Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

19 Δεκεμβρίου, 2022

Η Δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ  έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027 και θα υλοποιηθεί μέσα από δύο διακριτές δράσεις.

Αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering». Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ.).

Η Δράση διαχωρίζεται σε δύο υπό- προγράμματα στα οποία οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν ένα από αυτά, αυτό που ταιριάζει με τις δικές τους ανάγκες και προϋπολογισμό.

  1. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν να κάνουν σημαντικού μεγέθους επενδύσεις από 200.000 -1.000.000 €.
  2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αντίστοιχο πρόγραμμα μικρότερου μεγέθους με επενδύσεις από 30.000 – 200.000 €.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε  40% του προϋπολογισμού του έργου για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει επιπλέον επιδότηση 10% σε όσες επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιούν επενδύσεις πράσινες τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του έργου. 

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ενδεικτικά):

•      Ιδιότητα ΜμΕ.

•      Νόμιμη λειτουργία.

•      Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις επιλέξιμες δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

•      Τουλάχιστον 2 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

•      Τουλάχιστον 1 πλήρης διαχειριστική χρήση.

•      Λοιπές επιμέρους τυπικές προϋποθέσεις ΓΚΑΚ ή De-MINIMIS.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

  1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. Το σύνολο των δαπανών θα αφορά κυρίως green δαπάνες που θα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηριακών υποδομών αλλά και των εγκαταστάσεων των κτηρίων.
  2. Αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού απλού και GREEN, o οποίος είναι ενεργειακά αποδοτικός.
  3. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή αναμένεται να περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φωτοβολταϊκά συστήματα, ιδίας κατανάλωσης και όχι net metering.
  4. Εξοπλισμός για συσκευασία, ετικέτα και branding.
  5. Δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
  6. Δαπάνες για ψηφιακή προβολή της εταιρίας
  7. Θα επιδοτεί δαπάνες για πρόσληψη νέου επιπλέον προσωπικού, δαπάνες συμβούλων, αγορά μεταφορικών μέσων αμιγώς ηλεκτρικά ή HUBRID, και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες μετά την έγκριση τους από το πρόγραμμα.

Δείτε εδώ για την ΔΡΑΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Δείτε εδώ την  ΔΡΑΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

Κοινοποίηση