DeLFI GF – Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund

11 Ιουνίου, 2023

Το DeLFI GF –  Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund, παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών  σχεδίων που εγκρίθηκαν στον Αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022.

Tα δάνεια χορηγούνται προς νεοσύστατες και υφιστάμενες βιώσιμες ΜμΕ με σκοπό  τη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου σε ένα εκ των καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και τη χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου . Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80%.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου είναι μεταξύ €50.000 και €10.000.000 και προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου.
Σημειώνεται ότι εφόσον τηρούνται τα όρια σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, δύναται ένα επενδυτικό σχέδιο να χρηματοδοτηθεί ταυτοχρόνως μέσω διακριτών δανειακών συμβάσεων:

  1. με Μεσο-μακροπρόθεσμο δάνειο από 3- 10 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες  για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής (διατηρώντας πάντα το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χωρίς στοιχεία κρατικής ενίσχυσης),
  2. με Βραχυπρόθεσμο bullet δάνειο από 1-5 έτη με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες για το μέρος της Επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ DeLFI GF

Το επιτόκιο των Δανείων μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό πλήρους μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη, ο οποίος θα περιγράφεται από το πιστωτικό ίδρυμα και στην πρόταση υποβολής.

Το πιστωτικό ίδρυμα θα παρέχει στα εγγυημένα δάνεια του Ταμείου, τιμές περιθωρίου επιτοκίου μικρότερες ή ίσες από αυτή την «τιμή αγοράς» ή Βenchmarking τιμή, η οποία υπολογίστηκε βάσει των εσωτερικών στοιχείων της ΕΑΤ. Τα εγγυημένα δάνεια του Χαρτοφυλακίου DeLFI κατατάσσονται σε επίπεδο κινδύνου/εξασφαλίσεων υψηλού επιπέδου με LtV<=0.6 LtV=(loan amount)/(collateral amount). Οι «τιμές αγοράς» ή Benchmarking τιμές παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

Κίνδυνος/EξασφαλίσειςΕξασφαλίσεις υψηλού επιπέδου (LtV <=0,6)
Χαμηλός κίνδυνος S&P αντιστοίχιση AAA, AA, A5,22%
Μεσαίος κίνδυνος S&P αντιστοίχιση BBB, BB, B6,01%
Υψηλός Κίνδυνος S&P αντιστοίχιση CCC, CC, C6,76%

Στην περίπτωση του κυμαινόμενου το επιτόκιο που αναγράφεται στη σύμβαση είναι το τρίμηνο Euribor + περιθώριο επιτοκίου.

Το πιστωτικό ίδρυμα, θα δηλώνει στην ΕΑΤ για κάθε δάνειο που συμβασιοποιεί 2 επιτόκια:
i. το επιτόκιο του δανείου με την παροχή της εγγύησης του Ταμείου
ii. το επιτόκιο που θα αντιστοιχούσε στο δάνειο χωρίς την παροχή της εγγύησης και

iii. το όφελος που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των i. κα ii.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποτυπώνονται ρητά στην Δανειακή Σύμβαση που συνάπτει με τον εκάστοτε Τελικό Αποδέκτη.
Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

To DeLFI GF θα λειτουργήσει είτε με όρους αγοράς, για τα δάνεια στα οποία καταβάλλεται η κατάλληλη προμήθεια εγγύησης βάσει της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02) για ΜΜΕ είτε με στοιχείο ενίσχυσης όπως ορίζουν οι όροι του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Πιο συγκεκριμένα:
Περίπτωση 1η: Παροχή εγγύησης χωρίς Κρατική ενίσχυση (state aid free) με την καταβολή Προμήθειας Εγγύησης από τον δανειολήπτη για ΜΜΕ επιχειρήσεις στην ΕΑΤ ως ακολούθως:
Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02), προσαυξημένων κατά το κόστος κεφαλαίου.
Περίπτωση 2η: Για τις εγγυήσεις των δανείων που παρέχεται ενίσχυση ισχύουν οι όροι του άρθρου 14 των περιφερειακών ενισχύσεων του Γενικού απαλλακτικού κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – DeLFI GF
Για τις εγγυήσεις των δανείων που παρέχεται ενίσχυση ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το πιστωτικό ίδρυμα, υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου δανείου.
    Το ΑΙΕ υπολογίζεται σε κάθε δάνειο βάσει του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπου το ΑΙΕ δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ενίσχυση που ορίζεται από το χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
  • Το πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 14 ΕΚ 651/2014).
  • Το πιστωτικό ίδρυμα  αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα DeLFI GF  η επιχείρηση ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/

.

Κοινοποίηση