Αναπτυξιακός Νόμος

Κατηγορίες
Κατηγορίες

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το πλαίσιο για την θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
3. Νέο Επιχειρείν,
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια,
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
11. Μεγάλες επενδύσεις,
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εντοπίζεται στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μια ολοκληρωμένης επένδυσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

Τα ποσοστά ενισχύσεων διαμορφώνονται ως εξής:

έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
έως 60% για τις μεσαίες και
έως 70% για τις μικρές.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που χορηγούνται με βάση τα παραπάνω καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
ζ)ατοµικές επιχειρήσεις µε ανώτατο επιλέξιµο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ µόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα ορίζουν διαφορετικό ποσό.
Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.

– Καθορίζεται το  θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων ενισχύσεων, τίθενται ορισμοί και προσδιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα εν λόγω καθεστώτα και οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να λαμβάνουν ενισχύσεις. 

– Εξειδικεύονται τα είδη, το περιεχόμενο και ο τρόπος καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων:

  1. φορολογική απαλλαγή,
  2. επιχορήγηση,
  3. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
  4. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
  5. χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

– Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα προβλεπόμενα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων τους (υλοποίηση, τυχόν τροποποίηση, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας), καθώς και οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων.  

– Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων:

 – Αξιοποιούνται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.),  καθώς και το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

 – Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων,

 – Περιλαμβάνεται πρόβλεψη για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ποσοστού, τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων

– Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου 

-Προσαρτώνται στον  νόμο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα Παραρτήματα Α (υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια) και Β (επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων). 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Αναπτυξιακός Νόμος

O Νόμος χωρίζεται σε 5 μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σκοπός του Μέρους Α΄ είναι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών. Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου του ν. 4399/2016 (Α΄117). Επιπροσθέτως, επέρχονται ειδικότερες τροποποιήσεις ως προς το θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης αλλοδαπών εταιρειών στην Ελληνική Επικράτεια. Ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, τροποποιώντας τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, προωθούνται ουσιαστικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους θα προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, εμπλέκοντας περισσότερους πιστοποιημένους ελεγκτές που προέρχονται από την αγορά και τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ
Σκοπός του παρόντος είναι η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για τις «εταιρείες-τεχνοβλαστούς» (spinoffs) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Κέντρων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 Παρατείνεται µέχρι την 31η.12.2022 η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ     

Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων,
  • την εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα,
  • την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό,
  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία,  ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ:

Με το νέο νόμο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων:

-Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης κάθε εγκεκριμένης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) επενδυτικής πρότασης, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

-Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αποφασίσει  μέσα σε  (30) ημέρες για τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, καθώς και για τα χορηγούμενα κίνητρα.

-Για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή.

– Η επένδυση πρέπει αν στοχεύει στην αύξηση και διατήρηση με βιώσιμο τρόπο της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

– Εισάγονται  κίνητρα για νέες κατηγορίες επενδύσεων, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα επιχειρηματικά πάρκα και τα IPCEI Projects (Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – Important Projects of Common European Interest).

– «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας». Προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πχ ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,εγκαταστάσεις θαλάσσιων, αιολικών ή πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Νόμου.   

Αναπτυξιακός Νόμος

Με τον Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ Α’ 83/24.05.2021)παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Νόμου, καθώς επίσης για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων.

Ειδικότερα:

Παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φορείς να εκδώσουν την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών κυμαίνεται μεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ης.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Ο έλεγχος της πλήρωσης του εν λόγω όρου λαμβάνει χώρα μετά την ανωτέρω περίοδο και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Προβλέπεται ότι σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν.4399/2016, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021, μπορεί να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Συμπληρώνεται το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 σχετικά με την παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η διάρκεια της παράτασης για την ολοκλήρωση αυτών για λόγους ανωτέρας βίας, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ανωτέρω νόμων έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δείτε εδώ το Νόμο

Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 41228/7.4.2021 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Πιο συγκεκριμένα αλλαγές έχουν γίνει στα εξής άρθρα:

Άρθρο 2 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προστίθεται παράγραφος 7. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας δύνανται να περιλαμβάνουν και δραστηριότητες του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Άρθρο 3 – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υπαγωγή σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο με δραστηριότητες του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων2 1024x732


«κκ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:


αα) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),


ββ) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),


γγ) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυν ή κρέατος, για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Για τις συμβατικές εκτροφές, ο φορέας της επένδυσης, εφόσον πρόκειται για συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης με φορέα μεταποίησης ή/ και εμπορίας στο πλαίσιο της καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,


δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.


Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόγώμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.».

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr