Μενού

Επικοινωνία

Μενού

Επικοινωνία

Προδημοσίευση Δράσεων για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ

11 Οκτωβρίου, 2023

2 νέες Δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 350εκ ευρώ, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι Δράσεις στοχεύουν στην Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Στις Δράσεις μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες (για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 – Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας στο τομέα του Τουρισμού.
 – Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 – Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 – Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 –  Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 –  Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 – Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής 
 – Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
–  Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό έως και 60% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες δαπανών, η  επιλεξιμότητα των οποίων, ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης είναι οι εξής:

 –  Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 –  Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 –  Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 – Λοιπός Εξοπλισμός
 – Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 –  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 –  Τεχνικές Μελέτες
 –  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 –  Μεταφορικά Μέσα
 –  Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. Με την προκήρυξη της Δράσης το επενδυτικό κοινό θα έχει προθεσμία 40 ήμερες για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.


Στο πλαίσιο της Δράσης ”ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ενισχύονται  ΜμΕ επιχειρήσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου από 80.000 έως και 400.000 ευρώ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
 Ξενοδοχεία
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
–  Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
–  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
–  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
–  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες .

 – Τουριστικά γραφεία 
 – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Δείτε περισσότερα για τη Δράση  εδώ


Η Δράση ”ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δραστηριότητες

– Βιομηχανίες
– Κατασκευές
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
– Υγεία
– Χονδρικό  Εμπόριο
– Υπηρεσίες

Δείτε περισσότερα για τη Δράση εδώ

Κοινοποίηση