Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”

PK Consulting group

Elevate Greece «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» - Β Κύκλος

Υποβολή αιτήσεων από 22.06.2022 έως 30.11.2022

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021)

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Eλάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000,00 € ανέρχεται σε 100.000,00 €. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το άθροισμα εξόδων είναι μικρότερο των 6.250,00 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα των παρακάτω δαπανών που αναγράφοντα στους κωδικούς του Ε3:
Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102), των Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202), Παροχές σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐Βιολογικές δραστηριότητες)(κωδικοί 181, 281, 481), Διάφορα Λειτουργικά Εξόδα.(κωδικοί 185, 285, 485).

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022.

Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Στόχος της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3), του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου, με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας

Ωφελούμενοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της  Δράσης είναι νεοφυείς ΜμΕ επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης / RIS3) και στους ΚΑΔ της πρόσκλησης και έχουν κάνει έναρξη έως 31.12.2021

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πρώτο κύκλο, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό € 100.000. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

Υποβολή - Αξιολόγηση - Ένταξη - Καταβολή Ενίσχυσης
Υποβολή

Η δυνητικά ωφελούμενη επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:
-να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής 
– να επισυνάψει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  
– να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Υποβολή
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ.  

Αξιολόγηση
Ένταξη

Μετά την έγκρισή  της ΓΓΕΚ, εκδίδονται οι Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης

Ένταξη
Καταβολή ενίσχυσης

Α) Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις της ενίσχυσης, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης και την ηλεκτρονική υποβολή σχετικού Αιτήματος Καταβολής της Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Β) Επαλήθευση
Η ΓΓΕΚ διενεργεί διοικητικό έλεγχο/επαλήθευση. Με την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης πιστοποίησης ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται εγγράφως για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης/πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης, αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.
Γ) Καταβολή Ενίσχυσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απ’ ευθείας στην επιχείρηση που υπέβαλε το αίτημα ενίσχυσης μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης

Καταβολή ενίσχυσης

Pexels Odette Karman 9470811 246x300 Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece  Elevate Greece Elevate Greece Elevate Greece 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr