2 νέες Δράσεις για ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αναμένονται

4 Ιουνίου, 2023

2 νέες Δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αναμένεται να  προκηρυχθούν  άμεσα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Οι Δράσεις στοχεύουν στην Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

ΔΡΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000€.


Στο πλαίσιο της Δράσης θα  ενισχύονται  ΜμΕ επιχειρήσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 400.000 ευρώ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και διαθέτουν ή θα διαθέτουν μέχρι την πρώτη εκταμίευση επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 – Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας  3* και άνω με δυναμικότητα από 12  κλίνες και άνω, camping, ξενώνες νεότητας κα.
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον 3 στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών
 – Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

– Θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

– Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

– Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

– Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης

– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου

– Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται, με ποσοστό ενίσχυσης 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% και θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης καθώς και σε νέες προσλήψεις Προσωπικού με μισθωτή εργασία για τις ακόλουθες δαπάνες:

– Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος έως και 80% του συν ενισχυόμενου κόστους
– Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
– Μεταφορικά μέσα
– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
– Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
– Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
– Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
– Μεταφορικά Μέσα
– Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
–  Έξοδα Εκκίνησης  ΜΜε
– Έμμεσες Δαπάνες

ΔΡΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000€


Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€ στο τομέα της μεταποίησης και από 15.000€ έως 100.000€ στο τομέα του Εμπορίου και των υπηρεσιών.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

– Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
– Βιομηχανίες
– Κατασκευές
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
– Υγεία
– Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
– Υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται, με ποσοστό ενίσχυσης 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% και θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία για τις ακόλουθες δαπάνες:

– Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
– Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
– Προβολή/Προώθηση
– Συμμετοχή σε Εκθέσεις
– Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
– Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
– Μισθολογικό Κόστος
– Έμμεσες Δαπάνες

H  αξιολόγηση των αιτήσεων και για τις 2 Δράσεις θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με:

– την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων
– την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
– τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου με την προσκόμιση των αδειοδοτήσεων του έργου.
– χρονοδιαγράμμα υλοποίησης της επένδυσης
– συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Κοινοποίηση