτική  τουριστική επένδυση αποτελεί η έγκριση στον επενδυτικό νόμο του μεγαλύτερου glαmping στην χώρα στην περιοχή του παλιού camping batis στην Καβάλα . Ο χώρος που θα διαμορφωθεί σε 5* glamping με θεματικές τουριστικές ενότητες είναι ότι πιο καινοτόμο και high tec θα υπάρχει σε αυτόν τον τύπο τουρισμού. Θα εκτίνετε σε μία έκταση 55.000 τ.μ., και θα εντυπωσιάζει με την αυτοτέλεια, τη λειτουργικότητα, τη σύγχρονη αισθητική αλλά και τη φυσική ομορφιά του.

Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί μία επιχείρηση στον κλάδο του Τουρισμού από τον Αναπτυξιακό Νόμο;

Ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην εξωστρέφεια και την απασχόληση. Η προστασία του αποτελεί  προτεραιότητα, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων με επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, η “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” αλλά και το καθεστώς του ‘’Εναλλακτικού Τουρισμού’’ του Αναπτυξιακού Νόμου, έρχεται να στηρίξει έναν πολύ σημαντικό και ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό.

Οι δυνατότητες ενίσχυσης, παρέχονται σε ξενοδοχεία, camping, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού, αθλητικού τουρισμού και τουρισμού υπαίθρου (τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού με ποσοστά ενίσχυσης που φθάνουν έως το 75%.

Πέρα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ποιες άλλες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για επενδύσεις στο Τουρισμό;

Πολύ σημαντικό για τους επενδυτές είναι ότι τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής ακόμα και εξολοκλήρου με δανεισμό. Ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης  στην παραπάνω κατεύθυνση για τον επενδυτή παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο είναι τα επιχορηγούμενα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις με την εναλλακτική του δανεισμού και της επιχορήγησης. Τα δάνεια που παρέχονται, σήμερα, από τα συνεργαζόμενα, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πιστωτικά ιδρύματα, έχουν επιτόκιο ύψους από 0,35%. Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης παράλληλα με την ένταξή της στον Αναπτυξιακό Νόμο για το ίδιο έργο. Με τον τρόπο αυτό οι επενδυτές μπορούν να λάβουν τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων αλλά και να διευκολύνουν την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς πέρα από την επιδότηση εξασφαλίζουν και χαμηλότοκη χρηματοδότηση

Στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και στα νέα προγράμματα LEADER, οι επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα αποτελούν προτεραιότητα για την αναβάθμιση του τουριστικού αναπτυξιακού πόρου και όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Από τα πρώτα προγράμματα που θα τρέξουν αφορούν την Αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο αριθμός Εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε σημαντικά το 2021 φθάνοντας τις 76 συναλλαγές, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που προσέλκυσαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις άγγιξαν τα € 12δισ. Πως εκτιμάτε πως θα είναι ο κλάδος το επόμενο διάστημα βάση της εμπειρία σας;

Η συγκεκριμένη αγορά στην οποία η εταιρία μας εξειδικεύεται μπορώ να πω όντως το 2021 χαρακτηρίστηκε από μια άνοδο, κυρίως βέβαια στο κλάδο του τουρισμού αλλά και των ΤΜΤ (Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ & Τεχνολογία) και έπειτα στο κλάδο της βιομηχανίας. Η  εκπληκτική εμφάνιση της φετινής τουριστικής περιόδου ενισχύει τις προσδοκίες ότι ο τουρισμός θα αποτελέσει και φέτος τον κλάδο με τις περισσότερες συναλλαγές.

Ο κλάδος του Τουρισμού εμπίπτει στους πυλώνες εξωστρέφειας, πράσινης μετάβασης και ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε συνδυασμό με τα νέο φορολογικό νόμο για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις  δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων.

Για τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως και για τις μεγάλες, αναμένεται «μαζική προσχώρηση» στην «ομπρέλα» του Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος προβλέπει υψηλές επιχορηγήσεις σε καταβολή μετρητών αλλά και μεγάλα ποσοστά σε φοροαπαλλαγές.

Δείτε το τεύχος ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ!

Εταιρικά Νέα

Κάθε χρόνο, τα CEO Today Europe Awards αναγνωρίζουν τους Ευρωπαίους CEOs, επιχειρηματίες που έχουν οδηγήσει τις εταιρείες τους σε νέα ύψη το προηγούμενο χρόνο.
H έκδοση CEO today awards φιλοξενεί συνέντευξη του διευθύνοντος συμβούλου της PK CONSULTING GROUP, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου.
Μιλά για την καινοτομία στις συμβουλευτικές επιχειρήσεις, την αύξηση των αγοροπωλησιών τo 2021, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στην Ελλάδα.

Δείτε την έκδοση εδώ.

Συνέντευξη του διευθύνοντος συμβούλου κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου στο CEO Today Europe. 12

Εταιρικά Νέα

Με ιδιαίτερη επιτυχία oλοκληρώθηκε το συνέδριο LOGI.C 22 με τίτλο Urban Connected Supply Chains που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 & 25 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο ATHENS MARRIOT, με  διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES και το περιοδικό Supply Chain & Logistics.

Στα LOGI.C της Αθήνας, αναλύθηκαν όλα τα στάδια τα οποία επηρεάζει η σωστά οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα: από την παραγωγή, στην αποθήκη, την διανομή έως τον τελικό πελάτη, ενώ την δεύτερη ημέρα το κοινό είχε την δυνατότητα να πληροφορηθεί για ό,τι νεότερο υπάρχει σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αλλά και να μάθει για νέες clustering πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον κλάδο συνολικά.

Η PK CONSULTING GROUP, με ομιλία του διευθύνοντος Συμβούλου Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εταιρίες Logistics.

GEZ 4073 Scaled
DSC 8956
GEZ 4017

Εταιρικά Νέα

 

Αναπτυξιακός νόμος και τουρισμός

Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου

Το 2022 ξεκινά με πολύ θετικά μηνύματα στον τομέα του Τουρισμού.  Ήδη οι πρώτες ενδείξεις είναι πως το έτος ξεκινάει με αύξηση 30% στις κρατήσεις ξενοδοχείων για το καλοκαίρι, σε σχέση με πέρσι.

Οι ξενοδόχοι της Ελλάδας έχουν πλέον, ένα ακόμα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης, τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22, ο οποίος προβλέπει σημαντικά κίνητρα για ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης που μπο&rh